Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

E. skau­tė Vik­to­ri­ja iš Pla­te­lių: „Bib­lio­te­ko­je su­ti­kau sen­jo­rų, ku­rių gy­ve­ni­mo is­to­ri­jos ga­lė­tų bū­ti be­stse­le­riai“

Jei rei­kė­tų su­ras­ti žmo­gų, gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­jan­tį be kny­gų, tai bū­tų Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­ti Vik­to­ri­ja. Mer­gi­na sa­ko skai­tan­ti vi­sur ir vi­sa­da, esan­ti ak­ty­vi mies­te­lio bib­lio­te­kos lan­ky­to­ja. Čia ji ne tik ren­ka­si kny­gas ar pa­de­da bib­lio­te­ki­nin­kei, bet ir mo­ko vy­res­nius ben­druo­me­nės gy­ven­to­jus nau­do­tis in­ter­ne­tu, iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais bei per­pras­ti ki­tas skait­me­ni­nio pa­sau­lio sub­ti­ly­bes. Kon­sul­ta­ci­jos vy­res­nie­siems įvai­riau­sios – nuo as­me­nu­kių da­ry­mo iki re­gist­ra­ci­jos pas gy­dy­to­ją in­ter­ne­tu.

Mo­kyk­lą bai­gian­ti Vik­to­ri­ja Tra­ku­mai­tė prie gau­saus vi­so­je Lie­tu­vo­je vei­kian­čio e. skau­tų bū­rio pri­si­jun­gė per­nai va­sa­rą, kai tai pa­da­ry­ti pa­kvie­tė Pla­te­lių bib­lio­te­ki­nin­kė. Mer­gi­na iš­si­aiš­ki­no, kad šis e. skau­tų tin­klas jun­gia 14–29 me­tų am­žiaus jau­nuo­lius sa­va­no­rius, pa­si­ry­žu­sius pa­dė­ti per­pras­ti skait­me­ni­nes tech­no­lo­gi­jas į bib­lio­te­kas už­su­kan­tiems vy­res­niems gy­ven­to­jams, ir su­pra­to, kad ši veik­la – kaip tik jai.
„Aš mėgs­tu pa­dė­ti ki­tiems, pa­aiš­kin­ti, kai žmo­nės ko nors ne­su­pran­ta. La­bai sma­gu ma­ty­ti, kaip vy­res­nio am­žiaus žmo­nės to­bu­lė­ja ir po tru­pu­tį iš­moks­ta nau­jų da­ly­kų, ku­rie ne­se­niai at­ro­dė ne­įvei­kia­mi. Gy­ve­ni­me su­tik­tus vy­res­niuo­sius pri­imu pa­gar­biai ir ver­ti­nu jų su­kaup­tą pa­tir­tį. Man sen­jo­rai vi­sa­da at­ro­dė la­bai drau­giš­kos ir šil­tos as­me­ny­bės, o ta­pu­si e. skau­te tuo dar la­biau įsi­ti­ki­nau. Be to, jie dar ir links­mi bei tu­rin­tys ką pa­pa­sa­ko­ti. Pa­ben­dra­vu­si su jais pa­si­krau­nu ge­rų emo­ci­jų, ma­ne įkve­pia jų drą­sa ban­dy­ti, im­lu­mas ir žin­gei­du­mas“, – pa­sa­ko­ja Vik­to­ri­ja.

Prak­ti­ka prieš tam­pant pe­da­go­ge

Bib­lio­te­ka – vie­na iš Vik­to­ri­jos mėgs­ta­mų vie­tų Pla­te­liuo­se, į ku­rią prieš ka­ran­ti­ną mer­gi­na sku­bė­da­vo ne tik kny­gų, bet ir su­si­tik­ti su vy­res­niais Pla­te­lių bei apy­lin­kių gy­ven­to­jais. Pa­dė­da­vo jiems įval­dy­ti iš­ma­nių­jų įren­gi­nių funk­ci­jas ir pa­tar­da­vo, kaip sau­giai nau­do­tis skait­me­ni­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis bei nar­šy­ti in­ter­ne­te.
„Pa­ti nau­do­juo­si iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu ir ne­šio­ja­muo­ju kom­piu­te­riu, tad tu­ri­mo­mis ži­nio­mis ne­sun­ku pa­si­da­lin­ti. Ka­ran­ti­no me­tu skait­me­ni­nių ži­nių svar­ba iš­ryš­kė­jo kaip nie­kad, nes daug kas per­si­kė­lė į in­ter­ne­tą: ir pre­kes pirk­ti rei­kė­jo elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se, ir pa­mo­kos vy­ko nuo­to­li­niu bū­du. Tik­rai bė­da tam, kas ne­mo­ka nau­do­tis rei­ka­lin­go­mis pro­gra­mo­mis“, – šyp­so­si Vik­to­ri­ja.
Lais­va­lai­kiu Vik­to­ri­ja daž­niau­siai skai­to, nes kny­gos jai – tar­si ra­mi­nan­ti ir ge­rų emo­ci­jų su­tei­kian­ti te­ra­pi­ja. „Gai­la, kad šiuo me­tu tam lai­ko lie­ka ma­žiau, nes ten­ka skai­ty­ti su moks­lais su­si­ju­sią li­te­ra­tū­rą. Bet vos tik eg­za­mi­nai bus iš­lai­ky­ti, iš kar­to vėl čiup­siu kny­gą“, – juo­kia­si mer­gi­na ir pri­du­ria, kad taip pat lei­džia lai­ką su drau­gais, žiū­ri fil­mus, spor­tuo­ja, re­da­guo­ja nuo­trau­kas ir ke­lia jas į so­cia­li­nį tin­klą „Ins­tag­ram“.
Mer­gi­na sa­ko pa­ste­bė­ju­si, kad vy­res­nie­ji, su ku­riais te­ko ben­drau­ti, taip pat yra tar­si kny­gos, ku­rias pus­la­pis po pus­la­pio „skai­tai“ su­si­pa­žin­da­mas ir be­si­kal­bė­da­mas. „Vie­nų pa­sa­ko­ji­mai leng­vi ir spal­vin­gi, no­rint „per­skai­ty­ti“ ki­tus, rei­kia pa­si­steng­ti, bet vi­si jie tu­ri sa­vo is­to­ri­jas, ku­rios ga­lė­tų vir­ti be­stse­le­riais“, – įsi­ti­ki­nu­si e. skau­tė.
Pa­klaus­ta, ko­kią pro­fe­si­ją ke­ti­na rink­tis, abi­tu­rien­tė sa­ko, kad bus prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tė. „Aš mėgs­tu ben­drau­ti su vai­kais, o vai­kams pa­tin­ka ben­drau­ti su ma­ni­mi, to­dėl ir pa­si­rin­kau šias stu­di­jas, nes ma­nau, kad la­bai svar­bu dirb­ti tai, ką iš tik­rų­jų mėgs­ti. Be to, sa­vo, kaip mo­ky­to­jos, jė­gas iš­ban­džiau bū­da­ma e. skau­te, jau­čiu, kad su sen­jo­rais įgy­ta pa­tir­tis pra­vers at­ei­ty­je“, – aiš­ki­na Vik­to­ri­ja.

