Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

RUBRIKA: teisėsauga

kovo 13, Penktadienis, 2020

Šiaip sau pa­skam­bin­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu ir be rei­ka­lo kvies­ti po­li­ci­ją nė­ra ge­ras su­ma­ny­mas. Ga­li ne­blo­gai kliū­ti per ki­še­nę. Tuo...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Di­de­lį at­gar­sį su­kė­lęs nu­si­kal­ti­mas, kai plun­giš­kis Ar­tū­ras Čiu­že­lis (gim. 1963 m.) per­nai ge­gu­žę su­ba­dė pa­žįs­ta­mą Nor­ber­tą Nar­mon­tą (gim. 1983 m.)...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

At­si­sa­kė pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą, ne­si­tei­kė pa­teik­ti do­ku­men­tų, ne­no­rė­jo lip­ti į tar­ny­bi­nį po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį, tran­kė­si ma­ši­nos vi­du­je, ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­va­di­no plun­giš­kį pa­rei­gū­ną...Daugiau

kovo 6, Penktadienis, 2020

Šis nu­si­kal­ti­mas Pla­te­lių mies­te­ly­je įvyk­dy­tas 2019 me­tų rug­pjū­čio 19-osios va­ka­rą. Iš pra­džių lie­jo­si deg­ti­nė, pas­kui pa­si­py­lė smū­giai, po to pri­rei­kė...Daugiau

kovo 6, Penktadienis, 2020

Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 1-osios ry­tą Me­din­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas V. G. sa­vo kie­me ne­be­ra­do au­to­mo­bi­lio „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo,...Daugiau

kovo 6, Penktadienis, 2020

Ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas ne­šau­na­muo­ju gin­klu (BK 258 str. 2 d.) ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas (BK 284 str.) – to­kie kal­ti­ni­mai bu­vo...Daugiau

kovo 2, Pirmadienis, 2020

Vyk­dant dar­bų pro­jek­tą, per­nai ge­gu­žę Plun­gės mies­te, Lais­vės alė­jo­je, bu­vo iš­pjau­tos vi­sos se­nos lie­pos. Vi­suo­me­nė­je ki­lo ne­ma­žas triukš­mas, ir Ap­lin­kos...Daugiau

vasario 28, Penktadienis, 2020

Va­sa­rio 20 d. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą, at­me­tė nu­teis­tų­jų ad­vo­ka­tų skun­dus ir pa­li­ko pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo...Daugiau

vasario 28, Penktadienis, 2020

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius pranešė, kad nar­ko­ti­kų pre­kei­viui skir­ta daug griež­tes­nė baus­mė tik dėl pro­ku­ro­ro at­kak­lu­mo. Pa­aiš­kė­jo, jog...Daugiau

vasario 28, Penktadienis, 2020

26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo by­lo­je ver­čia­mi pas­ku­ti­niai pus­la­piai – dėl krau­paus nu­si­kal­ti­mo tei­sia­mi trys jau­ni ro­mų tau­ty­bės pus­bro­liai...Daugiau

vasario 23, Sekmadienis, 2020

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai šven­ti­nį sa­vait­ga­lį Klai­pė­dos mies­te, Pa­lan­go­je ir Plun­gė­je tik­ri­no vai­ruo­to­jų blai­vu­mą bei fik­sa­vo grei­čio vir­ši­ji­mo...Daugiau

vasario 23, Sekmadienis, 2020

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je – gruo­džio 23-osios va­ka­rą – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas Aud­rius Jab­lons­kis pa­skam­bi­no į po­li­ci­ją ir pa­sa­kė, kad...Daugiau

Skaitomiausi