Penktadienis, 2023 m. birželio 02 d.

RUBRIKA: sportas

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Niekam ne paslaptis, kad norint sveikai ir smagiai gyventi derėtų sportuoti. Tiks sumanius gyventi sveikiau, tikrai nebūtina bėgti maratono ar...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Sau­sio 17 d. Kvė­dar­no­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų fut­bo­lo 5x5 zo­ni­nės var­žy­bos. Pui­kiai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė Žad­vai­nių pa­grin­di­nės...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Sau­sio 12 die­ną, sek­ma­die­nį, Plun­gės vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ įvy­ko pir­ma­sis jau­nių šach­ma­tų ma­ra­to­no eta­pas (2003 me­tų gi­mu­sių­jų ir jau­nes­nių)....Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Kaip ir per­nai bei už­per­nai, šie­met ge­riau­sių mū­sų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke aukš­čiau­sia vie­ta vėl ati­te­ko tre­ne­rio Sau­liaus Stan­kaus auk­lė­ti­niui, mo­tok­ro­si­nin­kui, Lie­tu­vos...Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

Lap­kri­čio 23–24 die­no­mis Pa­ne­vė­žy­je vy­ko tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras, skir­tas Lie­tu­vos ka­rių die­nai pa­mi­nė­ti. Tur­ny­re da­ly­va­vo apie 640 spor­ti­nin­kai iš Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos,...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Spor­to ta­ry­bos na­riai lap­kri­čio 19-osios die­nos po­sė­dy­je bu­vo su­pa­žin­din­ti su da­bar­ti­ne si­tu­a­ci­ja Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre (SRC) bei iš­gir­do,...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Spa­lio 12 d. ka­ra­te mo­kyk­los „SHODAN“ spor­ti­nin­kai da­ly­va­vo pir­mo­se šio se­zo­no var­žy­bo­se – Kau­no čem­pio­na­te 2019 – „Let’s join the...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Spa­lio 22-osios Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mo žo­džiais. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis juos...Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Turbūt kaip ir dauguma sporto aistruolių kartkartėmis pažiūrite futbolą. Didžiąją futbolo sezono dalį televizoriuje ir medijoje dominuoja klubinis futbolas ir...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Kiek­vie­nų me­tų pir­mą­jį spa­lio šeš­ta­die­nį šven­čia­ma Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­na. Tra­di­ciš­kai ši die­na pa­mi­nė­ta ir Tve­rų gim­na­zi­jo­je – su­reng­tas...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Rug­sė­jo 28 d., Klai­pė­do­je vy­ko at­vi­ras Klai­pė­dos mies­to dziu­do čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 22 klu­bai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Tur­ny­re pui­kiai...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Sek­ma­die­nį Vil­niu­je, Ka­ted­ros aikš­tė­je, į de­šim­tūks­ta­ti­nę bė­gi­kų mi­nią įsi­lie­jo ir trys Plun­gės klu­bo „Ver­smė“ na­riai – An­drius Prei­bys, Min­dau­gas Šalt­me­ris...Daugiau

Skaitomiausi