Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Gy­vū­nų prie­glau­da gy­vuos iš žmo­nių au­kų

Jau ra­šė­me, jog Plun­gė­je, Sa­lan­tų gat­vė­je, bu­vu­siuo­se ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­sta­tuo­se, pla­nuo­ja­ma įkur­ti gy­vū­nų prie­glau­dą. Abe­jo­ta tik, ar tam ten tin­ka­ma vie­ta. Šios sa­vai­tės ant­ra­die­nį Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas iš­klau­sė šios idė­jos su­ma­ny­to­ją Jur­gi­tą Juk­ne­vi­čiū­tę-Do­mar­kie­nę ir ga­lu­ti­nai ap­si­spren­dė, kad „lai­mi­na“ jos idė­ją. Net pas­ku­bi­no Tur­to sky­rių grei­čiau pa­ruoš­ti spren­di­mo pro­jek­tą dėl pa­sa­tų nuo­mos, kad šis bū­tų pa­tvir­tin­tas dar šio mė­ne­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ge­gu­žės 19 die­ną Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Bie­liaus­kie­nė po­sė­džiau­to­jams pri­mi­nė, jog ko­vo mė­ne­sį bu­vo gau­tas mo­ters pra­šy­mas skir­ti (iš­nuo­mo­ti) jai pa­tal­pas, esan­čias Sa­lan­tų g. 18B, ku­rios rei­ka­lin­gos no­rint Plun­gė­je vyk­dy­ti gy­vū­nų glo­bos veik­lą.
Mi­nė­tos pa­tal­pos (apie de­šimt įvai­rių sta­ti­nių) yra bu­vę Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­sta­tai. Šių me­tų va­sa­rį Sa­vi­val­dy­bė su­ti­ko šį tur­tą per­im­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bių funk­ci­joms vyk­dy­ti.
Iš pra­džių gal­vo­ta, kad to­je vie­to­je ga­lė­tų bū­ti vyk­do­ma so­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra ir pa­sta­tai pri­tai­ko­mi so­cia­li­niams būs­tams, ta­čiau, ga­vus J. Juk­ne­vi­čiū­tės-Do­mar­kie­nės pra­šy­mą, po­li­ti­kai la­biau bu­vo lin­kę pri­tar­ti gy­vū­nų prie­glau­dos, o ne val­diš­kų būs­tų stei­gi­mui. Juo­lab, kad mū­sų mies­te to­kios pa­slau­gos la­bai rei­kia – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja 2019 me­tais už be­šei­mi­nin­kių na­mi­nių ir lau­ki­nių gy­vū­nų gau­dy­mą, ka­ran­ti­na­vi­mą, uti­li­za­vi­mą ir ste­ri­li­za­vi­mo pa­slau­gą klai­pė­diš­kių fir­mai su­mo­kė­jo 2324 eu­rus.
Po­sė­dy­je nuo­to­li­niu bū­du da­ly­va­vu­si idė­jos su­ma­ny­to­ja pa­tvir­ti­no sa­vo pla­nus – ji tei­gė no­rin­ti įsteig­ti Plun­gė­je gy­vū­nų prie­glau­dą, nes ir da­bar rū­pi­na­si be­glo­biais gy­vū­nais, ne­be­tu­ri kur jų lai­ky­ti – net pas gi­mi­nai­čius ve­ža, kad šie na­ba­gė­lius pri­glaus­tų.
Gy­vū­nų my­lė­to­ja sa­kė ben­dra­dar­biau­jan­ti su vie­na ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­ka, ku­rio­je gy­vū­nų kast­ra­ci­jos ir gy­dy­mo pa­slau­gos tei­kia­mos už pu­sę kai­nos. Taip pat ti­ki­no tu­rin­ti di­de­lį žmo­nių pa­lai­ky­mą ir vis su­lau­kian­ti ge­ra­no­riš­ko pri­si­dė­ji­mo.
Po­sė­džiau­to­jai do­mė­jo­si, ar kai­my­nai tam ne­pri­eš­ta­raus? Ž. Bie­liaus­kie­nė at­sa­kė, jog ša­lia esan­tys ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai veik­lai tik­rai pri­ta­ria, o vie­no gy­ve­na­mo­jo na­mo žmo­nės pra­šo tik vie­no – kad gy­vū­nai ne­laks­ty­tų pa­lai­di.
Į klau­si­mą, iš ko­kių lė­šų bus vyk­do­ma veik­la, J. Juk­ne­vi­čiū­tė-Do­mar­kie­nė at­sa­kė, jog tik iš žmo­nių au­kų. Kar­tais dar bus ren­gia­mi lab­da­ros ren­gi­niai ir ren­ka­mos lė­šos. Taip pat idė­jos su­ma­ny­to­ja sa­kė jau ga­vu­si ke­lių įmo­nių pa­si­ža­dė­ji­mą pa­gel­bė­ti me­džia­go­mis vol­je­rams ar bū­doms.
Ko­mi­te­to na­riai pa­si­džiau­gė gy­vū­nų my­lė­to­jos idė­ja ir pa­lin­kė­jo sėk­mės. Pa­sta­tai jai bus iš­nuo­mo­ti vie­šo kon­kur­so bū­du, nu­ro­dant pa­skir­tį, ter­mi­ną, nu­om­pi­ni­gių dy­dį. Spren­di­mo pro­jek­tą Tur­to sky­rius pa­ruoš ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ir pa­teiks dar šio mė­ne­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vienas iš pastatų Salantų gatvėje, kur įsikurs gyvūnų prieglauda.

Komentarai
Kiti straipsniai