Iki pil­nos lai­mės trū­ko tik as­me­nu­kių

Ji sa­ko, kad dau­gu­ma žmo­nių, su ku­riais te­ko ben­drau­ti bū­nant e. skau­te, la­biau­siai do­mė­jo­si so­cia­li­niais tin­klais, ypač „Fa­ce­bo­ok“. O kai ku­rie mo­ki­niai įsi­mi­nė il­gam.
„Vis pri­si­me­nu mo­te­rį, ku­ri do­mė­jo­si skait­me­ni­nių nuo­trau­kų siun­ti­mo bū­dais. Pra­dė­jo­me kal­bė­ti apie tai, ta­čiau po ke­lių mi­nu­čių po­kal­bis pa­si­su­ko vi­sai ki­ta lin­kme, ir mo­te­ris pri­pa­sa­ko­jo man sma­gių is­to­ri­jų apie sa­vo šei­mą. O ki­ta ma­no mo­ki­nė pa­pra­šė iš­mo­ky­ti ją nau­do­tis prie­ki­ne te­le­fo­no ka­me­ra, kad ga­lė­tų pa­si­da­ry­ti gra­žių as­me­nu­kių. Ji taip džiū­ga­vo iš­mo­ku­si, kad ne­su­sto­da­ma fo­to­gra­fa­vo­si pa­ti ir fo­to­gra­fa­vo vis­ką ap­lin­kui, po to nuo­trau­kas mums ro­dė, ko­men­ta­vo, vėl fo­to­gra­fa­vo. Jau­ni­mui at­ro­dy­tų, kad tai smul­kme­na, o vy­res­nio am­žiaus mo­te­riai su­tei­kė tiek lai­mės“, – šyp­so­da­ma­si pa­sa­ko­ja Vik­to­ri­ja.
Be­veik dve­jus me­tus Lie­tu­vo­je vei­kian­čio ir dau­giau kaip 1350 e. skau­tų jun­gian­čio sa­va­no­rių tin­klo na­riai, ben­drau­da­mi su vy­res­ni­ą­ja kar­ta vie­šo­sio­se bib­lio­te­ko­se ir jų fi­lia­luo­se, su­pa­žin­di­na žmo­nes su iš­ma­nių­jų įren­gi­nių funk­ci­jo­mis, sau­gaus in­ter­ne­to nau­do­ji­mo tai­syk­lė­mis, pa­de­monst­ruo­ja jų tei­kia­mas ga­li­my­bes.
„Vy­res­nio am­žiaus žmo­nės tu­ri daug gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties, ta­čiau skait­me­ni­nė­je erd­vė­je jie daž­nai yra nau­jo­kai, be­si­jau­di­nan­tys, kaip ženg­ti į skait­me­ni­nį pa­sau­lį. To­dėl e. skau­tų pa­gal­ba šiai mū­sų vi­suo­me­nės gru­pei yra itin svar­bi jau­nuo­lių mi­si­ja“, – sa­ko pro­jek­to „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ e. skau­tų veik­los ko­or­di­na­to­rius Ar­vy­das Ru­sec­kis.
Dėl ka­ran­ti­no e. skau­tų veik­la bib­lio­te­ko­se yra lai­ki­nai su­stab­dy­ta, ta­čiau vos tik ri­bo­ji­mai bus at­šauk­ti, jie grįš į bib­lio­te­kas ir tęs sa­vo mi­si­ją. Or­ga­ni­za­to­riai skai­čiuo­ja, kad jau da­bar e. skau­tai su­tei­kė dau­giau kaip ke­tu­ris tūks­tan­čius kon­sul­ta­ci­jų IT klau­si­mais.
Taip pat šiuo me­tu so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ jau pra­dė­jo veik­ti gru­pė #PrisijungusiLietuva pa­ta­ria ir kon­sul­tuo­ja, ku­rio­je e. skau­tai vi­siems no­rin­tiems at­sa­ko į su in­ter­ne­tu ir iš­ma­nio­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis su­si­ju­sius klau­si­mus. Vos tik griež­ti ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mai bus at­šauk­ti, e. skau­tai grįš į bib­lio­te­kas ir tęs sa­vo mi­si­ją.
„Pri­si­jung­ti prie e. skau­tų bū­rio ga­li­ma ir da­bar, ne­svar­bu, ko­kia­me mies­te ar mies­te­ly­je gy­ve­na jau­nuo­lis. Vi­si no­rin­tys tai pa­da­ry­ti ga­li už­si­re­gist­ruo­da­mi sve­tai­nė­je www.pri­si­jun­gu­si.lt. Be­je, šiuo me­tu in­ter­ne­to sve­tai­nė­je vi­siems esa­miems e. skau­tams pa­ruo­šė­me mo­ko­mų­jų tes­tų, ku­rie ne tik pra­plės skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo ži­nias, bet ir su­teiks ga­li­my­bę lai­mė­ti ver­tin­gų pri­zų. E. skau­tams rei­kia tik pri­si­jung­ti prie sa­vo pa­sky­ros ir su­da­ly­vau­ti kon­kur­se „Tre­ni­ruo­ju skait­me­ni­nį rau­me­nį iki Jo­ni­nių!“, – sa­ko e. skau­tų veik­los ko­or­di­na­to­rius.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pro­jek­tą „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ – www.pri­si­jun­gu­si.lt

 

Bi­ru­tė Sta­ne­vi­čie­nė

Komentarai
Kiti straipsniai