Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

RUBRIKA: Aktualijos

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 17-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jung­ti­nio Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­džio me­tu iš­ki­lo ne­ma­žai dis­ku­si­jų,...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Vaikš­tan­tys po Plun­gės par­ką žmo­nės daž­nai ma­to balkš­vo­mis dė­mė­mis „ap­šau­dy­tus“ ta­kus, o ir pa­tys tu­ri sau­go­tis, kad įky­riai kar­kian­tys juo­di...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Gal­būt dar ne vi­si plun­giš­kiai ži­no, jog karš­tą die­ną A. Ju­cio gat­vės skve­re­ly­je, prie va­di­na­mo­sios „Su­per­mies­to“ aikš­te­lės, ga­li at­si­ger­ti van­dens...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nį, lie­pos 12 die­ną, vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­ta dėl vie­ti­nės reikš­mės ke­lių tai­sy­mo pri­ori­te­ti­nės ei­lės pa­tvir­ti­ni­mo. Ta­ry­bos na­riai...Daugiau

liepos 19, Ketvirtadienis, 2018

Automobilių veiklos nuoma paskutiniu metu sulaukia vis didesnio susidomėjimo, ir taip nutinka tikrai ne be priežasties. Tokia pasirinkimo galimybė leidžia...Daugiau

liepos 16, Pirmadienis, 2018

– Kuo ypa­tin­ga Že­mai­ti­jos par­ko gam­ta bei gy­vū­ni­ja? – Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas yra iš­skir­ti­nė Lie­tu­vos sau­go­ma te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je su­dė­tin­gi le­dy­no...Daugiau

liepos 16, Pirmadienis, 2018

Ug­do­mie­ji miš­ko kir­ti­mai yra vie­na iš svar­biau­sių miš­ko ūkio prie­mo­nių ūkiš­kai ver­tin­giems, na­šiems ir at­spa­riems me­dy­nams iš­au­gin­ti. Šių kir­ti­mų me­tu...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Bir­že­lio 28-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis at­si­dū­rė ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tu­a­ci­jo­je, pa­si­ju­to ne­jau­kiai ir...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Pas­ku­ti­nę bir­že­lio penk­ta­die­nio po­pie­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su že­mės ūkio mi­nist­ru Gied­riu­mi Sur­pliu, ku­ris kar­tu su...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Pra­ei­tą ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, ku­riuo vie­ša­jai įstai­gai Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trui su­teik­ta 50...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Tel­šių re­gio­ne pra­dė­ti įren­gi­nė­ti nau­jos kar­tos pu­siau po­že­mi­niai at­lie­kų kon­tei­ne­riai. Nau­jai įreng­ti kon­tei­ne­riai bus daug at­spa­res­ni, tal­pes­ni už įpras­tus, tar­naus...Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Bir­že­lio 19-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jung­ti­nio Vie­tos ūkio bei kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­džio me­tu po­sė­džia­vu­sie­ji taip ir li­ko nu­ka­bi­nę...Daugiau

Skaitomiausi