Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Už svar­bių už­duo­čių vyk­dy­mą ka­ran­ti­no me­tu – vien­kar­ti­nės pre­mi­jos

Su­šauk­ta­me ne­ei­li­nia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo siū­lo­ma pa­di­din­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ski­riant vien­kar­ti­nes pre­mi­jas dir­ban­tiems so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­go­se ir dar­buo­to­jams už ypač svar­bių už­duo­čių vyk­dy­mą ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu. Spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mui Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės 2020 m. biu­dže­to pa­ja­mas rei­kės pa­di­din­ti 7,93 tūkst. Eur.

Asig­na­vi­mai pa­skirs­ty­ti da­ly­vau­jant Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Vy­tau­tui Di­čiū­nui, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jai Jo­li­tai Al­sei­kie­nei, Rie­ta­vo so­cia­lių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rei Da­nu­tei Ston­čiu­vie­nei ir Fi­nan­sų sky­riaus vyr. fi­nan­si­nin­kei Rū­tai Bag­do­nie­nei. Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui siū­ly­ta skir­ti 100 proc. dy­džio pre­mi­ją (10,5 eta­tų), se­niū­ni­joms – 80 proc. (4 eta­tai), So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riui – 80 proc. (1 eta­tas) ir 50 proc. (3 eta­tai.), VšĮ „Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mai“ – 100 proc. (13,75 eta­tų.).
Vik­to­ras Kra­ji­nas klau­sė, ko­dėl są­ra­še nė­ra Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) slau­gos li­go­ni­nės. „Ar jiems jo­kios pre­mi­jos ne­nu­ma­ty­tos?“, – klau­sė so­cial­de­mok­ra­tas. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius at­sa­kė, kad nu­ro­dy­ta pre­mi­jas skir­ti tik tiems dar­buo­to­jams, ku­rie yra iš­var­din­ti. PSPC dar­buo­to­jams lė­šos ski­ria­mos ki­tu ke­liu, nes svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja skir­tin­gai. Al­fre­das Moc­kus do­mė­jo­si, ko­dėl dar­buo­to­jams nu­ro­dy­ti skir­tin­gi pre­mi­jų iš­mo­kė­ji­mo dy­džiai pro­cen­tais. Pa­aiš­kin­ta, kad pre­mi­jų dy­dis bu­vo de­rin­tas su vi­so­mis įstai­go­mis pa­gal at­lie­ka­mų dar­bų po­bū­dį. Pre­mi­jas bu­vo re­ko­men­duo­ja­ma di­fe­ren­ci­juo­ti pa­gal tai, kas kiek dir­bo, kiek kon­tak­ta­vo su žmo­nė­mis ir pan.

Moks­lo me­tus mo­kyk­los už­baigs nuo­to­li­niu bū­du

Po­sė­džio me­tu me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis in­for­ma­vo ir apie ko­ro­na­vi­ru­są – mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je šiuo me­tu ser­gan­čių­jų nė­ra ir si­tu­a­ci­ja ge­rė­ja. Mū­sų te­ri­to­ri­jo­je 13 žmo­nių yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je, 1 iš jų yra sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je, ap­gy­ven­din­tas „Jū­ros“ sve­čių na­muo­se. „Si­tu­a­ci­ja švel­nė­ja ir, jei ne­bus nau­jų pro­trū­kių, bū­si­me iš­ven­gę šios di­de­lės bė­dos. Lie­tu­vo­je si­tu­a­ci­ja taip pat pa­kan­ka­mai ge­ra, jei ne­at­si­ras nau­jų įvež­ti­nių at­ve­jų“, – sa­kė me­ras.
Juo­zas Bars­tei­ga do­mė­jo­si, kaip bus su dar­že­liu, mo­kyk­lo­mis, kul­tū­ros įstai­go­mis, kai ka­ran­ti­nas vis la­biau švel­ni­na­mas. In­for­muo­ta, kad dar­že­liui pra­dė­ti dirb­ti kliū­čių ne­bė­ra, jis ati­da­ry­tas ge­gu­žės 18 d. Mo­kyk­los dirbs nuo­to­li­niu bū­du, spren­di­mas nė­ra ga­lu­ti­nis, ta­čiau kal­bė­ta, kad ne­rei­kė­tų ma­si­nio vai­kų su­grį­ži­mo į mo­kyk­las sa­vai­tei ar dviem. Moks­lo me­tus rei­kė­tų baig­ti nuo­to­li­niu bū­du, dau­giau dir­bant su tais, ku­riems rei­kia pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nams, ar­ba tais, ku­rie per nuo­to­li­nį mo­ky­mą šiek tiek at­si­li­ko. Bir­že­lio mė­nuo tu­rė­tų bū­ti skir­tas ne vi­sų vai­kų su­ėji­mui į pa­mo­kas, o at­ski­roms gru­pėms, lai­kan­tis rei­kia­mų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.
Prof­są­jun­gos at­sto­vas A. Moc­kus taip pat pa­si­sa­kė dėl ug­dy­mo pro­ce­so už­bai­gi­mo. „Ma­nau, kad spren­di­mas už­baig­ti moks­lo me­tus nuo­to­li­nu bū­du yra ge­ras, pa­lie­ka­ma ga­li­my­bė kon­sul­tuo­tis. Pa­gal mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jas įgy­ven­din­ti ug­dy­mo pro­ce­są, lai­kan­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, bū­tų tik­rai su­dė­tin­ga“, – sa­kė jis.

