Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

RUBRIKA: sportas

sausio 22, Antradienis, 2019

Sau­sio 5 die­ną Pa­lan­go­je vy­ko žir­gų kon­kū­ro var­žy­bos „Hap­py New Year“, ku­rias or­ga­ni­za­vo Pa­lan­go­je ne­tru­kus du­ris at­ver­sian­tis žir­gy­nas JSK „Hap­py...Daugiau

sausio 9, Trečiadienis, 2019

Gruo­džio 30 die­ną (sek­ma­die­nį) Plun­gės vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ vy­ko Ka­lė­di­nis-Nau­ja­me­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 24 įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai. Žai­di­mas...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Spor­to žmo­nės ir jiems pri­jau­čian­tie­ji tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met, gruo­džio pa­bai­go­je, su­si­rink­ti į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 10 die­ną spor­tuo­jan­čios se­niū­ni­jos su­si­bū­rė į mė­gė­jų spor­to žai­dy­nes. Pir­ma­sis eta­pas bu­vo įvy­kęs dar bir­že­lio mė­ne­sį, ku­ria­me ge­riau­siai pa­si­ro­dė...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Pir­mą­jį spa­lio šeš­ta­die­nį šven­čia­ma Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­na. Tra­di­ciš­kai ši die­na pa­mi­nė­ta ir Tve­rų gim­na­zi­jo­je – su­reng­tas mo­ki­nių sta­lo...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras (SRC) spa­lio 4 die­ną or­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nį krep­ši­nio se­zo­no ati­da­ry­mą. Nuo­tai­kin­gas ir, ži­no­ma, spor­tiš­kas ren­gi­nys jau­nie­siems...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 2-ąją Klaipėdoje, Va­ka­rų sta­lo te­ni­so aka­de­mi­jo­je, vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių, gi­mu­sių 2003–2006 me­tais, žai­dy­nių zo­ni­nės var­žy­bos. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir trys...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Rug­pjū­čio 26 d. Rie­ta­ve vy­ko tra­di­ci­nė va­sa­ros už­bai­gi­mo spor­to šven­tė „Pa­ly­dint va­sa­rą 2018“. Orų prog­no­zės nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo, o ir...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Rug­pjū­čio 12 d. tu­rė­jo vyk­ti lau­ko te­ni­so tur­ny­ras, ta­čiau dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų jis bu­vo nu­kel­tas į rug­pjū­čio 19 d....Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Tra­kuo­se bai­gė­si Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ris bu­vo itin sėk­min­gas Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ir­kluo­to­jams Gre­tai Ga­dei­ky­tei ir...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Pla­te­lių eže­re vy­ko bu­ria­vi­mo re­ga­ta Vir­gi­li­jaus Dre­vins­ko tau­rei lai­mė­ti. Krei­se­ri­nių jach­tų bu­ria­vi­mo re­ga­ta su­reng­ta jau aš­tun­tą kar­tą. V....Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Bir­že­lio 23–24 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me pui­kius re­zul­ta­tus de­monst­ra­vo ir Plun­gės spor­to ir...Daugiau

Skaitomiausi