Ketvirtadienis, 2024 m. balandžio 18 d.

RUBRIKA: sportas

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Vi­sai ne­se­niai moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad kai ku­rios vy­rų imu­ni­nės sis­te­mos ląs­te­lės vei­kia ki­taip nei mo­te­rų, o kai ku­rios net­gi tie­sio­giai...Daugiau

kovo 3, Antradienis, 2020

Jeigu auginate mokyklinio amžiaus atžalą sostinėje ar netoli jos, turbūt neretai tenka sukti galvą, kokia gi popamokinė veikla galėtų jį...Daugiau

vasario 4, Antradienis, 2020

Sek­ma­die­nį į Kau­ną su­si­rin­ko apie 300 dziu­do ko­vo­to­jų iš­si­aiš­kin­ti, kas stip­riau­si Lie­tu­vo­je iki 15 ir 18 me­tų. Gau­si Plun­gės ko­man­da...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Niekam ne paslaptis, kad norint sveikai ir smagiai gyventi derėtų sportuoti. Tiks sumanius gyventi sveikiau, tikrai nebūtina bėgti maratono ar...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Sau­sio 17 d. Kvė­dar­no­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų fut­bo­lo 5x5 zo­ni­nės var­žy­bos. Pui­kiai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė Žad­vai­nių pa­grin­di­nės...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Sau­sio 12 die­ną, sek­ma­die­nį, Plun­gės vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ įvy­ko pir­ma­sis jau­nių šach­ma­tų ma­ra­to­no eta­pas (2003 me­tų gi­mu­sių­jų ir jau­nes­nių)....Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Kaip ir per­nai bei už­per­nai, šie­met ge­riau­sių mū­sų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke aukš­čiau­sia vie­ta vėl ati­te­ko tre­ne­rio Sau­liaus Stan­kaus auk­lė­ti­niui, mo­tok­ro­si­nin­kui, Lie­tu­vos...Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

Lap­kri­čio 23–24 die­no­mis Pa­ne­vė­žy­je vy­ko tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras, skir­tas Lie­tu­vos ka­rių die­nai pa­mi­nė­ti. Tur­ny­re da­ly­va­vo apie 640 spor­ti­nin­kai iš Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos,...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Spor­to ta­ry­bos na­riai lap­kri­čio 19-osios die­nos po­sė­dy­je bu­vo su­pa­žin­din­ti su da­bar­ti­ne si­tu­a­ci­ja Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre (SRC) bei iš­gir­do,...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Spa­lio 12 d. ka­ra­te mo­kyk­los „SHODAN“ spor­ti­nin­kai da­ly­va­vo pir­mo­se šio se­zo­no var­žy­bo­se – Kau­no čem­pio­na­te 2019 – „Let’s join the...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Spa­lio 22-osios Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo svei­ki­ni­mo žo­džiais. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis juos...Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Turbūt kaip ir dauguma sporto aistruolių kartkartėmis pažiūrite futbolą. Didžiąją futbolo sezono dalį televizoriuje ir medijoje dominuoja klubinis futbolas ir...Daugiau

Skaitomiausi