Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Kul­tū­ros įstai­gų per­spek­ty­vo­je – ir bib­lio­te­kos ant ra­tų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – kul­tū­ros įstai­gų op­ti­mi­za­vi­mas. Per­tvar­kos pla­nas tu­rė­tų bū­ti pra­dė­tas įgy­ven­din­ti nuo ki­tų me­tų. Pir­ma­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te pri­sta­ty­ta įstai­gų veik­los ana­li­zė ir pa­kal­bė­ta apie ga­li­mas per­spek­ty­vas. Pa­na­šu, kad ma­žės bib­lio­te­kų kai­muo­se.

Sie­kiant efek­ty­vin­ti (op­ti­mi­zuo­ti ar de­cen­tra­li­zuo­ti) kul­tū­ros įstai­gų veik­lą, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas dar per­nai ru­de­nį su­ta­rė, kad tu­ri bū­ti su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri per­žiū­rė­tų Plun­gės ra­jo­no kul­tū­ros įstai­gų tin­klą bei pa­teik­tų ga­li­mus siū­ly­mus jo per­tvar­kai. Taip pat bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas „Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų ap­klau­sa apie kul­tū­ros po­rei­kius“.
Si­tu­a­ci­ją apie mū­sų kul­tū­ros įstai­gas pri­sta­čiu­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė pra­dė­jo nuo kai­mo kul­tū­ros cen­trų.
At­si­žvel­giant į tai, kad kai ku­rie kul­tū­ros cen­trų sky­riai yra nu­to­lę tik ke­lis ki­lo­met­rus nuo Plun­gės kul­tū­ros cen­tro, rei­kė­tų pa­reng­ti tvar­ką, ku­rio­je bū­tų aiš­kiai nu­sta­ty­tos 4 kai­miš­kų­jų kul­tū­ros cen­trų (Žli­bi­nų, Ku­lių, Ša­tei­kių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos) kul­tū­ros cen­trų ap­tar­na­vi­mo zo­nos. Čia tam, kad bū­tų va­di­na­ma­sis kul­tū­ri­nis to­ly­gu­mas.
Ki­tas da­ly­kas – dau­gu­ma kul­tū­ros cen­trų pa­žy­mi, jog ne vi­sos se­niū­ni­jos ge­ra­no­riš­kai ben­dra­dar­biau­ja pri­žiū­rit kul­tū­ros cen­trų pri­ei­gas. Kul­tū­ros cen­truo­se nė­ra dar­buo­to­jų ūkio rei­ka­lams, tad se­niū­ni­jos tu­rė­tų rū­pin­tis vie­šų erd­vių tvar­ky­mu prie mi­nė­tų įstai­gų.
Kal­bant apie eta­tus – pa­tys kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai yra iš­reiš­kę siū­ly­mą dar la­biau stip­rin­ti kul­tū­ros cen­trų in­fra­struk­tū­rą ir ne­ma­žin­ti esa­mų eta­tų skai­čiaus. O kaip bus – ma­ty­si­me per­tvar­kos pla­ne. Ren­giant kul­tū­ros įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­ną, ža­da­ma at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų skai­čių se­niū­ni­jo­se, esa­mą kul­tū­ros įstai­gų in­fra­struk­tū­rą, tu­ri­mą ba­zę, su­si­sie­ki­mo ga­li­my­bes ir kt.
Bib­lio­te­kų skai­čius, pa­sak V. Sau­ka­lie­nės, su­ma­žės. Da­bar Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka tu­ri 18 struk­tū­ri­nių te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių: 1 Plun­gės mies­te ir 17 ra­jo­no mies­te­liuo­se ar kai­muo­se. Ar­ti­miau­sią de­šimt­me­tį po­ky­čių tik­rai bus, kai ku­rie pa­siū­ly­mai bu­vo gau­ti ir iš bib­lio­te­kų.
Pa­vyz­džiui, iki 2030 m. gal­būt be­liks tik 5 di­des­nių mies­te­lių bib­lio­te­kos, nes ma­žė­ja gy­ven­to­jų kai­muo­se. Vi­sas ki­tas ra­jo­no gy­ven­vie­tes to­kiu at­ve­ju ap­tar­naus mo­bi­li bib­lio­te­ka. Lie­tu­vo­je to­kia prak­ti­ka jau tai­ko­ma. Va­di­na­mo­ji bib­lio­te­ka ant ra­tų ap­tar­nau­s kai­mo bib­lio­te­kas kar­tą per sa­vai­tę nu­sta­ty­to­se vie­to­se nu­sta­ty­tu lai­ku. Tai leis su­ma­žin­ti ko­mu­na­li­nes iš­lai­das ir eta­tų skai­čių.
Taip pat ar­ti­miau­siu me­tu gal­vo­ja­ma per­kel­ti Al­sė­džių ir Pla­te­lių mies­te­lių bib­lio­te­kas į Al­sė­džių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jas, su­jun­giant su gim­na­zi­jų bib­lio­te­kų fon­dais. To­kį pa­si­tei­si­nu­sį mo­de­lį jau ma­to­me Ša­tei­kiuo­se ir Sta­ne­liuo­se. Kar­klė­nuo­se esan­čią bib­lio­te­ką (sky­rių) pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti. Ne­bent ten lik­tų tik kny­gų iš­da­vi­mo punk­tas.
Pa­sak V. Sau­ka­lie­nės, no­rint įstai­gų per­tvar­ką pra­dė­ti 2021-asiais, jau bir­že­lio mė­ne­sį pil­nai pa­reng­tą tvar­kos ap­ra­šą tu­rė­tų svars­ty­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas, o lie­pos ar rug­sė­jo mė­ne­sį – pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.
Vi­ce­me­rė As­ta Bier­lė Ei­gir­die­nė do­mė­jo­si, kaip bus su Alek­san­dra­vo kai­mo bib­lio­te­ka? Gy­ven­vie­tė ne­ma­ža, pa­sta­tai ge­ri, tik nė­ra mo­kyk­los, tad ne­bus ko su­jung­ti… Gal bus tai­ko­ma iš­im­tis?
V. Sau­ka­lie­nė su­ti­ko, jog tai – jaut­rus klau­si­mas, ir pa­ti­ki­no, jog dar bus ne vie­na dis­ku­si­ja, kaip tei­sin­giau­siai su­dė­lio­ti mū­sų kul­tū­ros įstai­gų per­tvar­kos pla­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Planuojama, kad į tas gyvenvietes, kur bus uždarytos bibliotekos, atvažiuos mobilios bibliotekos.

Komentarai
Kiti straipsniai