Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Pa­tys pa­do­va­no­jo, pa­tys ir at­si­ė­mė

Vie­na­me iš Rietavo savivaldybės Tarybos ko­mi­te­to po­sė­džių Vik­to­ras Kra­ji­nas sa­kė pa­ste­bė­jęs, kad prie de­ga­li­nės „Tre­ve­na“ esan­čia­me žie­de ne­bė­ra vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros. „Kur ji din­go ir kas ją nu­ė­mė?“ – klau­sė jis.

Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ šią ka­me­rą bu­vo pa­sta­tę te­le­fo­ni­za­ci­jos ju­bi­lie­jaus pro­ga. Da­bar šios or­ga­ni­za­ci­jos struk­tū­ra pa­si­kei­tė, ka­me­ra bu­vo jų nuo­sa­vy­bė, tad jie ją ir nu­si­ka­bi­no, mo­ty­vuo­da­mi, kad jiems ši san­kry­ža nė­ra svar­bi. „Pa­do­va­no­jo ir at­si­ė­mė. Ne­gra­žus veiks­mas. Ka­me­ra bu­vo do­va­no­ta ju­bi­lie­jaus pro­ga, bet įvy­ko kaip įvy­ko. Ma­tyt, bū­si­me pri­vers­ti sta­ty­ti sa­vo ka­me­rą ir iš­si­spręs­ti šią pro­ble­mą“, – sa­kė me­ras.

Nuotraukoje: Anot mero, stebėjimo kamera žiedinėje sankryžoje teks pasirūpinti pačiai savivaldybei.

Komentarai
Kiti straipsniai