Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Tu­ne­lis – ge­rai, bet vie­no plun­giš­kio na­mas bai­gia su­griū­ti…

Ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tu­a­ci­jo­je yra at­si­dū­ręs plun­giš­kis K. L., gy­ve­nan­tis Že­mai­tės g. 1. Jo na­mas yra prie ge­le­žin­ke­lio, prie pat nau­jo­jo, il­gai lauk­to tu­ne­lio. Bė­da ta, kad sta­tant mi­nė­tą ob­jek­tą, žmo­gaus na­mo sie­nos vi­siš­kai su­ski­lo, ir da­bar pa­sta­tas vos lai­ko­si, pa­rams­ty­tas tiek iš lau­ko, tiek iš vi­daus. Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je apie šią pro­ble­mą kal­bė­ta ge­gu­žės 19 die­ną, bet, pa­si­ge­dus drau­di­mo su­tar­ties ir įžvel­gus „tam­sius rei­ka­lus“, klau­si­mas kol kas ne­iš­spręs­tas.

Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka ko­mi­te­to na­rių pra­šė pri­tar­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai, ku­rią vė­liau pla­nuo­ja­ma teik­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos tvir­ti­ni­mui. Mi­nė­ta su­tar­tis tu­rin­ti bū­ti pa­si­ra­šy­ta tarp Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dėl pro­jek­to „Pa­sta­to Že­mai­tės g. 1, Plun­gė­je, re­mon­to dar­bai“ įgy­ven­di­ni­mo.
A. Liu­ti­ka pri­mi­nė, jog tai skaus­min­gas at­ve­jis žmo­gui, gy­ve­nan­čiam mi­nė­tu ad­re­su. Dėl tu­ne­lio sta­ty­bos jo na­mas pra­dė­jo ir­ti bei griū­ti, ir, ga­li­ma sa­ky­ti, yra smar­ko­kai su­kiu­žęs. Lan­kė­si ten vi­so­kie spe­cia­lis­tai ir ko­mi­si­jos, ža­da­ma žmo­gui pa­dė­ti, bet kol kas na­mas te­be­riog­so su­ski­lęs.
Pa­reng­to­je ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ty­je tei­gia­ma, jog vyk­dant pro­jek­tą „Tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu Plun­gės m. Da­riaus ir Gi­rė­no g. įren­gi­mas“, at­si­ra­do ža­la tre­čio­jo as­mens tur­tui (pa­sta­tui Že­mai­tės g. 1) ir, ne­pai­sant ap­lin­ky­bės, jog ne­nu­sta­ty­tos prie­žas­tys, dėl ku­rių at­si­ra­do mi­nė­ta ža­la, pri­im­tas spren­di­mas tur­to būk­lę at­sta­ty­ti iki pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo at­si­ra­du­sių de­fek­tų. At­si­žvel­giant į tai, kad pro­jek­tą įgy­ven­di­no part­ne­riai – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, na­mo re­mon­to fi­nan­sa­vi­mas pla­nuo­ja­mas vyk­dy­ti Sa­vi­val­dy­bės ir Ke­lių di­rek­ci­jos lė­šo­mis.
Ta­čiau Ke­lių di­rek­ci­ja daug įsi­pa­rei­go­ti ne­no­ri – su­tar­ty­je pa­ra­šy­ta, jog ža­da or­ga­ni­zuo­ti ir fi­nan­suo­ti ne dau­giau kaip 20 000 eu­rų pro­jek­to sta­ty­bos dar­bų. A. Liu­ti­ka už­si­mi­nė, jog na­mo re­mon­tas ga­li kai­nuo­ti dvi­gu­bai dau­giau. Ga­li bū­ti ir taip, jog tro­be­lė vi­siš­kai su­grius ją be­re­mon­tuo­jant, nes la­bai jau su­ski­lu­si…
Ko­mi­te­to na­riai to­kios su­tar­ties pa­si­ra­šy­mui ne­pri­ta­rė. Ro­ber­tas En­dri­kas iš­kė­lė min­tį, jog vi­si ran­go­vai tu­ri tu­rė­ti ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą, ir, jei įvyks­ta ne­lai­mė, nuos­to­lius at­ly­gi­na drau­di­mas. Tai ko­dėl čia ne­fi­gū­ruo­ja drau­di­mo ben­dro­vė?
Vie­to­je tie­saus at­sa­ky­mo A. Liu­ti­ka pa­svars­tė, kad „aiš­kin­da­mie­si po­pie­riuo­se“, ga­li­me už­truk­ti iki žie­mos. Dar pri­dū­rė, kad įmo­nė „Lat­vi­jas til­ti“, ku­ri sta­tė tu­ne­lį, siū­lė na­mą su­re­mon­tuo­ti už 100 tūkst. eu­rų ir to­kią są­ma­tą pa­tei­kė Ke­lių di­rek­ci­jai. Ši, ži­no­ma, ne­su­ti­ko… To klau­sy­da­ma­sis, R. En­dri­kas ne juo­kais su­py­ko ant Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­to, iš­va­di­no jį vi­siš­ku biu­rok­ra­tu, įžvel­gė „tam­sų rei­ka­lą“, tie­sos ne­pa­sa­ky­mą iki ga­lo bei dar kar­tą pa­kar­to­jo klau­si­mą apie drau­di­mą. Tik ta­da A. Liu­ti­ka at­sa­kė, jog ne­ži­no drau­di­mo są­ly­gų ir ne­ga­li at­sa­ky­ti, ko­dėl ne­pa­si­nau­do­ta drau­di­mu.
To­mas Rau­dys svars­tė, kad Ke­lių di­rek­ci­ja gud­rau­ja no­rė­da­ma pa­si­ra­šy­ti to­kią su­tar­tį. Aiš­ku, 20-ies tūkst. eu­rų ne­už­teks, o kas bus virš tos su­mos, ne­gi tu­rės deng­ti Sa­vi­val­dy­bė? Pa­na­šios nuo­mo­nės bu­vo ir vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­lė Ei­gir­die­nė, sa­ky­da­ma, jog nu­ken­tė­ju­sy­sis yra mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas, tad Sa­vi­val­dy­bė tik taip ir su­si­ju­si. Pir­mi­nin­kau­jan­ti Dai­na Mar­ti­šie­nė taip pat sa­kė ne­sku­bė­ti pri­tar­ti su­tar­čiai – siū­lė iki Ta­ry­bos po­sė­džio iš­si­aiš­kin­ti dėl drau­di­mo.
Kol kas iš­reikš­tas tik ap­gai­les­ta­vi­mas, kad ne tik na­mą nu­ken­tė­ju­siam žmo­gui su­ga­di­no, bet dar ir svei­ka­tą ga­di­na…

 

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Nuotraukoje:

Komentarai
Kiti straipsniai