Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

RUBRIKA: sportas

balandžio 14, Sekmadienis, 2019

Šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 13 die­ną, fi­ni­ša­vo 2018–2019 m. Plun­gės ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bės, ku­rio­se da­ly­va­vo 10 ko­man­dų. Su­žais­ta per 80 rung­ty­nių. Po...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Šių me­tų sau­sio–­ko­vo mė­ne­siais šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ vy­ko Plun­gės ra­jo­no šach­ma­tų pir­me­ny­bės. Da­ly­va­vo 26 įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai. Var­žy­bos vy­ko sek­ma­die­niais...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Vė­lų pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne esan­čia­me Juod­lės miš­ke pa­aiš­kė­jo pir­mie­ji 2019 me­tų se­zo­no Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėg­te čem­pio­nai. Tam­sos...Daugiau

kovo 29, Penktadienis, 2019

Ko­vo 15–17 d. Plun­gė­je pra­ūžė MKL jau­nių U-18 mer­gi­nų, gim. 2001 m. ir jaunesnių, krep­ši­nio čem­pio­na­to B di­vi­zio­no fi­na­lo ket­ver­to...Daugiau

vasario 26, Antradienis, 2019

Maž­daug prieš try­li­ka me­tų iš Plun­gės pas tė­vus į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas (JAV) iš­vy­kęs Ju­lius An­glic­kas (27 m.) nak­tį iš...Daugiau

vasario 20, Trečiadienis, 2019

Va­sa­rio 2 die­ną Tve­rų kul­tū­ros na­muo­se vy­ko šach­ma­tų ma­ra­to­no „Kom­bi­na­ci­ja 7“ tre­čio tu­ro var­žy­bos. Pir­mie­ji du tu­rai Ryš­kė­nuo­se ir Lau­ku­vo­je...Daugiau

sausio 30, Trečiadienis, 2019

Va­sa­rą iš Plun­gės į uos­ta­mies­tį per­si­kė­lęs ir il­ga­lai­kę su­tar­tį su Klai­pė­dos „Nep­tū­nu – Ak­va­ser­vis“ su­da­ręs Lu­kas Kreiš­mon­tas (17 m.) ne­si­ti­kė­jo...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Sau­sio 5 die­ną Pa­lan­go­je vy­ko žir­gų kon­kū­ro var­žy­bos „Hap­py New Year“, ku­rias or­ga­ni­za­vo Pa­lan­go­je ne­tru­kus du­ris at­ver­sian­tis žir­gy­nas JSK „Hap­py...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Gruo­džio 30 die­ną (sek­ma­die­nį) Plun­gės vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ vy­ko Ka­lė­di­nis-Nau­ja­me­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 24 įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai. Žai­di­mas...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Spor­to žmo­nės ir jiems pri­jau­čian­tie­ji tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met, gruo­džio pa­bai­go­je, su­si­rink­ti į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 10 die­ną spor­tuo­jan­čios se­niū­ni­jos su­si­bū­rė į mė­gė­jų spor­to žai­dy­nes. Pir­ma­sis eta­pas bu­vo įvy­kęs dar bir­že­lio mė­ne­sį, ku­ria­me ge­riau­siai pa­si­ro­dė...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Pir­mą­jį spa­lio šeš­ta­die­nį šven­čia­ma Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­na. Tra­di­ciš­kai ši die­na pa­mi­nė­ta ir Tve­rų gim­na­zi­jo­je – su­reng­tas mo­ki­nių sta­lo...Daugiau

Skaitomiausi