Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Prie vie­ti­nės reikš­mės ke­lių as­fal­ta­vi­mo pri­si­dės 30 proc.

Ko­mi­te­to na­riai vien­bal­siai bal­sa­vo už tai, kad 30 proc. iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų bū­tų pri­si­dė­ta prie Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų vie­ti­nės reikš­mės ke­lių su žvy­ro dan­ga as­fal­ta­vi­mo iš­lai­dų.
Pre­li­mi­na­rus pri­si­dė­ji­mas prie vi­sų ob­jek­tų pa­gal tei­kia­mas pa­raiš­kas ir orien­ta­ci­nes są­ma­tas bū­tų 279 600 Eur, o gau­tas fi­nan­sa­vi­mas pa­dė­tų ge­rin­ti Plun­gės ra­jo­no ke­lių in­fra­struk­tū­rą. Pla­nuo­ja­mos as­fal­tuo­ti Plun­gės mies­to No­tės ir Blen­džia­vos, Bab­run­go se­niū­ni­jos Vin­gio gat­vės ir Vin­gio skers­gat­vis taip pat – Ku­lių se­niū­ni­jos, Šie­mu­lių kai­mo, Čiu­že­lių bei Bab­run­go se­niū­ni­jos, Bab­run­go kai­mo, Par­ko gat­vės.

Komentarai
Kiti straipsniai