Sekmadienis, 2024 m. birželio 23 d.

Pa­rei­gū­nai Rie­ta­vo tur­gu­je fik­sa­vo pa­žei­di­mus

Lie­tu­vos gy­ven­to­jams vis ak­ty­viau pra­dė­jus lan­ky­tis įvai­rio­se pre­ky­bos vie­to­se, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) spe­cia­lis­tai sek­ma­die­nį kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ap­si­lan­kė tri­jo­se Lie­tu­vos tur­ga­vie­tė­se ir ver­ti­no, kaip jo­se lai­ko­ma­si COVID-19 in­fek­ci­jos val­dy­mo prie­mo­nių. Ru­da­mi­nos (Vil­niaus ra­jo­no), Rie­ta­vo ir Kal­va­ri­jos tur­ga­vie­tė­se bu­vo ver­ti­na­ma, ar re­gu­liuo­ja­mas pir­kė­jų srau­tas, ar už­tik­ri­na­ma, kad bū­tų ski­ria­ma ne ma­žiau kaip 10 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to vie­nam pir­kė­jui, ar nau­do­ja­mos as­mens ap­sau­gos ir hi­gie­nos prie­mo­nės.

Rie­ta­vo tur­gu­je ak­ty­vi pre­ky­ba vy­ko jau an­trą sa­vait­ga­lį. Kaip lai­ko­ma­si ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų, šį sek­ma­die­nį čia ste­bė­jo itin gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos – apie 20 pa­rei­gū­nų iš Rie­ta­vo, Plun­gės, Skuo­do, Klai­pė­dos ra­jo­nų te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių ir Klai­pė­dos apskr. VPK Vie­šo­sios tvar­kos ir Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bų pa­rei­gū­nai. Veiks­mas tur­ga­vie­tė­je fik­suo­tas ir dro­nu iš oro.
Dar pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, jog bu­vo su­reng­tas rim­tas po­kal­bis, ku­ria­me da­ly­va­vo svei­ka­tos cen­tro, po­li­ci­jos, mais­to ve­te­ri­na­ri­nės tar­ny­bos at­sto­vai bei Rie­ta­vo tur­gaus va­do­vy­bė. Su­si­ti­ki­mo me­tu vi­si kar­tu ap­ta­rė at­si­nau­ji­nu­sią tur­gaus veik­lą. Jau ra­šė­me, kad ge­gu­žės 10-ąją tur­gu­je bu­vo dau­gy­bė žmo­nių, ne­bu­vo lai­ko­ma­si re­ko­men­duo­ja­mų at­stu­mų, fik­suo­ja­mas per di­de­lis žmo­nių su­si­bū­ri­mas vie­no­je vie­to­je. Me­ras in­for­ma­vo, kad tą­kart bau­dos ne­skir­tos, nors tai bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti. Su­si­ti­ki­me ban­dy­ta tar­tis, kaip šią pro­ble­mą iš­spręs­ti, kad tur­gus ir to­liau ga­lė­tų veik­ti ir ne­bū­tų ryš­kių pa­žei­di­mų. Pri­ei­ta nuo­mo­nės, kad rei­kė­tų iš­skai­dy­ti pre­ky­bos vie­tas ir per­kel­ti svar­bes­nius pre­ky­bi­nin­kus ato­kiau, kad žmo­nių srau­tai iš­si­skai­dy­tų to­ly­giai po vi­są tur­gų.
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį tur­gus su­lau­kė du­kart ma­žiau žmo­nių nei ge­gu­žės 10-ąją. Ma­tyt, tam įta­kos tu­rė­jo ir kur kas pra­stes­nis oras, ta­čiau vis tiek pre­kia­vo apie tūks­tan­tis pre­kei­vių, o pirk­ti at­vy­ko maž­daug pen­kis­kart tiek žmo­nių. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tur­gu­je ste­bė­jo, kad žmo­nės deng­tų vei­dus ap­sau­gi­nė­mis kau­kė­mis, nes tur­ga­vie­tė­se šis rei­ka­la­vi­mas dar ga­lio­ja. Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas pa­ti­ki­no, kad dėl ne­tin­ka­mai dė­vi­mų ar vi­sai ne­dė­vi­mų kau­kių įspė­ti 257 par­da­vė­jai ir 180 pir­kė­jų. Už­fik­suo­ti 8 pre­ky­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mai – dau­giau­sia tarp pre­kia­vu­sių mais­to pro­duk­tais.
Tuo pa­čiu pa­rei­gū­nai ste­bė­jo, ar lai­ko­ma­si ki­tų rei­ka­la­vi­mų. Po­li­ci­nin­kai pa­tik­ri­no 238 vai­ruo­to­jus. 67 au­to­mo­bi­liai va­žia­vo be švie­sų ar­ba su ku­ria nors ne­švie­čian­čia lem­pa. 5 vai­ruo­to­jai bu­vo ne­blai­vūs, ta­čiau leis­ti­nos 0,4 prom. ri­bos ne­vir­ši­jo. Vie­nas įpū­tė 0,99 prom., jo at­žvil­giu pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na. Už­fik­suo­ti 34 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų ne­pa­klu­so ke­lio žen­klams ir pa­li­ko au­to­mo­bi­lius drau­džia­mo­je vie­to­je.
Ka­ran­ti­nas Lie­tu­vo­je tę­sis ma­žiau­siai iki ge­gu­žės pa­bai­gos, to­dėl pa­na­šias prie­mo­nes di­džiau­sio­je Va­ka­rų Lie­tu­vos tur­ga­vie­tė­je Rie­ta­vo pa­rei­gū­nai ža­da tęs­ti.

Nuotraukoje: Turguje patruliavo apie 20 pareigūnų ne tik iš Rietavo, bet ir Skuodo, Plungės ir kt.

Komentarai
Kiti straipsniai