Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

RUBRIKA: teisėsauga

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pri­žiū­ri­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, tarp jų ir Plun­gės ra­jo­no PK, yra su­da­ry­ti Kri­mi­no­ge­ni­nių ži­di­nių že­mė­la­piai: iš­skir­tos...Daugiau

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Sa­vai­tė mū­sų ra­jo­ne pra­si­dė­jo skau­džia eis­mo ne­lai­me – pir­ma­die­nį iš pat ry­to, prieš de­šim­tą va­lan­dą, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­vo pra­ne­ši­mą, jog...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

„Ko­dėl už­da­rė­me? Iš dur­nu­mo. Gir­ti bu­vo­me...“ – ši­taip teis­me tei­si­no­si vie­nas iš kal­ti­na­mų­jų Vy­gan­tas Ga­ba­liaus­kis (gim. 1993 m.), ku­ris, pa­rei­gū­nams...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ge­gu­žės 8 die­ną pa­skel­bė nuosp­ren­dį Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams, su­si­ju­siems su krau­pia žmog­žu­dys­te, įvyk­dy­ta 2016 me­tų pa­bai­go­je Tau­ra­gės...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Pastaruoju metu ne kartą su policija reikalų turėjusi Gegrėnų kaimo gyventoja Danutė Kazlauskienė (gim. 1960 m.) gegužės 8 dieną Plungės...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me jau nag­ri­nė­ja­mas Igo­rio Cvet­ko­vo (gim. 1971 m.) ape­lia­ci­nis skun­das – ne­to­li Plun­gės tris rad­vi­liš­kie­čio ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Pra­ėjus mė­ne­siui po nu­si­kal­ti­mo, kai bu­vo pa­si­kė­sin­ta pa­deg­ti du­ris V. Ma­čer­nio gat­vės 49-aja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je, dėl ko ga­lė­jo nu­ken­tė­ti...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Geg­rė­nų kai­me, Dva­ro gat­vė­je, gy­ve­na to­kia pik­ta po­nia, kad jos rei­kia sau­go­tis vi­siems – tiek mo­te­rims, tiek vy­rams, tiek šu­nims......Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Žiau­riai su dar­bi­nin­ku pa­si­el­gęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tve­rų se­niū­ni­jos Ska­bo­rų kai­mo ūki­nin­kas To­mas Stan­ce­lis (gim. 1979 m.) ir daug kar­tų teis­tas...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­li­ki­mo be pa­gal­bos, kai gre­sia pa­vo­jus gy­vy­bei, nu­trauk­tas...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Geg­rė­nų kai­me gy­ve­na la­bai smar­ki mo­te­riš­kė D. K. (gim. 1960 m.). Šiuo me­tu ji tei­sia­ma dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 18 d. Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, ku­rios tiks­las – už­kar­dy­ti ga­li­mus ne­pil­na­me­čių as­me­nų al­ko­ho­lio bei nar­ko­ti­nių...Daugiau

Skaitomiausi