Do­mė­jo­si vyk­do­mais pro­jek­tais

Po­vi­las Ba­ta­vi­čius tei­ra­vo­si, ko­dėl ne­be­si­ma­to veik­los prie Jū­ros upės kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo pro­jek­to. Oras ge­ras, dar­bai kaip tik tu­rė­tų vyk­ti. Me­ras at­sa­kė, kad dar­bai ar­ti­miau­siu me­tu pra­si­dės. Dirb­ti ne­sku­bė­ta, nes Pie­vų gat­vės pu­sė­je bu­vo ga­na drėg­na, da­bar jau sau­sa, ir dar­bus ga­li­ma tęs­ti. Kal­bant apie tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos pro­jek­tus, pir­ki­mas at­lik­tas, ir dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti Ivins­kio gat­vė­je, pro­jek­ta­vi­mo dar­bai tę­sia­mi ir ša­lia baž­ny­čios esan­čio par­ke­lio tvar­ky­mui.
„Kaip jums pa­tin­ka Pa­miš­kės gat­vės as­fal­ta­vi­mo dar­bai? Feis­bu­ke te­ko ma­ty­ti nuo­trau­kas ir žmo­nių ko­men­ta­rus“, – sa­kė Al­bi­nas Mas­laus­kas. Ga­na ne­se­niai so­cia­li­nio tin­klo Rie­ta­vo mies­to gru­pė­je žmo­nės skun­dė­si, kad to­je gat­vė­je vyk­do­mi dar­bai at­lie­ka­mi ne­tvar­kin­gai, vo­lai var­to, lau­žo ir ki­taip ga­di­na nau­jus, ne­se­niai įreng­tus bor­tus. Pa­si­ro­do, ne­sklan­du­mų tiek ir te­bū­ta – be­si­su­ki­nė­da­mas vo­las už­kliu­vo bor­tą ir jį nu­skė­lė. A. Auž­bi­ka­vi­čius pa­ti­ki­no, kad įmo­nė tu­rės vis­ką su­tvar­ky­ti, nes ki­tu at­ve­ju ne­bus pa­si­ra­šy­tas dar­bų už­bai­gi­mo ak­tas. Da­bar vyks­ta as­fal­ta­vi­mo dar­bai, dėl nu­skel­to bor­to nie­kas dar­bų ne­stab­dys, ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju anks­čiau ar vė­liau vis­kas tu­rės bū­ti pa­tai­sy­ta, gy­ven­to­jams dėl to ne­ri­mau­ti ne­ver­tė­tų.
Au­gus­tas Šli­mas pa­si­da­li­jo ir dar vie­nu žmo­nes ne­ra­mi­nan­čiu rei­ka­lu. Dvar­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je, ša­lia bu­vu­sios pie­ni­nės, pla­nuo­ja­ma įreng­ti lau­ko te­ni­so ir krep­ši­nio aikš­te­lę. Ša­lia esan­čio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja, kad ne­be­tu­rės vie­tos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mui. „Vie­tos yra prie gy­ve­na­mo­jo na­mo, ta­čiau ma­žo­kai, ar ne­bū­tų įma­no­ma jos pra­plės­ti? Žmo­nės da­bar sta­to ma­ši­nas to­je vie­to­je, kur bus ren­gia­ma aikš­te­lė“, – sa­kė A. Šli­mas. Anot me­to, no­rint da­ry­ti po­ky­čius, rei­kė­tų keis­ti dvar­vie­tės spe­cia­lų­jį pla­ną. Se­niau į tą aikš­te­lę iš vi­so įva­žiuo­ti ne­bu­vo ga­li­ma, ir žmo­nės kaž­kaip iš­si­vers­da­vo. „Ren­giant spe­cia­lų­jį ir de­ta­lų­jį pla­nus, ko­vo­jo­me, kad leis­tų pa­di­din­ti vie­tas au­to­mo­bi­liams. Pui­kiai ži­no­me, ko­kie rei­ka­la­vi­mai yra to­kio­se vie­to­se. Gal­būt pa­vyk­tų ką nors pa­da­ry­ti pa­tai­sius de­ta­lų­jį pla­ną ir at­ra­dus tin­ka­mą vie­tą, kur aikš­te­lę bū­tų ga­li­ma pra­plės­ti. Vys­tan­tis veik­loms, ko ge­ro, ko­rek­ci­jų ne­iš­veng­si­me, gal­būt rei­kės ir pa­pil­do­mų pri­va­žia­vi­mų“, – sa­kė me­ras.
Iš­se­kus Ta­ry­bos na­rių pa­klau­si­mams, Vy­tau­tas Bla­žai­tis in­for­ma­vo ko­le­gas, kad jam dėl dar­bo spe­ci­fi­kos bu­vo at­lik­tas pri­va­lo­mas ko­ro­na­vi­ru­so tes­tas. Jis bu­vo nei­gia­mas. Kal­bė­ta, kad at­li­kus ty­ri­mą ir ga­vus nei­gia­mą re­zul­ta­tą, ne­rei­kė­tų at­si­pa­lai­duo­ti ir jaus­tis sau­giai. Me­ras pa­ra­gi­no vi­sus elg­tis pro­tin­gai ir bet ko­kiu at­ve­ju ne­at­si­pa­lai­duo­ti bei lai­ky­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Kalbėta, kad įrengus lauko teniso ir krepšinio aikštelę, šalia esančio daugiabučio gyventojai nebeturės kur statyti automobilių.

Komentarai
Kiti straipsniai