Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Gy­ven­to­jai per ka­ran­ti­ną daug pa­gal­bos ne­pra­šė – su­ko­si pa­tys

Kaip per ka­ran­ti­ną pas­ta­ruo­sius mė­ne­sius lai­kė­si mū­sų vie­ni­ši, se­ny­vo am­žiaus žmo­nės ar dau­gia­vai­kės šei­mos, kaip daž­nai bu­vo rei­ka­lin­gas gy­ven­to­jų ap­rū­pi­ni­mas mais­tu ir ki­to­mis bū­ti­niau­sio­mis prie­mo­nė­mis – apie tai pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vil­ma Šly­žie­nė, ku­ri eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu bu­vo ir yra at­sa­kin­ga už So­cia­li­nės pa­gal­bos ko­or­di­na­vi­mą Plun­gės ra­jo­ne.

Pa­sak V. Šly­žie­nės, la­bai di­de­lio gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mo sa­vi­val­dy­bė tik­rai ne­pa­ty­rė. Be abe­jo, bu­vo skam­bi­nan­čių, ku­rie tei­ra­vo­si apie so­cia­li­nę pa­gal­bą ir ga­li­my­bę ją gau­ti, vi­sa in­for­ma­ci­ja su­teik­ta te­le­fo­nu. Dau­gu­ma žmo­nių pro­ble­mas iš­si­spren­dė pa­tys, ar­ti­mų­jų ra­te.
Kal­bant apie re­a­lią pa­gal­bą ap­si­rū­pi­nant mais­to pro­duk­tais ir vais­tais – to­kių pra­šy­mų bu­vo še­ši. Du tie pa­tys as­me­nys dėl mais­to pri­sta­ty­mo kreip­da­vo­si kas sa­vai­tę. Pa­gal­bos pra­šė vie­ni­ši sen­jo­rai, esan­tys sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je, ar jų vai­kai, gy­ve­nan­tys už­sie­ny­je. Taip pat vie­nas pra­šy­mas gau­tas iš dau­gia­vai­kės ma­mos. Vi­si pa­gei­da­vi­mai bu­vo iš­pil­dy­ti. Be to, vi­siems pa­pil­do­mai pri­sta­ty­ti mais­to pa­ke­tai, gau­ti iš mais­to ban­ko ar pri­va­čių as­me­nų.
Sa­vi­val­dy­bė pa­gel­bė­jo ir veik­lą vyk­džiu­siai „Ap­rū­pi­ni­mo mais­tu Plun­gė­je“ ko­man­dai. Iš pra­džių bu­vo su­teik­tos pa­tal­pos Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro lab­da­ros val­gyk­lo­je, pas­kui jie per­si­kraus­tė į VšĮ „Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tras“ pa­tal­pas. Ten pa­ruoš­ti mais­to pa­ke­tai da­lin­ti se­niū­ni­joms, So­cia­li­nių pa­slau­gų ir Plun­gės kri­zių cen­trams.
Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro lab­da­ros val­gyk­la ka­ran­ti­no me­tu kiek­vie­ną dar­bo die­ną ga­mi­no karš­tą mais­tą iš­si­ne­ši­mui, iš vi­so – 14-ai so­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­nų. Taip pat mi­nė­tas cen­tras iš­da­li­no 55 mais­to pro­duk­tų pa­ke­tus ne­pa­si­tu­rin­tiems Plun­gės mies­to gy­ven­to­jams, mais­tu pa­gel­bė­jo kri­zių cen­trui, ben­druo­me­ni­niams vai­kų glo­bos na­mams ir kt. Be­je, ba­lan­džio 17–23 d. vy­ko Eu­ro­pos pa­ra­mos mais­to pro­duk­tais da­li­ji­mas Plun­gės mies­te – iš­da­lin­ti 647 mais­to pro­duk­tų pa­ke­tai.
Bū­ti­ną­sias so­cia­li­nes pa­slau­gas žmo­nėms ka­ran­ti­no me­tu tei­kė ir mi­nė­tam cen­trui pri­klau­san­ti Pa­gal­bos į na­mus tar­ny­ba: dar­buo­to­jai pir­ko ir pri­sta­tė sa­vo klien­tams įvai­rius pro­duk­tus. Šią pa­slau­gą ga­vo apie 200 gy­ven­to­jų.
Kai­miš­ko­se se­niū­ni­jo­se sun­kiau gy­ve­nan­tys žmo­nės taip pat ne­bu­vo pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Skam­bi­nant te­le­fo­nu kar­tą per sa­vai­tę, as­me­nys bu­vo ap­klau­sia­mi dėl bū­ti­nos pa­gal­bos mais­to pro­duk­tais ir vais­tais.
Pa­vyz­džiui, Al­sė­džių se­niū­ni­jai skir­tas 21 mais­to pro­duk­tų pa­ke­tas iš­da­lin­tas pa­skirs­tant 29 as­me­nims (4 as­me­nų šei­mai – 2 mais­to pa­ke­tai). Bab­run­go se­niū­ni­jo­je – 18 pro­duk­tų pa­ke­tų iš­da­lin­ta 12-ai šei­mų (25 as­me­nims); Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je pa­ra­mą mais­tu ga­vo aš­tuo­nios šei­mos; Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je pa­skirs­ty­ta 20 mais­to pa­ke­tų; Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je pa­gal­bos su­lau­kė 15 as­me­nų; Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je iš­da­lin­ta 40 mais­to pa­ke­tų, Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je pa­gel­bė­ta trims as­me­nims, Žli­bi­nuo­se – 19-ai as­me­nų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai