Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

Žli­bi­nuo­se bus sta­to­mas 60 m aukš­čio ry­šio bokš­tas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, prie vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų, at­si­ra­do in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą nau­ją sta­ty­bos ob­jek­tą Žli­bi­nų kai­me. Pra­ne­ša­ma, jog tai – ry­šio bokš­to sta­ty­bos pro­jek­tas.

Pa­gal pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, Žli­bi­nuo­se ry­šio bokš­to sta­ty­bos pro­jek­tą įgy­ven­dins VšĮ „Pla­čia­juos­tis in­ter­ne­tas“. Mi­nė­ta įstai­ga re­gist­ruo­ta Vil­niu­je. Vis­ką su­pro­jek­ta­vo taip pat vil­nie­čių ben­dro­vė – UAB „InComSystems“.
Pro­jek­ti­nia­me pa­siū­ly­me nu­ro­do­ma, jog tai bus vi­siš­kai nau­ja sta­ty­ba. Me­ta­li­nis 60 met­rų aukš­čio ry­šio bokš­tas iš­dygs pri­va­taus as­mens – D. L. že­mės skly­pe. Mi­nė­tam as­me­niui to­je vie­to­je iš vi­so pri­klau­so 2,6 ha že­mės. VšĮ „Pla­čia­juos­tis in­ter­ne­tas“ iš jo pla­nuo­ja­mai sta­ty­bai iš­si­nuo­mo­jo 0,0214 ha (nuo­mos su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta dar per­nai ru­de­nį).
UAB „InComSystems“ šiuo me­tu įgy­ven­di­na vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ini­ci­juo­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­gos in­fra­struk­tū­ros plėt­ra: in­fra­struk­tū­ros ry­šio bokš­tams įren­gi­mas (III re­gio­nas)“, ku­rio tiks­las – su­da­ry­ti prie­lai­das vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams nau­do­tis di­des­nės kaip 30 Mb/s spar­tos in­ter­ne­to ry­šiu (nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­ga) te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se šiuo me­tu to­kios ga­li­my­bės nė­ra.
At­si­žvel­giant į tai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, siek­da­mos pa­ša­lin­ti vis dar eg­zis­tuo­jan­čius skir­tu­mus tarp mies­to ir kai­mo gy­ven­to­jų ga­li­my­bių nau­do­tis nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­ga ir gau­ti šias pa­slau­gas už pa­trauk­lią kai­ną, ini­ci­ja­vo šį pro­jek­tą, ku­rio me­tu vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti apie 180 ry­šių bokš­tų bei nu­ties­ti apie 1465 km švie­so­lai­di­nių ka­be­li­nių li­ni­jų, ku­rio­mis ga­lės nau­do­tis vi­si el. ry­šio ope­ra­to­riai vie­no­do­mis są­ly­go­mis.
Tei­gia­ma, kad mi­nė­ta in­fra­struk­tū­ra leis iš­spręs­ti nau­jos kar­tos in­ter­ne­to pri­ei­ga ne­pa­deng­to­se te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių as­me­nų in­ter­ne­to pri­ei­gos pa­slau­gų tei­kė­jų pro­ble­mas.
Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, UAB „InComSystems“ iš vi­so tu­rės su­pro­jek­tuo­ti ir gau­ti 60 lei­di­mų 60-ies met­rų aukš­čio ry­šio bokš­tų sta­ty­bai III re­gio­ne, į ku­rį įei­na ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.
Nu­ro­do­ma, jog sta­tant ry­šio bokš­tus ne ar­čiau kaip vie­nas met­ras nuo skly­po ri­bos, be­si­ri­bo­jan­čių skly­pų sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mas dėl at­stu­mo ne­pri­va­lo­mas. Taip pat to­kios pa­skir­ties ob­jek­tams (ry­šio bokš­tams) po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas ne­at­lie­ka­mas. O dėl at­stu­mų – tu­ri bū­ti nu­sta­to­mos tik 2 m ap­sau­gos zo­nos. Šio bokš­to ap­sau­gos zo­nos ri­ba su­taps su nuo­mo­ja­mo skly­po ri­ba.
Vie­šas su­si­rin­ki­mas Sa­vi­val­dy­bė­je dėl šio ob­jek­to nu­ma­to­mas bir­že­lio 2 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai