Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

RUBRIKA: Aktualijos

balandžio 24, Antradienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog mū­sų pa­rei­gū­nai pra­de­da dirb­ti su dviem nau­jais au­to­mo­bi­liais „Volks­wa­gen Trans­por­ter“. Šios...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Šių me­tų pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bė­je dar bu­vo kal­bų apie tai, kad jau pa­ju­dė­jo vai­ku dan­tų tai­sy­mo ir si­lan­ta­vi­mo ka­bi­ne­to klau­si­mas, ta­čiau...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Rie­ta­vo mies­te Ve­ly­kų il­gą­jį sa­vait­ga­lį šven­tiš­ką nuo­tai­ką su­ga­di­no iš ne vieno rietaviškio čiau­po bė­gęs ru­das van­duo. Žmo­nės iš­kart apie tai...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Di­de­li ne­ma­lo­nu­mai už­griu­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę – ba­lan­džio 3-io­sios ry­tą Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je gy­vy­bę sau at­ėmė ku­riam...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė ko­vo 29-ąją bu­vo sau­sa­kim­ša, kol įvy­ko bal­sa­vi­mas dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų cen­tra­li­zuo­to bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo....Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Ko­vo 30 die­ną po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba iš­klau­sė dvie­jų klu­bų ata­skai­tas už pra­ėju­sius me­tus ir nu­bal­sa­vo už 2018 m. Spor­to plėt­ros...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Ko­vo pa­bai­go­je su­šauk­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ne­įpras­tai – nuo svei­ki­ni­mų. 60-ojo ju­bi­lie­jaus pro­ga gė­lės teik­tos ir svei­ki­ni­mo žo­džiai...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ne pa­slap­tis, kad spau­do­je, in­ter­ne­ti­niuo­se pus­la­piuo­se no­rin­tys ga­li su­si­pa­žin­ti su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) ini­ci­juo­ja­ma vi­sos die­nos mo­kyk­los kon­cep­ci­ja...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 19-ąją Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je vy­kusiame Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dyje aistros virė ne vienu klausimu. bene daugiausia diskutuota dėl...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Kaip įpras­ta, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo tvar­ko­ma­si su pi­ni­gi­niais rei­ka­lais. Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja, po­sė­džia­vu­si ko­vo 23 die­ną, be ke­lių dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų, dau­giau nei an­tra tiek ap­svars­tė pa­pil­do­mai –...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 20 die­ną, po il­go­kai už­si­tę­su­sių dis­ku­si­jų ir bal­sa­vi­mo, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas nu­spren­dė, jog Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai...Daugiau

Skaitomiausi