Pirmadienis, 2022 m. lapkričio 28 d.

Iš­ger­tas pus­lit­ris deg­ti­nės pen­si­nin­ką įklam­pi­no į ne­ma­lo­nu­mus

Prieš po­rą mė­ne­sių Plun­gės cen­tre ava­ri­ją pa­da­ręs įkau­šęs pen­si­nin­kas ne­se­niai iš­gir­do teis­mo spren­di­mą: ge­ro­kai kliu­vo per ki­še­nę, te­ko at­si­svei­kin­ti su sa­vo „au­di­ne“ ir po­rą me­tų už­draus­ta vai­ruo­ti.

Straips­ny­je „Mies­to cen­tre gir­tas vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją“ jau ra­šė­me, kad du „Au­di“ mar­kės au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė ko­vo 30 die­ną tie­siai prie­šais bu­vu­sį po­li­ci­jos pa­sta­tą. Pa­aiš­kė­jo, jog kal­ti­nin­kas – sep­tin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis plun­giš­kis Juo­zas Jo­naus­kas (gim. 1955 m.) – vai­ra­vo vi­du­ti­niš­kai ap­gir­tęs ir ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti. Vy­riš­kiui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal BK 281(1) str. 1 da­lį.
Ava­ri­ja įvy­ko Vy­tau­to bei Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vių san­kry­žo­je 17.40 va­lan­dą. Plun­giš­kė J. G. (gim. 1972 m.) va­žia­vo Vy­tau­to gat­ve, pa­grin­di­niu ke­liu, ir san­kry­žo­je su Da­riaus ir Gi­rė­no gat­ve su­ko į kai­rę (link sto­ties). Tuo tar­pu J. Jo­naus­kas su sa­vo „Au­di 80“ at­va­žia­vo Da­riaus ir Gi­rė­no gat­ve nuo sto­ties pu­sės ir san­kry­žo­je su Vy­tau­to gat­ve ne­stab­te­lė­jo – rė­žė­si į mo­ters au­to­mo­bi­lį.
Eis­mo įvy­kio me­tu bu­vo ap­ga­din­ti abu au­to­mo­bi­liai, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jus al­ko­tes­te­riu, nu­sta­ty­ta, jog mo­te­ris vai­ra­vo blai­vi, o štai vy­riš­kis iš pra­džių „įpū­tė“ 1,64 pro­mi­lės, o po dvi­de­šim­ties mi­nu­čių nu­sta­ty­tas 1,58 pro­mi­lės ne­blai­vu­mas.
J. Jo­naus­ko by­la teis­me iš­nag­ri­nė­ta ba­lan­džio mė­ne­sį ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.
Kal­ti­na­ma­sis su vis­kuo su­ti­ko ir gai­lė­jo­si. Tą­dien su vie­nu pa­žįs­ta­mu sa­kė iš­gė­ręs maž­daug pus­lit­rį deg­ti­nės ir pas­kui sė­do vai­ruo­ti. Ko­dėl taip pa­si­el­gė – ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti. Be to, jis iš­vis ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti, nes vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą pra­ra­do prieš 7 me­tus.
Plun­giš­kis ti­ki­no, kad ir pats ne­pa­tei­si­na to­kio sa­vo el­ge­sio. Mi­nė­jo, kad rū­pi­na­si sun­kiai ser­gan­čia, slau­gos li­go­ni­nė­je gu­lin­čia su­tuok­ti­ne, kad sū­nus gy­ve­na An­gli­jo­je.
J. Jo­naus­kas anks­čiau ne­teis­tas, ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ne­baus­tas. Už ty­či­nį ne­sun­kų nu­si­kal­ti­mą jam skir­ta 2 tūkst. eu­rų bau­da (čia jau su­ma­žin­ta treč­da­liu) ir dve­jus me­tus už­draus­ta vai­ruo­ti. Taip pat kon­fis­kuo­tas 1990 m. ga­my­bos jo „Au­di 80“ (to­kio au­to­mo­bi­lio vi­du­ti­nė kai­na – 500 eu­rų).

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai