Šeštadienis, 2020 m. gegužės 30 d.

Ko­mu­na­li­nio ūkio nuos­to­lin­gą veik­lą pa­ge­rin­tų tik var­to­to­jų ra­to plė­ti­mas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­tas UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ 2019-ųjų me­ti­nis pra­ne­ši­mas. Svar­biau­sias pra­ne­ši­mo ak­cen­tas – įmo­nė pra­ėju­siais me­tais dir­bo nuos­to­lin­gai (pa­tir­tas 46 243 eu­rų nuos­to­lis). To­kį fi­nan­si­nį nuos­to­lį lė­mė ma­žė­jan­tys ši­lu­mos par­da­vi­mai. Pa­aiš­kė­jo, kad ata­skai­ti­niais me­tais nuos­to­lin­gai dir­bo vi­si trys – van­dens, ši­lu­mos ūkio, ener­ge­ti­nis – pa­da­li­niai. Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, nors įmo­nės veik­la ir bu­vo nuos­to­lin­ga, įmo­nės veik­los re­zul­ta­tai šiek tiek ge­res­ni.

Ši­lu­mos ūkis pa­ty­rė 7508 eu­rų nuos­to­lį. Tie­sa, mi­nu­sas yra ma­žes­nis nei bu­vo pa­tir­tas 2018-ai­siais (8755 eu­rai). Anot UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­riaus Al­vy­do Ro­jaus tam įta­kos tu­rė­jo šil­ta žie­ma bei bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pa­sta­tų ne­be­šil­dy­mas, dėl to ne­gau­ta apie 35 tūkst. eu­rų pa­ja­mų. Vis­gi dėl efek­ty­vaus nau­jų ka­ti­lų dar­bo ku­ro są­nau­dos ge­ro­kai ma­žes­nės ne­gu jos bū­tų bu­vu­sios eks­plo­a­tuo­jant se­ną­ją ka­ti­li­nę. Aki­vaiz­du, kad pa­tir­ti nuos­to­liai bus di­de­lė pro­ble­ma skai­čiuo­jant šil­dy­mo kai­nas ki­tam šil­dy­mo se­zo­nui.
Van­dens ūkio pa­da­li­nys ata­skai­ti­nius me­tus bai­gė taip pat nuos­to­lin­gai – 14 866 Eur nuos­to­lių. Ma­žiau var­to­ja­ma ir ge­ria­mo­jo van­dens, jo par­duo­ta 2,7 proc. ma­žiau nei 2018 m. Nors prie cen­tra­li­zuo­tų van­dens tie­ki­mo tin­klų pri­si­jun­gia nau­jų var­to­to­jų, van­dens par­da­vi­mas ma­žė­ja. Tam įta­kos tu­ri žmo­nių tau­pu­mas, ma­žė­ja ir gy­ven­to­jų skai­čius, o taip pat pri­si­de­da Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­le ma­žes­ni moks­lei­vių skai­čiai, nei jų se­niau tu­rė­jo Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja.
Ener­ge­ti­nis pa­da­li­nys įmo­nė­je at­lie­ka dar­bus, ne­su­si­ju­sius su pa­grin­di­ne veik­la. Esant bū­ti­ny­bei, pa­de­da ki­tiems pa­da­li­niams lik­vi­duo­ti ge­di­mus ir ava­ri­jas, at­lie­ka dar­bus pa­gal ran­gos su­tar­tis. Ata­skai­ti­niu lai­ko­tar­piu dar­bų at­lik­ta už 85 595 eu­rus. Ir šio pa­da­li­nio veik­la įmo­nei at­ne­šė nuos­to­lį – fi­nan­si­nis mi­nu­sas sie­kė be­veik 24 tūkst. eu­rų.
Prie svar­bių įvy­kių pa­mi­nė­tas pro­jek­tas „Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Pe­lai­čių gy­ven­vie­tės van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klų sta­ty­ba“, ku­ris 2018 me­tų ru­de­nį bu­vo įgy­ven­din­tas, ir Pe­lai­čių gy­ven­to­jai ga­li gau­ti ko­ky­biš­ką van­de­nį, cen­tra­li­zuo­tai tvar­ky­ti nuo­te­kas. Pro­jek­tas „Nuo­te­kų su­rin­ki­mo tin­klų plėt­ra ir re­konst­ra­vi­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je (Me­din­gė­nuo­se)“ bu­vo įgy­ven­din­tas 2019 me­tų spa­lio mė­ne­sį. 2020 me­tais, kai leis gam­ti­nės są­ly­gos, bus vyk­do­mi var­to­to­jų pri­jun­gi­mo prie nau­jų nuo­te­kų tin­klų dar­bai. Pro­jek­tas „Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros in­ven­to­ri­za­ci­ja“ dar vyk­do­mas. Nu­ma­to­ma tęs­ti ir dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą. Yra pa­reng­ti dau­gia­bu­čių na­mų Plun­gės g. 20 ir Par­ko g. 3 in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, jie pa­teik­ti de­ri­ni­mui.
