Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Vien­kar­ti­nes pa­šal­pas ža­da­ma di­din­ti iki 300 eu­rų

Ko­ro­na­vi­ru­sas pa­blo­gi­no si­tu­a­ci­ją ne vie­no­je šei­mo­je. Žmo­nėms su­ma­žė­jo pa­ja­mos, kai ku­rie ne­te­ko dar­bo, spau­džia kre­di­to­ri­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, ki­tą dar­bą su­si­ras­ti sun­ku, tad Sa­vi­val­dy­bė to­kiais sun­kiais at­ve­jais nu­ta­rė pa­di­din­ti ski­ria­mas vien­kar­ti­nes pa­šal­pas iš sa­vo biu­dže­to iki 300 eu­rų. Ma­no­ma, kad to­kių pra­šy­to­jų at­si­ras ke­lios de­šim­tys. Pla­čiau apie tai kal­bė­ta ge­gu­žės 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Kaip sa­kė So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bėms re­ko­men­da­ci­ją, jog pi­ni­gi­nė so­cia­li­nė pa­ra­ma ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) pan­de­mi­jos me­tu bū­tų di­di­na­ma iki 257 eu­rų. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tą su­mą nu­ta­rė kils­te­lė­ti dar pus­šim­čiu eu­rų.
Spren­di­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­pil­dy­ti anks­tes­nį Ta­ry­bos spren­di­mą dėl vien­kar­ti­nių pa­šal­pų sky­ri­mo ir pri­ra­šy­ti, jog as­me­nims, pra­ra­du­siems dar­bą, ne­ga­lin­tiems įsi­dar­bin­ti, su­ma­žė­jus jų gau­na­moms pa­ja­moms, ne­vyk­dant  veik­los sa­va­ran­kiš­kai ar tu­rint  įvai­rių kre­di­to­ri­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ski­ria­ma iki 300 eu­rų vien­kar­ti­nė pa­šal­pa, įver­ti­nus pa­teik­tus do­ku­men­tus. Tie­siog rei­kės pa­teik­ti įro­dy­mus, jog su­ma­žė­jo pa­ja­mos.
Vien­kar­ti­nė pa­šal­pa bus ski­ria­ma ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu ir jei­gu pa­reiš­kė­jas kreip­sis ne vė­liau kaip per 6 mė­ne­sius nuo ka­ran­ti­no pa­bai­gos pa­skel­bi­mo. Pa­sak G. Va­sy­lie­nės, pra­šy­mas bus svars­to­mas, jei vie­nam šei­mos na­riui pa­gal ben­dras gau­na­mas pa­ja­mas ten­ka ma­žiau nei 300 eu­rų.
Šiuo me­tu jau gau­ti du pra­šy­mai. Ve­dė­ja svars­tė, kad per pus­me­tį apie tris­de­šimt žmo­nių gal ir kreip­sis.
Vien­kar­ti­nėms pa­šal­poms Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te šie­met bu­vo nu­ma­ty­ti 38 tūkst. eu­rų. 24 tūkst. jau pa­nau­do­ti. Ti­ki­ma­si, kad li­ku­čio už­teks (jei bus 30 nu­ken­tė­ju­sių ka­ran­ti­no me­tu as­me­nų, rei­kės 9000 eu­rų).
Ko­mi­te­to na­riai tam pri­ta­rė. Ti­ki­ma­si, kad pri­tars ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai