Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

„Kodėl Sa­vi­val­dy­bė tu­ri nu­si­pirk­ti jai do­va­no­tą daik­tą?“

„Yra toks žo­dis „sar­ma­ta“. Vers­ti Sa­vi­val­dy­bę nu­pirk­ti daik­tą, ku­rį do­va­no­jai, nė­ra są­ži­nin­ga. Tai yra sar­ma­ta“, – taip ge­gu­žės 20 die­ną Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis api­bū­di­no Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­to Liu­do Skie­raus pra­šy­mo „pri­im­ti do­va­ną“ – M. K. Čiur­lio­nio pa­min­klą su vi­so­mis sko­lo­mis – svars­ty­mą Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­te.

Ža­dė­jo pri­si­dė­ti 40 proc…

Už­pra­ė­ju­sia­me nu­me­ry­je „Plun­gės ži­nios“ ra­šė, kad Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę su pa­siū­ly­mu per­im­ti do­va­nų M. K. Čiur­lio­nio pa­min­klą. Pra­šy­me taip pat nu­ro­dy­ta, kad už at­lik­tus dar­bus UAB „Ino­va­so­la“ yra li­ku­si be­veik 77 tūkst. eu­rų sko­la, ku­rią, jei su­tiks do­va­ną pri­im­ti, Sa­vi­val­dy­bei rei­kės ap­mo­kė­ti. Ki­taip ta­riant, do­va­no­tą daik­tą rei­kės nu­si­pirk­ti.
Šio ob­jek­to (pa­sta­ty­mo ir van­dens, nuo­te­kų tin­klų) ver­tė – 130 782 eu­rai. 2015 m. Sa­vi­val­dy­bė prie jo pri­si­dė­jo 30 proc. – 25 tūkst. eu­rų, dar 5 tūkst. eu­rų sky­rė Vy­riau­sy­bė. Tą­kart Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas tei­gė, kad jų in­dė­lis bus 40 proc., ki­tos lė­šos – žmo­nių ir įmo­nių au­kos.
Da­bar L. Skie­rus pa­pra­šė, kad Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas prie ob­jek­to bū­tų 75 proc. – 98 tūkst. eu­rų. Pri­dė­jus dar Vy­riau­sy­bės skir­tus 5 tūkst. eu­rų, ga­lu­ti­nis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų (Sa­vi­val­dy­bės ir Vy­riau­sy­bės) in­dė­lis į šį ob­jek­tą bus 102 tūkst. eu­rų. Kur din­go 40 proc. Plun­giš­kių drau­gi­jos in­dė­lis ir koks au­ko­ju­sių žmo­nių bei įmo­nių in­dė­lis į šį pro­jek­tą – lie­ka ne­aiš­ku, nes Plun­giš­kių drau­gi­ja ne­si­tei­kia vi­suo­me­nei pa­teik­ti ata­skai­tos.

„Pra­šy­mas pri­im­ti do­va­ną, o ne skir­ti pi­ni­gų“

Klau­si­mą dėl do­va­no­ja­mo pa­min­klo pri­sta­čiu­si Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė iš­kart su­lau­kė Ta­ry­bos na­rio Ai­do Kė­so pa­ste­bė­ji­mo, kad spren­di­mo pro­jek­tas su­ra­šy­tas ne pa­gal pra­šy­mą.
„Drau­gi­jos pra­šy­mas yra pri­im­ti su­kur­tą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (pa­min­klą – aut. pa­sta­ba), o ne pri­si­dė­ti lė­šo­mis, kaip tei­gia­ma spren­di­me“, – pa­ste­bė­jo A. Kė­sas ir klau­sė, ar ga­li­ma keis­ti at­ga­li­ne – 2015 m. – da­ta spren­di­mą?
Ko­a­li­ci­jos part­ne­rį iš­kart puo­lu­si gin­ti vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­lė Ei­gir­die­nė sa­kė, kad jai ši „is­to­ri­ja yra ne­gra­ži ir ją tu­ri pa­baig­ti“.
„Kon­sta­tuo­siu fak­tą, kad pa­min­klas par­ke sto­vi, jis yra la­bai gra­žus, ir mes vi­si džiau­gia­mės ir di­džiuo­ja­mės juo, di­džiuo­ja­si ir mies­to sve­čiai. Bu­vau su­si­ti­ku­si su ran­go­vais ir aš ge­rai juos su­pran­tu, tad bū­ti­na ap­mo­kė­ti jiems už at­lik­tus dar­bus“, – net ne­si­gi­lin­da­ma į pra­šy­mo es­mę sa­kė vi­ce­me­rė.
Tuo tar­pu Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis pri­si­mi­nė, kad šis pra­šy­mas bu­vo svars­ty­tas ir 2019 m. bir­že­lio 19 d. ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ja­me nu­tar­ta pa­ves­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui nu­ma­ty­ti biu­dže­te lė­šų ap­mo­kė­ji­mui.
„Taip pat mes siū­lė­me Plun­giš­kių drau­gi­jai įneš­ti aiš­ku­mo vi­suo­me­nei, ko­kie dar­bai at­lik­ti, ko­kie dar nu­ma­to­mi. Aš bent ne­su ma­tęs jo­kių pro­jek­ti­nių spren­di­nių, ir da­bar dau­ge­liui ky­la abe­jo­nių, ar tas ob­jek­tas yra jau pa­baig­tas. Abe­jo­ju, ar ga­li­ma pri­im­ti spren­di­mą, kai ne­gau­ta in­for­ma­ci­ja – ne­įgy­ven­din­ti prieš me­tus bu­vu­sio ko­mi­te­to spren­di­mai“, – sa­kė A. Pe­čiu­lis.

