Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Pri­im­tas svar­bus spren­di­mas, tu­rė­sian­tis įta­kos Rie­ta­vo gy­ve­ni­mui

Pra­ėju­sią sa­vai­tę su­šauk­tas ne­ei­li­nis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dis. Svar­biau­sias klau­si­mas – tur­to pe­rė­mi­mas Sa­vi­val­dy­bės ži­nion iš Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo (TVM) mo­kyk­los. Plun­gės TVM sa­vo veik­lai pa­si­li­ko tik 2 tūkst. kv. met­rų pa­tal­pas, tarp ku­rių yra pa­da­li­nys, ku­ria­me jie vyk­do veik­lą, val­gyk­la, už mo­kyk­los esan­tys ga­ra­žai ir ar­ki­niai san­dė­liai. 7 tūkst. kv. met­rų plo­to mo­kyk­los pa­sta­tas, ba­sei­nas, ben­dra­bu­tis, san­dė­lis, sta­dio­nas, spor­to aikš­te­lės, kie­mo sta­ti­niai per­ei­na Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn.

„Tu­ri­me uni­ka­lią si­tu­a­ci­ją, kai to­kią di­de­lę te­ri­to­ri­ją, pa­sta­tus tu­ri­me per­im­ti, val­dy­ti ir dis­po­nuo­ti. Ma­nau, iš kar­to kils klau­si­mų, kaip vi­sa tai pa­nau­do­si­me. Kad vi­są plo­tą už­im­tu­me ir pa­nau­do­tu­me – taip ne­bus. Kai ku­rias vie­tas rei­kės su­tvar­ky­ti pa­laips­niui. Šiai die­nai ne­tu­ri­me pro­ble­mų dėl ben­dra­bu­čio, ba­sei­no taip pat ne­no­ri­me nie­kam per­leis­ti, kad jį kas nors per­im­tų ir už­da­ry­tų. Jo iš­sau­go­ji­mas yra svar­bus tiek mū­sų gy­ven­to­jams, tiek vyk­do­moms veik­loms. Sun­kiau­sia si­tu­a­ci­ja – su pa­grin­di­niu kor­pu­su“, – dės­tė me­ras. Šiuo spren­di­mu siū­lo­ma per­im­ti vi­są tur­tą, nes ki­tu at­ve­ju pa­sta­tai bū­tų per­duo­da­mi Tur­to ban­kui, ku­ris ruoš­tų juos pri­va­ti­za­vi­mui. Iš ki­tų pa­vyz­džių ži­no­ma, kuo tai daž­niau­siai bai­gia­si – ga­liau­siai už­ka­la­mi lan­gai ir sta­ti­niai nu­griau­na­mi. Jei­gu ne­pa­si­seks ir šie pa­sta­tai liks ne­įveik­lin­ti, rei­kė­tų ieš­ko­ti vals­ty­bės pa­gal­bos ir grą­žin­ti šį tur­tą Tur­to ban­kui, ta­čiau taip nu­tik­tų tik blo­giau­siu at­ve­ju.

Ba­sei­no ne­ža­da at­si­sa­ky­ti

Au­gus­tui Šli­mui bu­vo ne­ra­mu dėl sta­dio­no. Rie­ta­vas sta­dio­no su pil­nais mat­me­ni­mis ne­tu­ri, ta­kai pa­veik­ti bio­lo­gi­nės ero­zi­jos, jam rei­ka­lin­ga prie­žiū­ra, tad, jo nuo­mo­ne, sta­dio­ną taip pat rei­kė­tų pa­lik­ti Sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je. Ta­ry­bos na­rys do­mė­jo­si, koks li­ki­mas lau­kia ba­sei­no. Jam bu­vo įdo­mu, ar nu­ma­ty­ta ba­sei­no re­no­va­ci­ja ir ar Plun­gės TVM jo tik­rai at­si­sa­ko. Me­ras pa­tvir­ti­no, kad plun­giš­kiai ba­sei­no tik­rai at­si­sa­ko, nors iki nau­jų me­tų tvir­ti­no, kad ža­da eks­plo­a­tuo­ti ir tvar­ky­tis, ta­čiau, ma­tyt, nu­spren­dė, kad ba­sei­nas jiems – ša­lu­ti­nis ob­jek­tas, ku­ris ne­ne­ša nau­dos. „Mes ba­sei­no pra­ras­ti ne­no­ri­me, da­ry­si­me vis­ką, kad jį at­gai­vin­tu­me ir su­re­mon­tuo­tu­me. Šiuo me­tu jis yra ga­nė­ti­nai nu­gy­ven­tas, yra vie­tų, ku­rioms rei­kia re­mon­to. Jei­gu šį pa­sta­tą bū­tu­me jau tu­rė­ję, bū­tu­me leng­vai ga­vę lė­šų jo su­tvar­ky­mui. Per vė­lai plun­giš­kiai jo at­si­sa­kė, ta­čiau da­bar yra kaip yra. Ga­lė­jo ir pro­fe­si­nė mo­kyk­la pra­šy­ti lė­šų re­mon­tui, bet, ma­tyt, jiems ne­rū­pė­jo“, – sa­kė A. Čer­nec­kis.

