Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

RUBRIKA: Aktualijos

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mas, ku­ris su­tei­kia ga­li­my­bę jau­noms šei­moms gau­ti sub­si­di­ją,...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vy­ko ne­ei­li­nis su­si­ti­ki­mas. Gy­ven­to­jai kar­tu su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais, at­vy­ku­siais sve­čiais aiš­ki­no­si,...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Jau ga­na se­niai įvai­rių ži­niask­lai­dos prie­mo­nių pus­la­piuo­se mir­gė­te mir­ga ant­raš­tės apie šu­nų lai­ky­mo, ve­džio­ji­mo tai­syk­les, apie baus­mes ne­si­lai­kant šių tai­syk­lių,...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Pas­ku­ti­niuo­ju me­tu įvai­rios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės vis dau­giau kal­ba apie tai, kad rei­kia už­draus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių bal­ko­nuo­se, lau­ko ka­vi­nė­se, pa­plū­di­miuo­se ir...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Dau­giau nei dvi­de­šimt ob­jek­tų. Tiek sta­ti­nių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ne­tu­ri šei­mi­nin­kų ar­ba žmo­nės apie juos yra pa­mir­šę. Tai įvai­rūs...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

– Akims grą­žin­ta jau­nys­tė – apie tai sva­jo­ja dau­ge­lis. Ypač tie, ku­riuos var­gi­na už­kri­tę akių vo­kai. Odos per­tek­lius virš akių...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Va­sa­ros pa­bai­ga, rug­sė­jo pra­džia moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si su ne­rū­pes­tin­gų atos­to­gų pa­bai­ga ir moks­lo me­tų pra­džia, ku­ri ma­žes­niuo­sius daž­niau­siai džiu­gi­na, o vy­res­niuo­sius...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

– ši­to­kia nau­jie­na su nuo­trau­ko­mis so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ rug­pjū­čio 22 die­ną pa­si­da­li­jo ži­no­mas mū­sų kraš­to dai­li­nin­kas Le­o­nar­das Čer­niaus­kas. Bab­run­gė­nų kai­me...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

M. K. Čiur­lio­nis vėl grįž­ta į Plun­gę – ten, kur se­ni par­ko me­džiai te­be­sau­go jo su­kur­tą pa­sa­ką. Grįž­ta pa­čiu lai­ku,...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 23 d. in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je ėmė sklis­ti straips­nis „Il­gus me­tus Rie­ta­vą ka­muo­jan­ti smar­vė pa­sie­kė ir Tve­rus“. Ja­me bu­vo ra­šo­ma apie...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ga­vo pra­šy­mą, ku­rį pa­si­ra­šė Bi­ru­tės gat­vės 27 ir 27 A dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai bei ke­lių ap­lin­ki­nių...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Prieš ke­le­tą die­nų Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cen­tras iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mir­ties prie­žas­tis pra­ėju­siais me­tais. Mir­ties at­ve­jų ir...Daugiau

Skaitomiausi