Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

RUBRIKA: Aktualijos

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

„At­va­žiuo­ki­te, pa­ma­ty­si­te, kas pas mus da­ro­si! Pra­šė­me su­tvar­ky­ti pro­ble­miš­ką gat­vės da­lį, tai į van­de­nį pri­py­lė smė­lio! Da­bar per tą ko­šę...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ap­ta­rė maž­daug de­šimt klau­si­mų, su­si­ju­sių su eis­mu mū­sų mies­to ir ra­jo­no gat­vė­se. Dau­giau­siai...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to me­tu pri­sta­ty­tas klau­si­mas dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vo – Vy­tau­to Di­čiū­no – de­le­ga­vi­mo į...Daugiau

gruodžio 20, Penktadienis, 2019

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jau ži­no, jog mo­du­li­nis na­me­lis-kon­tei­ne­ris, ku­ris yra pa­sta­ty­tas ša­lia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus, pas­ta­ruo­ju me­tu nuo...Daugiau

gruodžio 20, Penktadienis, 2019

Ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dis. Be­si­bai­giant me­tams, su­lauk­ta ne­ma­žai pra­šy­mų su­teik­ti, per­skirs­ty­ti ar su­ma­žin­ti lė­šas....Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

„Sun­ku to­kį klau­si­mą ir pri­sta­ty­ti, kai kal­ba­me apie pi­ni­gus“, – taip pa­si­sa­ky­mą Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je gruo­džio...Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

Gruo­džio 9 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė mo­ky­mo įstai­gų per­tvar­kos po­ky­čiams, pa­tvir­ti­no pir­mi­nį mo­ki­nių skai­čių ki­tiems...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Plun­giš­kiai pra­dė­jo juo­kau­ti: ar tik „Vi­čiū­nai“ ne­taps įdar­bi­ni­mo agen­tū­ra? Vie­nas jų dar­buo­to­jų – į „ne­pri­klau­so­mus“ vie­nos Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės val­dy­bos na­rius,...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pa­skel­bė ieš­kan­ti nau­jo UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos na­rio. Prie­žas­tis – vie­nam jos na­riui...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Vai­ruo­to­jai nirš­ta: už­si­de­gus prie tu­ne­lio esan­čiam ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui įma­no­ma pra­va­žiuo­ti tik dviem ma­ši­nom! O kas bus, kai pa­šals ir...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Lap­kri­čio 29 d. Me­din­gė­nų mo­kyk­la mi­nė­jo sa­vo veik­los šimt­me­tį. Tie­sa, iš pra­džių mo­kyk­los stei­gi­mo me­tai bu­vo mi­ni­mi 1926 m., ta­čiau...Daugiau

gruodžio 10, Antradienis, 2019

Lap­kri­čio 29-ąją, su­da­ly­va­vę tos die­nos ar net vi­sų me­tų ren­gi­ny­je – tu­ne­lio ati­da­ry­me, po­li­ti­kai sku­bė­jo į ki­tą šven­tę – Plun­gės...Daugiau

Skaitomiausi