Ap­tar­ta si­tu­a­ci­ja ir su sko­li­nin­kais. Al­bi­nas Mas­laus­kas pa­si­džiau­gė, kad su jais ne­blo­gai tvar­ko­ma­si. Kaip sa­kė įmo­nės di­rek­to­rius, si­tu­a­ci­ja ge­rė­ja, nes į pa­gal­bą pa­si­telk­ta sko­las iš­ieš­kant įmo­nė. Per šil­dy­mo se­zo­ną su­si­kau­pęs įsi­sko­li­ni­mas ap­mo­ka­mas iki ki­to šil­dy­mo se­zo­no pra­džios. Te­be­vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai su UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“, nes ne­pa­vyks­ta at­gau­ti vi­sų pi­ni­gų už anks­tes­nius įsi­sko­li­ni­mus. Pro­ce­są su­stab­dė tai, jog pra­dė­ta šios įmo­nės re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la, tad ben­dro­vės at­ei­tis mig­lo­ta. Gy­ven­to­jų ir įmo­nių sko­los sie­kė 132 645 eu­rus (64 618 eu­rų – įmo­nių, 64 949 eu­rai – gy­ven­to­jų). Pra­ėju­siais me­tais 5 gy­ven­to­jams įteik­ti įspė­ji­mai, gau­ti 2 pa­si­ža­dė­ji­mai su sko­lų grą­ži­ni­mo gra­fi­kais.
Ko­mi­te­to na­rys Juo­zas Bars­tei­ga do­mė­jo­si, ko­kia si­tu­a­ci­ja su UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nės sa­ni­ta­ri­jos“ nuo­te­ko­mis, ku­rios pa­ten­ka į ben­drus va­ly­mo įren­gi­nius. Anks­čiau kal­bė­ta, kad nuo­te­kų už­terš­tu­mas vir­ši­ja leis­ti­nas nor­mas. „Ar jos ne­bė­ra to­kios už­terš­tos kaip anks­čiau?“, – klau­sė jis. A. Ro­jus at­sa­kė, kad dėl to pro­ble­mų nė­ra, pro­ble­mas la­biau su­ke­lia fi­nan­si­niai rei­ka­lai ir įmo­nės ne­no­ras mo­kė­ti už su­teik­tas pa­slau­gas. „Kai pa­ma­to­me, jog sko­la di­dė­ja, da­bar ji sie­kia 7,5 tūkst. eu­rų, siun­čia­me raš­tus su gąs­di­ni­mu, kad kreip­si­mės į gam­to­sau­gą ir už­suk­si­me sklen­des. Ta­da kaip­mat si­tu­a­ci­ja pa­ge­rė­ja“, – sa­kė A. Ro­jus.
Al­gi­man­tas Mic­kus klau­sė, kaip čia yra, jog ata­skai­to­je pa­mi­nė­ta, kad įmo­nė tu­ri aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų, o vė­liau nu­ro­do, kad įmo­nei jų kaip tik trūks­ta. Di­rek­to­rius į pa­klau­si­mą at­sa­kė, kad dir­ban­tys spe­cia­lis­tai yra aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos, ta­čiau kai jie iš­ei­na į už­tar­nau­tą po­il­sį ar­ba įvyks­ta dar­buo­to­jų kai­ta, ras­ti ki­tą ge­rą spe­cia­lis­tą nė­ra leng­va. Esą rin­ko­je nė­ra spe­cia­lis­tų, ku­rie tu­rė­tų tin­ka­mą kva­li­fi­ka­ci­ją ir vi­sus rei­ka­lin­gus pa­žy­mė­ji­mus dirb­ti ši­lu­mos ar van­dens ūkio pa­da­li­ny­je.
Ko­mi­te­to na­riui už­kliu­vo ir tai, kad ata­skai­to­je mi­ni­mas fak­tas, jog van­dens ne­tek­tys su­da­ro 26,08 proc. Jis klau­sė, kaip įmo­nė ke­ti­na sprę­si­te šią pro­ble­mą. At­sa­ky­ta, kad di­džio­ji da­lis nu­ra­šo­mo van­dens su­nau­do­ja­ma fil­trams ir tra­soms plau­ti. Ne­ver­ti­nant fil­trų pra­plo­vi­mui su­nau­do­to van­dens kie­kio, nuos­to­liai su­da­ry­tų 12,1 proc. „Kai gau­na­mi skun­dai iš gy­ven­to­jų dėl pra­stos ge­ria­mo­jo van­dens ko­ky­bės, yra pra­plau­na­mos tra­sos“, – sa­kė A. Ro­jus.
Vik­to­ras Kra­ji­nas tei­gė, kad kli­ma­tas šil­tė­ja, dau­gia­bu­čiai re­no­vuo­jami, o įmo­nė nie­kaip ne­su­ge­ba iš­bris­ti iš fi­nan­si­nės duo­bės. „Kas ga­lė­tų pa­ge­rin­ti įmo­nės si­tu­a­ci­ją?“, – klau­sė jis. Di­rek­to­riaus at­sa­ky­mas bu­vo la­bai pa­pras­tas ir kon­kre­tus – pa­dė­tų tik var­to­to­jų ra­to plė­ti­mas. Bū­tų ga­li­ma pri­jung­ti ir Ku­lių gat­vės dvi­aukš­čių na­mų ra­jo­ną.
Šiam spren­di­mui nu­ke­lia­vus į Ta­ry­bos po­sė­dį, jis bu­vo vie­nin­gai pa­tvir­tin­tas.

 

Da­lia BARCYTĖ

 

Nuotraukoje: Anot A. Rojaus, praėjusiais metais nuostolingai dirbo visi trys UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ padaliniai.

Komentarai
Kiti straipsniai