Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Kas da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se iš Plun­gės li­be­ra­lų – dar ne­ži­nia, kon­ser­va­to­rių at­sto­vas – J. Raz­ma

Nors pra­ėju­sią sa­vai­tę Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) pa­skel­bė iki šiol iš­kel­tų vien­man­da­ti­nin­kų, da­ly­vau­sian­čių Sei­mo rin­ki­muo­se są­ra­šą, kas da­ly­vaus Plungės–Rietavo rin­ki­mų apy­gar­do­je, dar ne­aiš­ku.

Dėl ša­ly­je te­be­ga­lio­jan­čio ka­ran­ti­no LS Ta­ry­bos bal­sa­vi­mas vy­ko elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je ir tru­ko dvi die­nas – vė­liau iš­kel­ti kan­di­da­tai bus tvir­ti­na­mi ki­ta­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je.
Kaip tei­gia Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen, kai ku­rie par­ti­jos sky­riai šiuo me­tu or­ga­ni­zuo­ja vi­suo­ti­nius na­rių su­si­rin­ki­mus ir pa­tei­kia siū­lo­mus kan­di­da­tus. To­dėl kan­di­da­tai bus tvir­ti­na­mi pa­laips­niui.
Šiuo me­tu elek­tro­ni­nia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ti 54 kan­di­da­tai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se bū­si­muo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.
2016 me­tais į Sei­mą nuo Plun­gės bu­vo iš­rink­tas ver­sli­nin­kas ir po­li­ti­kas Jo­nas Var­ka­lys. Ar jis kan­di­da­tuos ir 2020 m. ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą, pa­aiš­kės ne­tru­kus.
Tuo tar­pu ko­vo 3 die­ną Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos ta­ry­ba pa­tvir­ti­no, kad jų kan­di­da­tas į Sei­mą bus jau ei­lę ka­den­ci­jų ten be­si­dar­buo­jan­tis Jur­gis Raz­ma.
Ki­tos par­ti­jos apie sa­vo kan­di­da­tus į Sei­mą ofi­cia­liai kol kas ne­pa­skel­bė.

Nuotraukoje: Konservatoriai dar kovo mėnesį paskelbė, kad jų kandidatas į Seimą bus J. Razma (dešinėje), o ar liberalams atstovaus J. Varkalys – kol kas neaišku.

Komentarai
Kiti straipsniai