Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Už pa­pil­do­mą dar­bą – 748 Eur prie­das

Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­ta­rė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui bū­tų skir­tas 25 proc. pa­rei­gi­nės al­gos dy­džio prie­das už pa­pil­do­mą dar­bą – Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­bos va­do­vo pa­rei­gas.
Ko­mi­te­to na­riai at­si­žvel­gė į di­rek­to­riaus pa­aiš­ki­ni­mą, jog „daž­nai ten­ka do­ku­men­tus skai­ty­ti vė­lais va­ka­rais“, tad mė­ne­si­nis 748 Eur prie­das še­šiems mė­ne­siams, jų ma­ny­mu, nė­ra di­de­li pi­ni­gai ir bus ge­ra pa­ska­ta.

Komentarai
Kiti straipsniai