„Nu­lau­žė stu­bu­rus“

Griež­čiau­siai sa­vo po­žiū­rį į šį pra­šy­mą iš­sa­kė me­ras A. Kli­šo­nis.
„Ko­vo mė­ne­sį pas ma­ne po­kal­biui bu­vo at­ėjęs Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas L. Skie­rus, taip pat da­ly­va­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas. L. Skie­rus iš­sa­kė min­tį, kad iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo bū­tų nu­kreip­tos lė­šos į šios sko­los den­gi­mą. Įdo­mu tai, kad iš po­kal­bio bu­vo pa­pra­šy­ta iš­ei­ti vi­ce­me­rė, ku­ri at­sto­vau­ja kon­ser­va­to­riams, ir… Ad­minst­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ku­ris at­sto­vau­ja vals­tie­čiams, kad po­kal­bis bū­tų te­te-a-te­te – su li­be­ra­lais su­si­tar­ti pa­da­ry­ti ši­tą da­ly­ką. Bu­vo duo­tas nei­gia­mas ma­no at­sa­ky­mas. Pas­kui bu­vo dar sy­kį at­vyk­ta, ir vėl nei­gia­mai at­sa­ky­ta. Aš ma­nau, kad vers­ti Sa­vi­val­dy­bę nu­pirk­ti tą daik­tą, ku­rį Jūs pa­do­va­no­jo­te, nė­ra są­ži­nin­ga, – Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­to L. Skie­raus vo­ja­žus pas sa­ve nu­pa­sa­ko­jo me­ras. – Kiek ma­tau, kon­ser­va­to­rių ir vals­tie­čių stu­bu­ras yra nu­lauž­tas. Rei­kia nu­lenk­ti gal­vą prieš „Vie­nin­gos Plun­gės“ for­ma­lų ly­de­rį L. Skie­rų, ku­rio do­va­no­tą do­va­ną Sa­vi­val­dy­bė tu­ri nu­si­pirk­ti. Jei mes to­kią ten­den­ci­ją pa­lei­džia­me, tai iš tik­rų­jų yra są­ži­nės iš­ban­dy­mas. Aš ne­kal­bu apie „Vie­nin­gą Plun­gę“ – tai yra frak­ci­ja, ku­rios dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių yra su­si­ję fi­nan­si­niais ar­ba pa­val­du­mo ry­šiais su L. Skie­ru­mi, jis da­ro jiems tie­sio­gi­nę eko­no­mi­nę įta­ką. Šian­dien klau­si­mas yra kon­ser­va­to­riams ir vals­tie­čiams: jū­sų stu­bu­rą nu­lau­žė ar ne­nu­lau­žė? Ar jūs įtei­si­na­te prak­ti­ką, kad iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų bū­tų nu­pirk­ta tai, kas do­va­no­ta? Jei tu do­va­no­ji do­va­ną, jei tu va­di­nie­si me­ce­na­tu, pra­šy­ti pi­ni­gų už do­va­ną yra ne­są­ži­nin­ga. Sar­ma­ta yra ar­ba jos nė­ra.“
Ne­ras­da­ma rim­tų kon­trar­gu­men­tų, vi­ce­me­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė tik pa­rep­li­ka­vo, kad jai ši si­tu­a­ci­ja „for­ma­liai juo­kin­ga“.
„Ap­mo­kė­ji­mas tu­ri bū­ti, nes jis (pa­min­klas) jau yra. Im­ki­mės pro­to ir pa­bai­kim“, – tars­te­lė­jo vi­ce­me­rė prieš bal­sa­vi­mą.
Dviem ko­mi­te­to na­riams su­si­lai­kius, o trims bal­sa­vus už, pri­tar­ta, kad Sa­vi­val­dy­bė nu­si­pirk­tų do­va­nojamą pa­min­klą.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Plungiškių draugijos prezidentas L. Skierus, kažkada tvirtinęs, kad jie prie M. K. Čiurlionio paminklo pastatymo Plungėje prisidės 40 proc., dabar jį įbruko Savivaldybei, o ši už tokią „dovaną“ turi susimokėti papildomai 77 tūkst. eurų…

Komentarai
Kiti straipsniai