Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

RUBRIKA: sportas

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Kiek­vie­nų me­tų pir­mą­jį spa­lio šeš­ta­die­nį šven­čia­ma Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­na. Tra­di­ciš­kai ši die­na pa­mi­nė­ta ir Tve­rų gim­na­zi­jo­je – su­reng­tas...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Rug­sė­jo 28 d., Klai­pė­do­je vy­ko at­vi­ras Klai­pė­dos mies­to dziu­do čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 22 klu­bai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Tur­ny­re pui­kiai...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Sek­ma­die­nį Vil­niu­je, Ka­ted­ros aikš­tė­je, į de­šim­tūks­ta­ti­nę bė­gi­kų mi­nią įsi­lie­jo ir trys Plun­gės klu­bo „Ver­smė“ na­riai – An­drius Prei­bys, Min­dau­gas Šalt­me­ris...Daugiau

rugsėjo 11, Trečiadienis, 2019

Rug­pjū­čio 31 die­ną Plun­gė­je vy­ko au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo var­žy­bos, ku­rių da­ly­viai tra­so­je pa­žy­mė­jo va­sa­ros pa­bai­gą. Iš vi­so ket­vir­ta­ja­me sla­lo­mo se­ri­jos „Li­qui...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

„Lu­kas Mic­ke­vi­čius tu­ri cha­rak­te­rio sa­vy­bių, bū­ti­nų nu­ga­lė­to­jui. Vai­ki­nu­kas be ga­lo at­si­da­vęs dziu­do spor­to ša­kai. Jis kruopš­čiai ir im­liai įsi­sa­vi­na nau­jus...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Rug­pjū­čio 3 d. vy­ko ma­žo­jo (5 prieš 5) fut­bo­lo tur­ny­ras Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti. Ja­me dėl čem­pio­nų tau­rės su­si­ko­vė 8...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos 19–21 die­no­mis Tra­kuo­se vy­ko at­vi­ra­sis Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žė­si per 200 bai­da­ri­nin­kų ir ka­no­ji­nin­kų iš...Daugiau

liepos 24, Trečiadienis, 2019

Lie­pos 13 d. Ši­lu­tės ra­jo­ne, Kin­tuo­se, vy­kęs šeš­ta­sis „Lau­ki­nis trail“ eta­pas „Lau­ki­nis trail-Kin­tai“ pa­čių or­ga­ni­za­to­rių bu­vo pa­va­din­tas be­ne ly­giau­siu bė­gi­mu...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Kas­met per Tve­riš­kių su­ei­gą vie­ną die­ną duok­lė ati­duo­da­ma spor­ti­nėms var­žy­boms. Šie­met spor­tui pa­skir­ta ant­ro­ji šven­tės die­na – šeš­ta­die­nis. Ren­gi­nys su­trau­kė...Daugiau

birželio 27, Ketvirtadienis, 2019

Bir­že­lio 12 die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je vy­ko iš­kil­min­ga šven­tė – čia bu­vo įtei­kia­mi ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pa­žy­mė­ji­mai Plun­gės spor­to ir...Daugiau

birželio 16, Sekmadienis, 2019

Di­de­lį pa­sie­ki­mą krep­ši­ny­je iš­ko­vo­jo Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mer­gi­nų ko­man­da (mo­ky­to­jai Do­vi­lė Pe­čiu­lie­nė ir Eu­ge­ni­jus Ti­mo­fe­je­vas). Tarp vi­sų Lie­tu­vos mo­kyk­lų mū­sų...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Ge­gu­žės 23 die­ną Ma­ri­jam­po­lė­je į Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių orien­ta­vi­mo­si fi­na­lą su­si­rin­ko 36 ge­riau­sios ko­man­dos iš vi­sos ša­lies. Tarp jų bu­vo...Daugiau

Skaitomiausi