Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Už ka­pi­nių duo­me­nų skait­me­ni­ni­mą – be­veik 34 tūkst. eu­rų

Ge­gu­žės 8 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir UAB „Ka­pi­nių val­dy­mo spren­di­mai“ pa­si­ra­šė 33 906,74 eu­rų ver­tės su­tar­tį, pa­gal ku­rią su­skait­me­nins mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je esan­čius ka­pus.

Už šią su­mą mi­nė­to­ji ben­dro­vė su­teiks vie­ną pri­ei­gą prie Lai­do­ji­mo duo­me­nų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos ir jos nau­do­ji­mo tei­ses su­tei­kian­čios li­cen­ci­jos (pil­nos pri­ei­gos var­to­to­jo (už 13 727,45 Eur). Taip pat su­rinks skait­me­ni­nes Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ka­pi­nių lai­do­ji­mo duo­me­nų rin­kme­nas ir jas įdiegs į sis­te­mą (už 19 613,01 Eur) bei už 566,28 Eur ap­mo­kys 17 as­me­nų (po 4 val.), kaip nau­do­tis sis­te­ma.

Komentarai
Kiti straipsniai