Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Sta­ty­bi­nin­kui į gal­vą pa­tai­kė me­ta­li­niais daik­tais

Ne­at­sar­gus sta­ty­bi­nin­kų el­ge­sys lė­mė dar­buo­to­jo su­ža­lo­ji­mą. Ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ku­ris dar­bi­nin­kas la­biau kal­tas dėl su­žei­di­mo.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, apie 14.30 val., Plun­gė­je, A.Vaiš­vi­los gat­vė­je esan­čio­je sta­tyb­vie­tė­je, ant pa­sto­lių ties na­mo tre­čiuo­ju aukš­tu esan­tis dar­bi­nin­kas me­tė že­myn vir­vę, prie ku­rios bu­vo pri­tvir­tin­ta me­ta­li­nė spy­na su ka­ra­bi­nais. Apa­čio­je juos tu­rė­jo pa­gau­ti 67-erių dar­bi­nin­kas.
Vy­ras vir­vės ne­pa­ga­vo ir me­ta­li­niai daik­tai pa­tai­kė jam į gal­vą.
Dar­bi­nin­kas tuo me­tu bu­vo be šal­mo, tad pa­ty­rė rim­tą su­ža­lo­ji­mą.
Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žas iš­ve­žė nu­ken­tė­ju­sį­jį į li­go­ni­nę.
Pra­dė­tas ty­ri­mas dėl dar­bų sau­gos ir svei­ka­tos ap­sau­gos dar­be rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo.

Komentarai
Kiti straipsniai