Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

Be­veik tuš­čio pus­litr­io kai­na – 720 eu­rų

Pu­sės lit­ro tal­pos bu­te­ly­je be­bu­vo li­ku­si „bur­ne­lė“ – 0,12 lit­ro „pik­to­sios“, kai plun­giš­kis Vai­das Mar­tin­kus (gim. 1968 m.) įkliu­vo į po­li­ci­jos ne­ma­lo­nę. Bet ir toks kie­kis jam kai­na­vo la­bai bran­giai.

Na­mi­nės deg­ti­nės la­še­lį tu­rė­ju­sio V. Mar­tin­kaus ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la iš­nag­ri­nė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę, ket­vir­ta­die­nį. Vy­riš­kis bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­gal ANK 137 str. 4 da­lį.
Teis­mas nu­sta­tė, jog mi­nė­tas as­muo šių me­tų va­sa­rio 16-osios nak­tį, 3.50 va­lan­dą, V. Ma­čer­nio gat­vė­je tu­rė­jo 0,5 lit­ro tal­pos stik­li­nį bu­te­lį, ku­ria­me bu­vo 0,12 l na­mi­nės deg­ti­nės (55 proc. stip­ru­mo).
Tai ir vi­sas jo nu­si­žen­gi­mas. Tie­sa, nu­si­kal­to žmo­gus pa­kar­to­ti­nai, ka­dan­gi 2019 m. gruo­džio 13 die­ną jau bu­vo baus­tas už na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mą.
V. Mar­tin­kus sa­vo kal­tės ne­pri­pa­ži­no, ta­čiau ne­nu­ro­dė, kie­no yra pa­rei­gū­nų ap­tik­ta na­mi­nu­kė. Teis­mas nu­ta­rė, jog plun­giš­kis taip tik ban­do iš­veng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės.
Anks­čiau vy­ras yra baus­tas už įvai­rius ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, tu­ri ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų, pa­skir­tų bau­dų ne­mo­ka.
Teis­mas nu­ta­rė jam skir­ti 720 eu­rų bau­dą, ku­rią tu­rės su­mo­kė­ti ne vė­liau kaip per 40 ka­len­do­ri­nių die­nų. Ne­su­mo­kė­jus bau­dos lai­ku, ją iš­ieš­kos ant­sto­lis. Taip pat nu­tar­ta kon­fis­kuo­ti ir tą la­še­lį „pik­to­sios“…
Nu­ta­ri­mas per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai