Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

RUBRIKA: Aktualijos

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Nau­jus Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los už­mo­jus, vyk­dy­ti su­au­gu­sių­jų me­ni­nio ug­dy­mo ir te­at­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no leng­vai....Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 18-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu tarp po­sė­džia­vu­sių­jų už­vi­rė emo­ci­jos, kai bu­vo pra­dė­tas svars­ty­ti...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Po itin karš­to pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio, į pa­va­ka­rę, Lie­tu­vą ap­gau­bė tirš­ti de­be­sys, dan­gų rai­žė žai­bai, stip­rus vė­jas var­tė me­džius, plė­šė sto­gus....Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo BĮ Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras įga­lio­ja­mas vyk­dy­ti at­ve­jo va­dy­bos funk­ci­jas,...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta vi­siems pi­ni­gi­niams pra­šy­mams. Vie­nas jų – Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo pra­šy­mas skir­ti...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 18-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu už­vi­rė karš­tos dis­ku­si­jos svars­tant Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 16 die­ną, 16 va­lan­dą, Plun­gės ge­le­žin­ke­lio sto­ties pe­ro­ne pra­si­dė­jo iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja: skam­bant dū­dų or­kest­ro mar­šui, pra­si­len­kiant dviem trau­ki­niams, bu­vo...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 19-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jung­ti­nio Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie dau­gia­bu­čių...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 13-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko iš­kil­min­gas Stal­gė­nų her­bo ir vė­lia­vos pri­sta­ty­mas. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Jau ta­po įpras­ta, kad ar­tė­jant rin­ki­mams pra­si­de­da po­li­ti­nės rie­te­nos. Dė­ka jų vie­nų rei­tin­gai ky­la, ki­tų – kren­ta. Tik jų dė­ka,...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 8-ąją Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ne­įpras­tą akiai re­gi­nį – na­mą ant ra­tų, ant ku­rio pui­ka­vo­si už­ra­šas „Pa­gal­vok...Daugiau

birželio 13, Trečiadienis, 2018

Pri­me­na­me, kad pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai pri­va­lo ap­skai­čiuo­ti, de­kla­ruo­ti ir su­mo­kė­ti pri­va­lo­muo­sius at­skai­ty­mus iš pa­ja­mų už par­duo­tą ža­lia­vi­nę me­die­ną, pa­ruoš­tą jų...Daugiau

Skaitomiausi