Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

RUBRIKA: Aktualijos

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ge­gu­žės mėn. vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vi­si spren­di­mai pa­tvir­tin­ti be di­des­nių dis­ku­si­jų. Po­sė­džio pa­bai­go­je kal­bė­ta, jog Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jos...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­sta­ty­tos UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ir...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Ge­rai, kad yra ak­ty­vių plun­giš­kių, ku­riems ne vis vien, kaip at­ro­do mū­sų mies­tas ir jo už­ka­bo­riai. Laik­raš­čio „Plun­gės ži­nios“ re­dak­ci­ja...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Prieš po­rą me­tų – 2016-ųjų va­sa­rą – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą už­da­ry­ti Var­ka­lių kai­me bu­vu­sią Nau­so­džio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą,...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Ge­gu­žės 23-iąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to „Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Jau ta­po gra­žia tra­di­ci­ja, kad kiek­vie­ną pa­va­sa­rį į Plun­gę at­vyks­ta ne­ma­žas bū­rys Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) moks­li­nin­kų ir Kau­no...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta spren­di­mui, ku­riuo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis at­sto­vaus sa­vi­val­dy­bei ge­gu­žės...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Aud­rys An­ta­nai­tis ir Vals­ty­bi­nės kal­bos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Do­na­tas Sma­lins­kas. Su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės...Daugiau

gegužės 24, Ketvirtadienis, 2018

Miš­ko sa­ni­ta­ri­nė ap­sau­ga – pla­ti są­vo­ka. Daž­nai ji ta­pa­ti­na­ma su sa­ni­ta­ri­niais miš­ko kir­ti­mais, ku­rie ne­iš­ven­gia­mi dėl vėt­rų su­kel­tų vė­ja­var­tų, dėl...Daugiau

gegužės 23, Trečiadienis, 2018

Ke­tu­rio­li­kos me­tų Lie­tu­vos na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je pro­ga ge­gu­žės 4-ąją Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja su­lau­kė gar­bin­gos vieš­nios. Čia gim­na­zi­jos...Daugiau

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Pir­ma pa­si­džiau­gė pa­siek­tais re­zul­ta­tais, o po to bė­rė pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria švie­ti­mo įstai­gos. Vie­nus ne­ra­mi­na ša­lia mo­kyk­los esan­tis ir...Daugiau

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Toks emo­cin­gas kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dis, koks vy­ko ge­gu­žės 14 die­ną, ko ge­ro, bu­vo jau se­no­kai. Tą­dien į Sa­vi­vavl­dy­bę at­vy­kę...Daugiau

Skaitomiausi