Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

RUBRIKA: Aktualijos

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ne pa­slap­tis, kad spau­do­je, in­ter­ne­ti­niuo­se pus­la­piuo­se no­rin­tys ga­li su­si­pa­žin­ti su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) ini­ci­juo­ja­ma vi­sos die­nos mo­kyk­los kon­cep­ci­ja...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 19-ąją Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je vy­kusiame Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dyje aistros virė ne vienu klausimu. bene daugiausia diskutuota dėl...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Kaip įpras­ta, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo tvar­ko­ma­si su pi­ni­gi­niais rei­ka­lais. Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja, po­sė­džia­vu­si ko­vo 23 die­ną, be ke­lių dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų, dau­giau nei an­tra tiek ap­svars­tė pa­pil­do­mai –...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 20 die­ną, po il­go­kai už­si­tę­su­sių dis­ku­si­jų ir bal­sa­vi­mo, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas nu­spren­dė, jog Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta tvar­kos ap­ra­šui, ku­ris bus tai­ko­mas as­me­nims, gy­ve­nan­tiems ne­se­niai įreng­tuo­se bu­tuo­se, esan­čiuo­se...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Į „Plun­gės ži­nių“ laik­raš­čio re­dak­ci­ją krei­pė­si Ku­lių se­niū­ni­jo­je, Pa­alan­čio kai­me, so­dy­bą tu­rin­ti Ri­ma Bor­mo­to­va. Mo­te­ris sa­kė daž­niau gy­ve­nan­ti Klai­pė­do­je, ta­čiau...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Kiek dau­giau nei 37 tūkst. eu­rų – tiek kai­nuos mo­du­li­nis na­mas, ku­ris bus su­rink­tas ir pa­sta­ty­tas ša­lia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Sa­vai­tės pra­džio­je Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Šiau­lių re­gio­ne or­ga­ni­zuo­ta pa­va­sa­ri­nė ap­lin­ko­sau­gi­nė ak­ci­ja“. Pa­žy­mi­ma, jog per dvi die­nas...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta tvar­kos ap­ra­šui, ku­ris bus tai­ko­mas as­me­nims, gy­ve­nan­tiems ne­se­niai įreng­tuo­se bu­tuo­se, esan­čiuo­se...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Ko­vo 14-oji Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo ypa­tin­gai svar­bi die­na – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis ir Lat­vi­jos sta­ty­bų ben­dro­vės AB...Daugiau

1 64 65 66
Skaitomiausi