Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je mo­te­rų dau­giau nei vy­rų

Ge­gu­žės 20 die­ną Eko­no­mi­kos, Fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­teik­ta Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Ilo­nos Meš­kaus­kie­nės in­for­ma­ci­ja. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba 224 dar­buo­to­jai (iš jų 110 – pa­čio­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, mies­to ir kai­miš­ko­se se­niū­ni­jo­se – 114). Iš jų 99 yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai, 125 dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis. Mo­te­rų yra 166 (74 proc.), vy­rų – 58 (26 proc.).
24 dir­ban­tie­ji ne­tu­ri 30 me­tų, 41 – nuo 31 iki 40 me­tų, 58 – nuo 41 iki 50 me­tų, 105 – nuo 51 iki 65 me­tų ir 10, ku­riems dau­giau nei 65 me­tai.
2019 m. eta­tų skai­čius pa­di­dė­jo 4 (Plun­gės mies­to, Pla­te­lių, Žli­bi­nų ir Al­sė­džių se­niū­ni­jo­se), 2018 m. – 27-iais.

At­ly­gi­ni­mams 2019 m. skir­ta be­veik 3,5 mln. eu­rų

244 Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams per 2019 me­tus pri­skai­čiuo­tas 3 427,8 tūkst. eu­rų (iš­mo­kė­ta – 2 091,0 tūkst. eu­rų) at­ly­gi­ni­mas. Vi­du­ti­niš­kai vie­nas dar­buo­to­jas per mė­ne­sį ga­vo 800 Eur at­ly­gi­ni­mą į ran­kas (per me­tus – 9600 Eur).
Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis 2019 m., pa­ly­gi­nus su 2017 m., pa­di­dė­jo 631,1 tūkst. Eur (43,2 proc.), o pa­ly­gi­nus su 2018 m. – pa­di­dė­jo 382,7 tūkst. Eur (22,4 proc.).
Dau­giau­sia už­dir­bo po­li­ti­kai – 2544,9 Eur per mė­ne­sį (2018 m. – 1759,6 Eur), Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai – 1812,3 Eur (2018 m. – 1473 Eur), spe­cia­lis­tai – 1086,9 Eur (2018 m. – 979,8 Eur), Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus – 1150,6 Eur (2018 m. – 884,4 Eur), Ju­ri­di­nis ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus – 1083,9 Eur (2018 m. – 669,3 Eur). Ma­žiau­siai už­dir­bo Plun­gės ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai – vi­du­ti­niš­kai po 543 Eur.

Švie­ti­mui – be­veik 41 proc. biu­dže­to lė­šų

2019 m., kaip ir anks­tes­niais me­tais, švie­ti­mui skir­ta dau­giau­siai lė­šų – 40,8 proc. vi­sų biu­dže­to lė­šų. Iš jų sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko­sios lė­šos su­da­ro 40,52 proc. (5974,8 tūkst. Eur.), ki­ta da­lis yra LR ŠMSM do­ta­ci­jos sa­vi­val­dy­bei.
Dau­giau­si lė­šų skir­ta „Ry­to“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – 1497,1 tūkst. eu­rų. Čia mo­ko­si 914 moks­lei­vių, Se­na­mies­čio – 1278,5 tūkst. Eur (860 moks­lei­vių), „Sau­lės“ gim­na­zi­jai – 1042,2 tūkst. Eur (557 moks­lei­viai), M. Ogins­kio me­no mo­kyk­lai – 978,3 tūkst. Eur (597 moks­lei­viai). Ma­žiau­siai – Al­sė­džių lop­še­liui-dar­že­liui: 162,7 tūkst. Eur (44 vai­kai).

Komentarai
Kiti straipsniai