Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

Gir­tas, be tei­sių, drau­di­mo, TA, bet su na­mi­ne deg­ti­ne ir kon­tra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis!

Ge­gu­žės 14 die­ną, apie 11.50 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Me­din­gė­nų kai­me, su­stab­dy­tas 1960 m. gi­męs mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas. Vy­rui bu­vo nu­sta­ty­tas 2,20 prom. gir­tu­mo laips­nis.

Ne­ga­na to, jis ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti, bu­vo be šal­mo, jo vai­ruo­ja­mas mo­to­ro­le­ris ne­įre­gist­ruo­tas, ne­ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, jam ne­at­lik­ta pri­va­lo­ma tech­ni­nė ap­žiū­ra (TA). Su sa­vi­mi vai­ruo­to­jas tu­rė­jo ir apie lit­rą ga­li­mai na­mi­nės deg­ti­nės bei 2 pa­ke­lius kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Komentarai
Kiti straipsniai