Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

RUBRIKA: Aktualijos

gegužės 26, Antradienis, 2020

Jau ra­šė­me, jog Plun­gė­je, Sa­lan­tų gat­vė­je, bu­vu­siuo­se ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­sta­tuo­se, pla­nuo­ja­ma įkur­ti gy­vū­nų prie­glau­dą. Abe­jo­ta tik, ar tam ten tin­ka­ma...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Pra­ėju­sią sa­vai­tę su­šauk­tas ne­ei­li­nis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dis. Svar­biau­sias klau­si­mas – tur­to pe­rė­mi­mas Sa­vi­val­dy­bės ži­nion iš Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo...Daugiau

gegužės 22, Penktadienis, 2020

Namai dažnai yra vadinami mūsų tvirtove, tačiau norėdami, kad tai nebūtų tik skambi frazė, ir patys turime įdėti šiek tiek...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Do­va­no­ja pa­min­klą. Tik sko­las rei­kia ap­mo­kė­ti... Kaip at­si­kra­ty­ti daik­tu, už ku­rį esi sko­lin­gas? Ogi – pa­do­va­no­ti jį Sa­vi­val­dy­bei, nes pas­ta­ro­ji...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Nors pra­ėju­sią sa­vai­tę Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) pa­skel­bė iki šiol iš­kel­tų vien­man­da­ti­nin­kų, da­ly­vau­sian­čių Sei­mo rin­ki­muo­se są­ra­šą, kas da­ly­vaus Plungės–Rietavo rin­ki­mų apy­gar­do­je,...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Prieš ke­le­tą die­nų į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs žmo­gus pik­ti­no­si dar­žais ir šilt­na­miais mies­te, t. y., kad prie I. Kon­čiaus...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, prie vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų, at­si­ra­do in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą nau­ją sta­ty­bos ob­jek­tą...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ną dėl ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos. Ja­me nu­ma­ty­ta skir­ti 198 tūkst. eu­rų Dzū­ki­jos bei Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niuo­se...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­tas UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ 2019-ųjų me­ti­nis pra­ne­ši­mas. Svar­biau­sias pra­ne­ši­mo ak­cen­tas –...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Ko gero, dar niekada nebuvo tiek daug įvairių prietaisų, kuriuos galime įsigyti. Vis dėlto, būtent tokia didelė jų gausa taip...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Kaip ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, taip ir Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo or­ga­ni­zuo­tas nuo­to­li­niu bū­du. Ge­gu­žės 12 die­ną šios Ta­ry­bos na­riai,...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je ra­šė­me, kad Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ta apie vie­nos prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės per­kė­li­mą į Rie­ta­vo Lau­ry­no...Daugiau

Skaitomiausi