Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

RUBRIKA: Aktualijos

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma svar­bi pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams miš­kų būk­lei ge­rin­ti ir miš­kų ūkiui plė­to­ti. Prieš tei­kiant pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti, bū­ti­na...Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Nors Rie­ta­vo po­li­ti­kai tu­ri­mu tur­tu, ku­rių de­kla­ra­ci­jas ne­se­niai pa­skel­bė Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI), ne­ga­li ly­gin­tis su Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais,...Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius: „Tai – be­pre­ce­den­tis, gru­bus, bru­ta­lus, ten­den­cin­gas me­las.“ Ne­se­niai ei­li­nius plun­giš­kius bei val­džios at­sto­vus pri­bloš­kė DELFI iš­pla­tin­tas straips­nis,...Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Rug­pjū­čio 1-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko su­si­ti­ki­mas su pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras 18“ da­ly­viu Ka­ro­liu Ku­bi­liu­mi, ku­ris ne­se­niai grį­žo iš eks­pe­di­ci­jos...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Po­ky­čiai pa­lie­tė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių: pa­si­kei­tė pa­val­du­mas, pa­skir­tas nau­jas va­do­vas, te­ko iš­si­kraus­ty­ti į ki­tas pa­tal­pas, ki­taip per­va­din­tos ir dar­buo­to­jų...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 29 d. ne­to­li Pla­te­lių, Plokš­ti­nė­je, vy­ko LVŽS są­skry­dis. Ja­me da­ly­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis, mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis, LVŽS...Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 26-ąją įvy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo svars­tant ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą vyk­dan­čių mo­kyk­lų,...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pra­dė­jo skelb­ti po­li­ti­kų ir jų šei­mos na­rių tur­to de­kla­ra­ci­jas. Nors, pa­ly­gi­nus su 2016 me­tais, tarp mū­sų...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo svars­tant klau­si­mą dėl pri­ta­ri­mo...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu lie­pos 17 die­ną ap­tar­ti ke­li pro­jek­tai, su­si­ję su vai­kais: ir tais, ku­rie au­ga...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 17 die­ną po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas iš­klau­sė trum­pą ata­skai­tą apie tai, kaip Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui se­ka­si...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 17-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jung­ti­nio Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­džio me­tu iš­ki­lo ne­ma­žai dis­ku­si­jų,...Daugiau

Skaitomiausi