Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

RUBRIKA: Aktualijos

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Pir­ma pa­si­džiau­gė pa­siek­tais re­zul­ta­tais, o po to bė­rė pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria švie­ti­mo įstai­gos. Vie­nus ne­ra­mi­na ša­lia mo­kyk­los esan­tis ir...Daugiau

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Toks emo­cin­gas kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dis, koks vy­ko ge­gu­žės 14 die­ną, ko ge­ro, bu­vo jau se­no­kai. Tą­dien į Sa­vi­vavl­dy­bę at­vy­kę...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Ge­gu­žės 11-ąją Pun­gė­je lan­kė­si Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis kar­tu su švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ru Graž­vy­du Ka­za­ke­vi­čiu­mi da­ly­va­vo Tel­šių ap­skri­ties...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Prieš pat Mo­ti­nos die­ną Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė di­de­liam bū­riui Lie­tu­vos dau­gia­vai­kių mo­ti­nų tei­kė vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus. 88-erių me­tų šį ba­lan­dį su­lau­ku­si...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Pra­ėju­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je ra­šė­me, jog ge­gu­žės 8 die­ną Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ap­ta­rė va­rian­tą dėl lai­ki­nos žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo Salantų–Lenpjūvės...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Ar­tė­jant tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu (Da­riaus ir Gi­rė­no g.) ka­si­mo dar­bams, vis daž­niau kal­ba­ma, ko­kių ne­pa­to­gu­mų pa­tirs eis­mo da­ly­viai. Ge­gu­žės...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Ge­gu­žės 9-ąją Plun­gės ra­jo­no Bab­run­go se­niū­ni­jos Jė­ru­bai­čių kai­me, są­var­ty­ne vei­kian­čio­je at­lie­kų per­dir­bi­mo ga­myk­lo­je, esan­čio­je Pran­cū­zų ke­lio g. 8A, iš­si­lie­jo ne­aiš­ki...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Ge­gu­žės 4 die­ną, iš pat ry­to, Plun­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, UAB „Bei­no­ro gra­lis“ sa­vi­nin­kas Pet­ras Bei­no­ras pri­si­gė­rė ir ėmė...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį bu­vo mi­ni­mas Lie­tu­vos tri­spal­vės šimt­me­tis. Tą­dien bu­vo šau­kia­mas ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ris ta pro­ga pra­dė­tas nuo...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

„Tai di­de­lė gė­da Plun­gei! Aš ne­su­pran­tu, ką da­ro žmo­nės, at­va­žiuo­jan­tys iš ki­to mies­to tvar­ky­ti sa­vo ar­ti­mų­jų ka­pe­lių, kai juos „pri­spau­džia...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no pa­si­kei­tu­sias Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas. Pas­ta­ro­sios bu­vo pa­tvir­tin­tos dar prieš tre­jus me­tus. Pa­vyz­džiui,...Daugiau

gegužės 4, Penktadienis, 2018

Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu jos na­riams bu­vo pri­sta­ty­tas UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ 2017 me­tų me­ti­nis pra­ne­ši­mas. Kaip...Daugiau

Skaitomiausi