Ap­lin­kos prie­žiū­ros vien mies­to se­niū­ni­jai ne­už­kraus

Vik­to­ras Kra­ji­nas pri­mi­nė, kad va­sa­rio 25 d. vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios me­tu pa­si­ra­šy­tas ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las įkur­ti Že­mai­ti­jos ino­va­ci­jų cen­trą (ŽIC). „Ar tai ir liks tik ke­ti­ni­mai, ar kaž­kas ža­da į di­džiuo­sius rū­mus at­ei­ti? Jei grei­tai čia nie­kas ne­įsi­kurs, ko­kia naš­ta guls ant ko­mu­na­li­nio ūkio pe­čių? Ar Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ja bus pa­jė­gi su­si­tvar­ky­ti, ar pa­kaks žmo­giš­kų­jų ir fi­nan­si­nių re­sur­sų te­ri­to­ri­jos prie­žiū­rai?“, – klau­si­mus vie­nas po ki­to žė­rė Ta­ry­bos na­rys.
At­sa­ky­da­mas me­ras pa­tvir­ti­no, kad ŽIC įsteig­tas, o Sa­vi­val­dy­bė kol kas nė­ra jo da­li­nin­kė. Sa­vi­val­dy­bė, ta­pu­si cen­tro da­li­nin­ke, ga­lės pa­siū­ly­ti pa­sta­tus, nes be jo­kio įna­šo veik­lo­je da­ly­vau­ti ne­ga­li. Cen­tras jau yra daug­maž nu­si­ma­tęs veik­los kryp­tis. Ap­lin­kos prie­žiū­rai se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų rei­kės, ta­čiau pri­reiks ir at­ski­rų spren­di­mų dėl pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo bei prie­žiū­ros. „Tai yra at­ei­ties klau­si­mas, vien mies­to se­niū­ni­jai tai ne­bus pa­lik­ta. Kal­bant apie šil­dy­mą, yra ga­li­my­bė šil­dy­ti at­ski­rus kor­pu­sus. Jei­gu iki šil­dy­mo se­zo­no ne­pa­vyks įveik­lin­ti di­džio­sios da­lies pa­sta­to, at­ski­rus kor­pu­sus, ku­rie bus įveik­lin­ti, šil­dy­tu­me nor­ma­liai, o tuš­čiuo­se tik pa­lai­ky­tu­me gy­vy­bę, kad esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai ne­per­šal­tų sis­te­mos. Tai ne­kai­nuo­ja daug, kai­nuo­tų kur kas dau­giau, jei sis­te­ma bū­tų už­šal­dy­ta ir ją rei­kė­tų iš nau­jo at­sta­ty­ti“, – mi­nė­jo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Ne­at­mes­ta ga­li­my­bė ben­dra­bu­ty­jeįreng­ti so­cia­li­nius būs­tus

Juo­zas Bars­tei­ga do­mė­jo­si, kas bus su pa­sta­tų vi­du­je esan­čiu tur­tu ir įran­ga. At­sa­ky­ta, kad pa­grin­di­niuo­se rū­muo­se bu­vę bal­dai ir vi­sas in­ven­to­rius su­neš­ti į spor­to ir ak­tų sa­les. Pa­tal­pos yra šva­rios ir tvar­kin­gos, ypač tos, ku­rios bu­vo ne­se­niai įreng­tos. Dėl ben­dra­bu­ty­je esan­čio tur­to rei­kės kal­bė­tis su pro­fe­si­nės mo­kyk­los va­do­vy­be. Do­mė­ta­si, ar ben­dra­bu­ty­je ne­pla­nuo­ja­ma įreng­ti so­cia­li­nių būs­tų. Kaip sa­kė me­ras, per­im­da­ma šį tur­tą, Sa­vi­val­dy­bė gau­na uni­ka­lią ga­li­my­bę įsteig­ti so­cia­li­nius būs­tus, būs­tus jau­noms šei­moms ar sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tams. Pui­kus to pa­vyz­dys yra Plun­gės g. 18 ben­dra­bu­tis. Plun­gės TVM ben­dra­bu­čiu ne­be­ža­da nau­do­tis. Jei at­si­ras­tų no­ras, da­lį pa­tal­pų jiems bū­tų ga­li­ma su­teik­ti. Pas­ku­ti­niu me­tu ben­dra­bu­ty­je gy­ve­no tik vie­nas at­va­žiuo­jan­tis moks­lei­vis.
Al­bi­nas Mas­laus­kas klau­sė, ar pe­ri­ma­mos pa­tal­pos nė­ra la­bai nu­gy­ven­tos, gal­būt rei­kės lė­šų skir­ti ir re­mon­to dar­bams. „Gal tu­ri­te kon­kre­čių min­čių apie ko­kių nors įstai­gų, pvz., bib­lio­te­kos, ver­slo cen­tro ar se­niū­ni­jų per­kė­li­mą ten?“, – klau­sė jis. At­ski­ra ko­mi­si­ja ten ne­vaikš­čio­jo, ta­čiau ka­bi­ne­tai, la­bo­ra­to­ri­jos yra ge­ros būk­lės. Apie įstai­gų per­kė­li­mą kalbėta ne­bu­vo, nes tuo­met rei­kė­tų pil­nai pra­dė­ti šil­dy­ti pa­tal­pas. Pro­ble­ma ky­la ir dėl trans­por­to par­ka­vi­mo. Ją teks spręs­ti Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu, kad duo­tų lei­di­mą aikš­te­lių iš­plė­ti­mui.
Iš­se­kus pa­klau­si­mams, me­ras dė­ko­jo ko­le­goms už su­pra­tin­gu­mą, nors pri­si­i­ma­ma naš­ta ne vie­ne­riems me­tams. Anot me­ro, šis spren­di­mas tu­rės įta­kos ir Rie­ta­vo gy­ve­ni­mui.

 

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot mero, Savivaldybė baseino prarasti nenori, tad darys viską, kad jį atgaivintų ir atnaujintų.

Komentarai
Kiti straipsniai