Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

RUBRIKA: Aktualijos

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Spau­dai – kon­kur­sas per CVPS*, sa­vai TV – už­ten­ka ir ap­klau­sos! Val­džia mėgs­ta de­kla­ruo­ti, kad ji pa­de­da ver­slui, ta­čiau kal­bos...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Pa­deg­tas Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Mindaugo Kau­no auto­mo­bi­lis Ne­gi grįž­ta 2002-ie­ji, kai Plun­gė­je lieps­no­jo par­duo­tu­vės, „Plun­gės ži­nių“ re­dak­to­riaus au­to­mo­bi­lis ir na­mas,...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Ge­gu­žės 7 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja (AM) pa­skel­bė, jog iš Kli­ma­to kai­tos pro­gra­mos pa­skirs­tė dau­giau nei 10 mln. eu­rų at­si­nau­ji­nan­tiems ener­gi­jos iš­tek­liams...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je tar­ta­si dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių. Rie­ta­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je šios gru­pės ne­be­tel­pa. Pla­nuo­ja­ma vie­ną gru­pę (20...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Ar ga­li taip bū­ti? Ga­li. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ba­lan­džio 30 die­ną dar sy­kį pa­de­monst­ra­vo, kaip rei­kia tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sus, ku­rie...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Ge­gu­žės 6 die­ną Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) pra­ne­šė apie vyk­do­mą šva­ros ak­ci­ją par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Ypač di­de­lis dė­me­sys skir­tas pa­mirš­toms, sa­vi­nin­kams...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) 2019...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Še­šių sa­vai­čių są­stin­gis pa­ga­liau pra­de­da at­si­leis­ti. Nors ka­ran­ti­nas tę­sia­si, bet švel­ni­na­mos jo są­ly­gos tei­kia dau­giau vil­čių ne tik gy­ven­to­jams, bet...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Vy­riau­sy­bei pri­ėmus spren­di­mą dar la­biau švel­nin­ti ka­ran­ti­ną, nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­dė­jo dirb­ti bib­lio­te­kos, mu­zie­jai, kir­pyk­los ir gro­žio sa­lo­nai, at­si­da­rė lau­ko...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Ba­lan­džio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je leis­ta UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ im­ti iki 250 000 Eur pa­sko­lą apy­var­ti­nėms lė­šoms...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Kaip žinia, kiekvienas gaminys turi savo pirkėją, o kiekviena paslauga – savo klientus. Ne išimtis yra ir automobilių nuoma. Tačiau,...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Nors jau dau­giau nei pen­ke­tą me­tų al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ša­ly­je ma­žė­ja, ta­čiau Lie­tu­va vis dar iš­lie­ka dau­giau­siai al­ko­ho­lį var­to­jan­čių ša­lių są­ra­šo...Daugiau

Skaitomiausi