Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Šilt­na­miai ir dar­žai prie dau­gia­bu­čio: ga­li­ma ar ne?

Prieš ke­le­tą die­nų į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs žmo­gus pik­ti­no­si dar­žais ir šilt­na­miais mies­te, t. y., kad prie I. Kon­čiaus gat­vės 9-ojo na­mo (dau­gia­bu­čio) žmo­nės su­si­ka­sė že­mę lys­vėms, kaž­ką so­di­na, sta­to­si šilt­na­mius ir da­ro šiukš­ly­ną.

Skam­bi­nu­sy­sis tei­gė, jog „žem­dir­bys­te“ sa­va­va­liš­kai už­si­i­mi­nė­ja I. Kon­čiaus g. 9-ojo, 7-ojo ir 12-ojo dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Ži­no­ma, ne vi­si, bet to­kių yra. Nu­ro­dė net ke­lių bu­tų nu­me­rius. Su­si­ka­sė žmo­ge­liai sau že­mę, be jo­kių su­ti­ki­mų pa­si­sta­tė šilt­na­mius, kaž­ką au­gi­na. Blo­giau­sia, kad ten da­ro­mas šiukš­ly­nas ir ša­bakš­ty­nas.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius Aud­rius Ša­pa­las pa­si­tiks­li­nęs at­sa­kė, jog prie I. Kon­čiaus g. 9-ojo na­mo esan­ti že­mė – ne jų įmo­nės pri­žiū­ri­ma te­ri­to­ri­ja. Na­mą ad­mi­nist­ruo­ja jie, o štai že­mės skly­pas pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei. Pri­dū­rė, jog kal­bė­jo apie tai su Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tu Ka­ziu Mi­lie­rium, pas­ta­ra­jam si­tu­a­ci­ja ži­no­ma.
Te­le­fo­nu kal­bin­tas K. Mi­lie­rius pa­tvir­ti­no, jog prie šilt­na­mių ir dar­žų bu­vo nu­vy­kęs pa­si­su­ki­nė­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę, nes sa­vi­val­dy­bės me­ras dėl to ga­vo pra­šy­mą. Raš­te pik­ti­na­ma­si šilt­na­miais, lys­vė­mis, ki­bi­rais, grėb­liais ir ki­to­kiais daik­tais. Tie­sa, spe­cia­lis­tas sa­kė ne­ži­nan­tis, kam siųs­ti at­sa­ky­mą, nes pra­šy­mo au­to­rius, nors ir su­rin­ko gy­ven­to­jų pa­ra­šus, pats ne­nu­ro­dė nei sa­vo ad­re­so, nei te­le­fo­no nu­me­rio.
Nu­vy­kęs į vie­tą, K. Mi­lie­rius sa­kė ma­tęs du šilt­na­mius ir lys­vių – vi­sa tai at­ro­dė ga­na tvar­kin­gai. Tik gal pa­mes­ti grėb­liai, ki­bi­rai, va­ti­nė striu­kė ir kri­to į akis. Pa­tvir­ti­no, jog dar­žai – ne dau­gia­bu­čio skly­pe, o sa­vi­val­dy­bės (mies­to se­niū­ni­jos).
Mi­nė­jo, jog kal­bė­jo­si su ke­liais gy­ven­to­jais, ku­rie pa­aiš­ki­no, kad to­kia po­nia O. J., anks­čiau gy­ve­nu­si dau­gia­bu­ty­je ir dir­bu­si Sa­vi­val­dy­bė­je, lei­do jiems už­si­im­ti dar­ži­nin­kys­te. Ne­va, kol ne­bus sa­vi­val­dy­bės skly­pe vyk­do­mos sta­ty­bos, ga­li­ma ką nors pa­si­so­din­ti. Bet tai bu­vo prieš daug me­tų ir nie­kas ne­be­ži­no, ar tai bu­vo žo­di­nis lei­di­mas ar raš­tiš­kas.
K. Mi­lie­rius sa­kė per dvi sa­vai­tes pa­pra­šęs žmo­nių su­si­ras­ti O. J. ir iš­si­aiš­kin­ti, ko­kiu bū­du ji „iš­rū­pi­no“ to­kį lei­di­mą. Jei lei­do tik žo­džiu – teks dėl dar­žų ir šilt­na­mių sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­ti ko­kį spren­di­mą. Dėl to sa­kė dar pa­si­tar­sian­tis su me­ru.
Tie­sa, pats spe­cia­lis­tas as­me­niš­kai sa­kė ne­ma­tan­tis di­de­lės pro­ble­mos ir va­žia­vi­mui su bul­do­ze­riu per šilt­na­mius ne­pri­ta­rė: „Ne­ma­nau, kad ten ko­kie Vil­niaus ta­bo­ro rei­ka­lai. Jei žmo­nės no­ri, ga­li ką nors ir pa­si­au­gin­ti. Ne­ma­tau di­de­lės bė­dos“, – sa­kė jis. Pri­dū­rė, jog sa­kė gy­ven­to­jams tvar­kin­giau su­si­dė­ti įran­kius, la­biau ap­si­tvar­ky­ti ap­link sa­vo dar­žus.
Plun­gės mies­to se­niū­nė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė sa­kė dėl šilt­na­mių ir dar­žų skun­do ne­ga­vu­si ir si­tu­a­ci­jos pa­ko­men­tuo­ti ne­ga­lin­ti. Kai gaus – ta­da ir žiū­rės. Už­si­mi­nė tik tiek, kad jei žmo­nės dir­ba, tu­ri už­im­tu­mą, ir dar­žai at­ro­do es­te­tiš­kai, tai tik­rai tam pri­ta­ria. „Aš ne­žiū­rė­čiau į tai vien for­ma­liai“, – pri­dū­rė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai