Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Se­nų žmo­nių nie­kas ne­be­no­ri slau­gy­ti na­muo­se

Šiuo me­tu ei­lė­je į se­ne­lių na­mus „sto­vi“ trys de­šim­tys vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jų. Tur­tas se­niai už­ra­šy­tas vai­kams ar anū­kams, o tie sa­ko ne­tu­rin­tys ga­li­my­bių (ar­ba no­ro) kar­šin­čiais rū­pin­tis. Tai­gi, Sa­vi­val­dy­bei iš­ki­lo klau­si­mas, kur dė­ti se­nus ir li­go­tus mū­sų žmo­nes? Vie­nas dalinis spren­di­mo bū­das – di­din­ti vie­tų skai­čių li­go­ni­nė­je, kur tei­kia­ma trum­pa­lai­kės so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­ga. Apie se­ne­lių „pro­ble­mą“ kal­bė­ta ge­gu­žės 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

„Se­nų žmo­nių nie­kas ne­be­no­ri slau­gy­ti na­muo­se, iš li­go­ni­nės jų ne­no­ri pa­si­im­ti. Tur­tas už­ra­šy­tas anū­kams, o tie se­ne­lių ir­gi ne­­no­ri ar­ba sa­ko­si ne­tu­rin­tys ga­li­my­bių pri­žiū­rė­ti“, – gan niū­rią nū­die­nos si­tu­a­ci­ją po­sė­džiau­to­jams pri­sta­tė So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė. Pri­dū­ru­si, jog kai ku­rie sen­jo­rai ne­tu­ri kur glaus­tis ir dėl sa­vo gy­ve­ni­mo bū­do. Ve­dė­ja sa­kė, kad no­rin­čių pa­tek­ti į se­ne­lių na­mus yra su­si­da­riu­si maž­daug 30 žmo­nių ei­lė.
Da­bar jau kas­met Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė spren­džia pro­ble­mą, kur ap­gy­ven­din­ti as­me­nis, „atbuvusius“ leis­ti­ną lai­ką li­go­ni­nė­je, t. y. pa­si­bai­gus 120 die­nų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos pa­slau­goms, fi­nan­suo­ja­moms iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų. Ne­ra­mi­na tai, kad as­me­nų, ku­riems yra įver­ti­na­mas so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų ins­ti­tu­ci­jo­je po­rei­kis, vis dau­gė­ja.
O kol su­lauks sa­vo ei­lės į se­ne­lių na­mus, sen­jo­rai tu­ri kaž­kur glaus­tis, tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­mi, nes yra ir se­ni, ir li­go­ti. To­dėl bū­ti­nai rei­kia trum­pa­lai­kės glo­bos pa­slau­gų. Vie­na iš­ei­tis – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė. Į ją bu­vo kreip­ta­si su klau­si­mu, ar pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­je ga­li­ma pa­di­din­ti vie­tų skai­čių trum­pa­lai­kės so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų tei­ki­mui (2010 m. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bu­vo nu­spren­du­si steig­ti li­go­ni­nės pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­je 5 vie­tas to­kioms pa­slau­goms).
Li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius pa­tvir­ti­no, jog 5 vie­tų šiai die­na ne­be­pa­kan­ka, tad su­tin­ka pa­di­din­ti šį skai­čių iki 10-ies. Si­tu­a­ci­ja dė­kin­ga ir tuo, kad li­go­ni­nės pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­rius šie­met bu­vo per­kel­tas į erd­ves­nes pa­tal­pas, tad ga­li­my­bė plės­tis tik­rai yra.
Ži­no­ma, už tas pa­slau­gas tu­rės mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bė. G. Va­sy­lie­nė nu­ro­dė, jog Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus di­des­nes so­cia­li­nės pa­slau­gos kai­nas (803 Eur/mėn.) ir pa­di­dė­jus pa­slau­gas gau­nan­čių as­me­nų skai­čiui, pla­nuo­ja­ma per me­tus pa­nau­do­ti apie 24 tūkst. eu­rų.
So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius su­skai­čia­vo, jog 2017 me­tais trum­pa­lai­kės glo­bos pa­slau­gos li­go­ni­nė­je bu­vo su­teik­tos 7 as­me­nims, 2018 m. – 8 as­me­nims, 2019 m. – 14 as­me­nų, o šie­met iki ge­gu­žės mė­ne­sio su­da­ry­tos 8 pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tys, ei­lė­je lau­kia dar 3 as­me­nys.
Kal­bant apie ki­tas vie­tas se­ne­liams – du mū­sų žmo­nes ne­tru­kus pa­ža­dė­jo pri­im­ti Rie­ta­vo glo­bos na­mai, dar vie­ną ti­ki­ma­si pa­tal­pin­ti į Dū­sei­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mus, ke­li lau­kia ei­lė­je į įstai­gą Sto­nai­čiuo­se. Dar šie­met Plun­gė­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti teik­ti ap­sau­go­to būs­to pa­slau­gas, kur iš­nuo­mo­tuo­se bu­tuo­se 8 žmo­nės gy­vens iš da­lies sa­va­ran­kiš­kai, iš da­lies pri­žiū­ri­mi so­cia­li­nių dar­buo­to­jų. Po ku­rio lai­ko Plun­gė­je tu­rė­tų pra­dė­ti dyg­ti ir trys gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai, tad at­ei­ty­je gal jau bus šiek tiek leng­viau ap­gy­ven­din­ti as­me­nis, ku­riems rei­kia prie­žiū­ros.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: G. Vasylienė akcentavo, jog asmenų, kuriems yra įvertintas socialinės globos paslaugų institucijoje poreikis, vis daugės.

Komentarai
Kiti straipsniai