Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

RUBRIKA: Aktualijos

spalio 2, Antradienis, 2018

Mėgs­ta­ma jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­ta – au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos – ne­tru­kus bus ap­sta­ty­ta drau­džian­čiais ke­lio žen­klais: ne­be­ga­lės nak­ti­mis...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dis, ki­taip nei įpras­tai, pra­dė­tas nuo svei­ki­ni­mo žo­džių. Šil­čiau­si žo­džiai ir gra­žiau­sios gė­lės šį­kart ju­bi­lie­jaus pro­ga...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me rug­sė­jo 18 die­ną, da­ly­va­vo Tel­šių kri­zių cen­tro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Da­lia Mik­niu­tė. Ka­dan­gi mi­nė­ta­me...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie ne­mo­ka­mas pre­ven­ci­nes pro­fi­lak­ti­nes...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 17-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to me­tu svars­ty­tas klau­si­mas dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mas anks­čiau lai­ko Grum­bliuo­se su­kė­lė ne tik daug dis­ku­si­jų, bet ir gy­ven­to­jų pyk­tį. Nors ver­sli­nin­kai – UAB „Plun­gės...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kaip vi­sa­da, su­lauk­ta ne­ma­žai pra­šy­mų skir­ti lė­šų. Vie­nas jų – Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP)...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je dau­giau­sia lai­ko bu­vo skir­ta Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro klau­si­mui. Dis­ku­si­ja ki­lo dėl to, kad...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu daug ne­ri­mo ir dar dau­giau ne­ži­no­my­bės po­sė­džio...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 18-ąją ne vie­nas as­muo, at­vy­kęs į po­li­ci­jos įkur­tu­vių šven­tę, tai pa­va­di­no is­to­ri­niu įvy­kiu. Ir iš­ties die­na iš­skir­ti­nė – juk...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo pra­džio­je vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­me su sa­vi­val­dy­bės se­niū­nais mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis už­si­mi­nė, kad gy­ven­to­jai pik­ti­na­si smar­ve,...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą po­sė­džia­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas. At­si­žvel­gę į Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos raš­tą, ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė, kad...Daugiau

Skaitomiausi