Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Par­da­vė bu­vu­sį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos dar­že­lio pa­sta­tą

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bia, kad už 1981 m. sta­ty­tą Že­mai­čių Kal­va­ri­jos dar­že­lio pa­sta­tą auk­cio­ne ga­vo 25 400 eu­rus, o dėl jo var­žė­si 6 da­ly­viai.

14 proc. fi­ziš­kai nu­si­dė­vė­ju­sio pa­sta­to ben­dras plo­tas – 741,25 kv. m.
Pa­sta­tas yra ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių te­ri­to­ri­jo­je, jų ap­sau­gos zo­no­je. Kar­tu par­duo­ti ir pa­sta­tui pri­skir­ti in­ži­ne­ri­niai bei kie­mo sta­ti­niai (pa­vė­si­nės, kie­mo aikš­te­lė, tvo­ra) bei pri­skir­tas 0,4031 ha že­mės skly­pas Vie­nuo­ly­no gat­vė­je.
Pra­di­nė ben­dra ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir jam pri­skir­to že­mės skly­po par­da­vi­mo kai­na sie­kė 11 762 eu­rus. Pa­sta­tą įsi­gi­jo fi­zi­nis as­muo.

Komentarai
Kiti straipsniai