Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

2019-ųjų Me­tų mu­zie­ji­nin­kė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė puo­se­lė­ja Že­mai­ti­jos kul­tū­ros pa­vel­dą

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos (LMA) val­dy­ba 2019-ai­siais Me­tų mu­zie­ji­nin­ko var­dą su­tei­kė ir pre­mi­ją sky­rė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai dr. Jo­lan­tai Skur­daus­kie­nei. Gar­bin­gas pro­fe­si­nis ap­do­va­no­ji­mas jai skir­tas už Lie­tu­vos mu­zie­ji­nin­kys­tės plėt­rą, ma­te­ria­li­nių, dva­si­nių ir gam­tos ver­ty­bių eks­po­na­vi­mą bei po­pu­lia­ri­ni­mą.

„Ap­gai­les­tau­ja­me, kad dėl ka­ran­ti­no ofi­cia­li 2019 Me­tų mu­zie­ji­nin­ko var­do su­tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­ri įpras­tai vyk­da­vo Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų die­nos mi­nė­ji­mo ir Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio pro­gra­mos ati­da­ry­mo ren­gi­ny­je ge­gu­žės 18 d., šie­met ne­ga­li­ma“, – sa­ko LMA val­dy­bos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Bal­za ir kvie­čia ben­druo­me­nės na­rius Me­tų mu­zie­ji­nin­kę svei­kin­ti vir­tu­a­liai.
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je – Ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, dar va­di­na­muo­se Že­mai­ti­jos Ver­sa­liu, J. Skur­daus­kie­nė dir­ba nuo 1996 m. Jos pro­fe­si­nis ke­lias mu­zie­ji­nin­kys­tės sri­ty­je bu­vo kryp­tin­gas ir nuo­sek­lus. Per be­veik ket­vir­tį am­žiaus veik­los su­kaup­ta di­de­lė pa­vel­do sau­go­ji­mo, ty­ri­mų, ir sklai­dos pa­tir­tis, o tarp­tau­ti­niai pro­jek­tai, se­mi­na­rai, kon­fe­ren­ci­jos, pa­ro­dos, lei­di­niai yra ak­tu­a­lūs ne tik Že­mai­ti­jos re­gio­nui, vi­sos Lie­tu­vos kul­tū­rai, bet ir tarp­tau­ti­nei ben­druo­me­nei.
J. Skur­daus­kie­nės pro­fe­si­nė ir aka­de­mi­nė veik­la po­pu­lia­ri­nant pa­vel­dą na­cio­na­li­niu ir tarp­tau­ti­niu lyg­me­ni­mis ap­ima pla­tų spek­trą, o jos nu­veik­tų dar­bų są­ra­šas įspū­din­gas. Pa­mi­nė­ti­ni ypa­tin­gai reikš­min­gi pro­jek­tai : „Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus – Ku­ni­gaikš­čio M. Ogins­kio rū­mų eks­po­zi­ci­jos at­nau­ji­ni­mas, I da­lis“, „M. Ogins­kio rū­mų, pas­ku­ti­nės re­zi­den­ci­jos, eks­po­zi­ci­jos ati­da­ry­mas. Skir­ta M. Ogins­kio 250-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms“ „Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių do­ku­men­ti­nis pa­vel­das“ ir kt.
Že­mai­ti­jos dva­rų, kul­tū­ros, me­no pa­li­ki­mo iš­sau­go­ji­mo ir po­pu­lia­ri­ni­mo te­mą J. Skur­daus­kie­nė įgy­ven­di­no pro­jek­tuo­se „Ver­ty­bių trans­for­ma­ci­jos Bal­ti­jos re­gio­no ry­ti­nė­je pa­kran­tė­je Bran­džiai­siais vi­du­ri­niais ir Anks­ty­vai­siais nau­jai­siais am­žiais“ (Že­mai­ti­jos dva­rų ty­ri­mas), or­ga­ni­zuo­tuo­se moks­li­niuo­se se­mi­na­ruo­se „Dva­rų pa­vel­das Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je. Vi­suo­me­nės vaid­muo: pro­ble­mos ir iš­šū­kiai“, „Is­to­ri­nių par­kų ir so­dų pa­vel­das: at­gai­vi­ni­mas, pri­tai­ky­mas ir prie­žiū­ra“, tarp­tau­ti­nė­se pa­ro­do­se ir kt. J. Skur­daus­kie­nė pra­smin­gai pri­si­de­da prie tęs­ti­nės iš­ei­vi­jos dai­lės po­pu­lia­ri­ni­mo pro­gra­mos vyk­dy­mo – nuo 2003 m. kas ket­ve­ri me­tai Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je ren­gia­mos Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­dos, lei­džia­mi ka­ta­lo­gai, or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­fe­ren­ci­jos, reikš­min­gai pra­tur­ti­nant na­cio­na­li­nės dai­lės is­to­ri­ją. Ki­tą svar­bią J. Skur­daus­kie­nės veik­los sri­tį iliust­ruo­ja pro­jek­tai – „Že­mai­ti­jos žy­dų pa­vel­das: pa­žin­ti, pa­tir­ti, in­teg­ruo­ti“, dirb­tu­vės „Beit al­min – am­ži­ny­bės na­mai. Ką pa­sa­ko­jo žy­dų pa­min­kli­niai ak­me­nys Se­na­mies­čio mo­kyk­los kie­me“, Žy­dų kal­bos ir ku­li­na­ri­jos dirb­tu­vės „Ma­me lošn: pri­si­mi­ni­mus sau­gan­čios ji­diš kal­bos skam­be­sys“, „Žy­dų vir­tu­vės sko­niai“ ir kt.
Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos kul­tū­ros ir mu­zie­jų ben­druo­me­nės gy­ve­ni­me – ji yra Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos Rin­ki­nių ir moks­li­nių ty­ri­mų sek­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kė, Re­gio­ni­nės Že­mai­ti­jos et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos, ap­do­va­no­ji­mo „Už nuo­pel­nus Že­mai­ti­jai“ ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ir Na­cio­na­li­nės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos ta­ry­bos na­rė.
Me­tų mu­zie­ji­nin­ko var­do no­mi­na­ci­ją Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­ja įstei­gė 2005 me­tais. Ji kas­met tei­kia­ma pa­si­tin­kant Tarp­tau­ti­nę mu­zie­jų die­ną la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems mu­zie­ji­nin­kams už Lie­tu­vos mu­zie­ji­nin­kys­tės plėt­rą, mu­zie­jų veik­los ak­tu­a­li­ni­mą, reikš­min­gų ir uni­ka­lių eks­po­na­tų kau­pi­mą, sau­go­ji­mą, res­tau­ra­vi­mą ir ty­ri­mą, ma­te­ria­li­nių, dva­si­nių ir gam­tos ver­ty­bių eks­po­na­vi­mą, po­pu­lia­ri­ni­mą ir kt.

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos inf.

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus ar­chy­vo nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai