Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Per­ka ste­bė­ji­mo ka­me­ras švie­ti­mo įstai­goms

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ap­klau­sos bū­du per­ka vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mų įran­gas su įren­gi­mu Plun­gės mies­to ir ra­jo­no for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se.

Vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mos tu­rė­tų bū­ti įdieg­tos Plun­gės mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Sau­lu­tė“, „Rau­don­ke­pu­rai­tė“, „Rū­te­lė“, „Pa­sa­ka“, „Nykš­tu­kas“, „Vy­tu­rė­lis“, Prū­sa­lių dar­že­ly­je, Did­vy­čių dau­gia­funk­ci­nia­me cen­tre, Pla­te­lių dau­gia­funk­ci­nia­me cen­tre, Al­sė­džių lop­še­ly­je-dar­že­ly­je bei Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je.
Skir­tin­gai nei anks­čiau, kai pir­ko pa­slau­gas iš VšĮ „Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­ja“, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja da­bar ne­nu­ro­do ga­li­mų pa­slau­gų įkai­nių.

Komentarai
Kiti straipsniai