Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

RUBRIKA: Aktualijos

sausio 15, Trečiadienis, 2020

Daugelio būstų savininkai džiaugiasi ir tam tikro ploto balkonais, kurie, įstiklinti, gali tapti puikiomis erdvėmis: įstiklinus balkoną, galima įsirengti žaliąjį...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius su­ve­dė me­ti­nę sta­tis­ti­ką ir su­skai­čia­vo, kiek bū­ta mir­čių, kiek nau­jų gy­vy­bių, kiek įre­gist­ruo­ta san­tuo­kų...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Nau­jos ka­den­ci­jos Ta­ry­bos na­rių veik­lai (ku­ro, ry­šių ir kan­ce­lia­ri­nių pre­kių iš­lai­doms pa­deng­ti) pra­ėju­siais me­tais iš­leis­ta 3103,96 eu­ro. Iš 25 Ta­ry­bo­je...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­si­ra­šė pro­jek­to „Ant­ro­jo ke­lio sta­ty­ba ruo­že Plungė–Šateikiai pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bai“ su­tar­tį. Vie­šo­jo pir­ki­mo me­tu ge­riau­sią pa­siū­ly­mą pa­tei­kė...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Gruo­džio 30 d. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Per sa­vait­ga­lio rei­dus Šiau­lių re­gio­ne – dau­giau nei 70 pa­tik­rin­tų me­džio­to­jų ir...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Pir­ma­die­nio va­ka­rą rie­ta­viš­kiai ir sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai sku­bė­jo į nau­ją­ją Rie­ta­vo spor­to sa­lę, ku­rio­je jau ant­rus me­tus su­reng­tas Nau­ja­me­ti­nis pa­dė­kos va­ka­ras....Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas pa­skel­bė Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so ver­ti­ni­mą (va­do­vas dr. Gin­ta­ras Šums­kas). Pir­mą kar­tą toks ver­ti­ni­mas skelb­tas 2018 m.,...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Spor­to sa­lės re­mon­tas, krep­ši­nio aikš­te­lės at­nau­ji­ni­mas, lau­ko tre­ni­ruok­liai, nau­jas spor­to in­ven­to­rius ir ki­ti ge­ri da­ly­kai nu­ma­to­mi įgy­ven­di­nus spor­to pro­jek­tus, ku­riuos...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Pas­ku­ti­nis šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo sve­čių pa­lin­kė­ji­mų ir do­va­nų. Pir­mie­ji žen­gė skau­tai, ku­rie Ta­ry­bos na­riams įtei­kė...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Di­džio­ji da­lis su­au­gu­sių­jų ne­tei­sin­gai pri­žiū­ri dan­tis ir ko­vo­ja su įvai­rio­mis dan­tų pro­ble­mo­mis ar li­go­mis, to­dėl ne­keis­ta, kad ir vai­kams nuo...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Gruo­džio 19 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­nis šiais me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Ka­lė­dos jau ant no­sies, tad šven­ti­nės nuo­tai­kos ne­trū­ko...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Spa­lio mė­ne­sį ra­šė­me, kad pa­laips­niui ma­žes­nių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai lie­ka be vie­šų­jų pa­slau­gų –Re­gist­rų cen­tras už­da­rė sa­vo pa­da­li­nius Pa­gė­giuo­se, Kaz­lų Rū­do­je...Daugiau

Skaitomiausi