Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Sky­rė lė­šų Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko pa­sta­tų re­mon­tui

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ną dėl ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos. Ja­me nu­ma­ty­ta skir­ti 198 tūkst. eu­rų Dzū­ki­jos bei Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se esan­čių pa­sta­tų re­mon­tui.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke už 53 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta re­konst­ruo­ti Lau­ma­len­kų kai­me esan­tį pir­ties pa­sta­tą, už 90 tūkst. eu­rų – su­re­mon­tuo­ti bu­vu­sios ka­ri­nės ba­zės pa­sta­to Plokš­čių kai­me sto­gą.
Pa­sak Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­to­riaus Ra­mū­no Ly­džio, il­gus me­tus ne­nau­do­ja­mą pir­ties pa­sta­tą ke­ti­na­ma pri­tai­ky­ti ir lan­ky­to­jams, ir gam­to­sau­gai – nuo jo at­si­ve­ria be­veik vi­so eže­ro pa­no­ra­ma.
„Pir­ties pa­sta­tas ku­rį lai­ką ne­bu­vo nau­do­tas pa­gal tie­sio­gi­nę pa­skir­tį, ir mes nu­ma­to­me tą ob­jek­tą pri­tai­ky­ti lan­ky­to­jams, kad at­si­ras­tų ap­žval­gos plat­for­ma į Il­gio eže­rą. Ji bū­tų nau­do­ja­ma ir gam­to­sau­gi­nei veik­lai – bra­ko­nie­ria­vi­mo pre­ven­ci­jai, paukš­čių mo­ni­to­rin­gui“, – sa­kė na­cio­na­li­nio par­ko va­do­vas.
Ki­tam pa­sta­tui, esan­čiam bu­vu­sios ka­ri­nės ba­zės te­ri­to­ri­jo­je, kur vei­kia Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja, bū­ti­na pa­keis­ti sto­gą.
„Čia yra bu­vu­sios bran­duo­li­nių ra­ke­tų pa­lei­di­mo aikš­te­lės ap­tar­na­vi­mo ba­zės pa­sta­tas, ten mes da­bar lai­ko­me tam tik­rus di­rek­ci­jos nau­do­ja­mus daik­tus, šiek tiek pa­tal­pų nau­do­ja­ma edu­ka­ci­nėms veik­loms, tad ten tie­siog gy­vy­biš­kai bū­ti­na su­tvar­ky­ti sto­gą, kad dėl pa­ten­kan­čio van­dens ne­griū­tų ki­tos kon­struk­ci­jos“, – tei­gė R. Ly­dis.

Komentarai
Kiti straipsniai