Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Gar­bė – mums, sko­los – jums!

Do­va­no­ja pa­min­klą. Tik sko­las rei­kia ap­mo­kė­ti…

Kaip at­si­kra­ty­ti daik­tu, už ku­rį esi sko­lin­gas? Ogi – pa­do­va­no­ti jį Sa­vi­val­dy­bei, nes pas­ta­ro­ji mie­lai su­tin­ka jį pri­im­ti! Štai to­kį „biz­niu­ką“ su­gal­vo­jo pra­suk­ti Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas, da­bar­ti­nės Ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas ir Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mas Liu­das Skie­rus, Sa­vi­val­dy­bei pa­siū­lęs do­va­nų M. K. Čiur­lio­nio pa­min­klą. Vie­na smul­kme­na – pri­im­da­ma šį „tur­tą“, Sa­vi­val­dy­bė iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės tu­rės pa­deng­ti be­veik 77 tūkst. eu­rų sko­lą šio pa­min­klo sta­ty­to­jai UAB „Ino­va­so­la“…

Pa­na­šu, kad šis pa­min­klas, kaip ir pa­gal pa­nau­dą kaž­ka­da Plun­giš­kių drau­gi­jai duo­tas Ad­vo­ka­to na­me­lis prie Vai­kų bib­lio­te­kos, ta­po ša­šu ge­ro­je vie­to­je, tad nu­tar­ta kuo sku­biau juo at­si­kra­ty­ti, nes jau be­veik dve­ji me­tai, kaip už jo pa­sta­ty­mą ben­dro­vei „Ino­va­so­la“ vel­ka­si sko­la. Ir, kad ir kaip keis­ta, ji au­ga: per me­tus pa­di­dė­jo 27 tūkst. eu­rų!

Pa­min­klas pa­sta­ty­tas iš rė­mė­jų lė­šų?

Pri­min­si­me, kad 2018 m. rug­sė­jo 29-ąją prie Ogins­kių rū­mų, vie­na­me na­cio­na­li­nio Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio kul­tū­ros ke­lio punk­tų, ati­deng­tas pa­min­klas „Sak­mė“ šiai iš­ki­liai as­me­ny­bei. At­mi­ni­mo žen­klas pa­sta­ty­tas ten, kur pra­si­dė­jo M. K. Čiur­lio­nio, kaip mu­zi­ko pro­fe­sio­na­lo, ke­lias.
Tuo­met Plun­giš­kių drau­gi­ja su pre­zi­den­tu gy­rė­si sa­vo dar­bu ir in­dė­liu, taip pat skel­bė, jog pa­min­klas pa­sta­ty­tas iš su­au­ko­tų žmo­nių, įmo­nių bei Sa­vi­val­dy­bės skir­tų lė­šų. Ge­ra­da­riais ati­da­ry­mo die­ną mi­nė­ti UAB „Plun­gės šal­tis“, UAB „Const­ro“, UAB „Plun­gės van­de­nys“, UAB „Lit­sprin­gas“, L. ir R. Skie­rai, Ž. Me­ce­lis, D. ir A. Leš­čins­kai, B. An­driuš­kai­tė, A. ir D. Bie­liaus­kai, R. ir D. Ža­liū­nai, A. ir I. Kli­šo­niai, G. ir E. Mor­kiai, V. ir R. Ben­do­riai ir kt., ku­rie ke­le­tą me­tų Ogins­kių fes­ti­va­lių me­tu au­ko­jo pi­ni­gi­nes lė­šas šiam kul­tū­ri­niam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti.
O kaip yra iš tik­rų­jų su to­mis au­ko­mis ir kie­no pi­ni­gais iš­ties pa­sta­ty­tas pa­min­klas?

Pir­ma pa­pra­šė 50 tūkst. eu­rų…

Gra­žiai kur­ta pa­sa­ka pa­si­bai­gė, mat po me­tų Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas L. Skie­rus ką tik Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi pra­dė­ju­siam dirb­ti ben­dra­par­tie­čiui Min­dau­gui Kau­nui pa­tei­kė pra­šy­mą skir­ti 50 tūkst. eu­rų, skulp­tū­ros ap­lin­kos su­tvar­ky­mo dar­bams ap­mo­kė­ti…
Įdo­mu­mo dė­lei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad Sa­vi­val­dy­bė 2015 m. nu­spren­dė 25 tūkst. eu­rų pri­si­dė­ti prie šio pa­min­klo pa­sta­ty­mo, t. y. 30 proc. šio pro­jek­to ver­tės. Šios pa­min­kli­nės skulp­tū­ros ver­tė – 130 782 eu­rai, iš ku­rių pa­ti skulp­tū­ra ver­ta 125 950 eu­rų, van­den­tie­kio tin­klų ver­tė – 1785 eu­rai, nuo­te­kų ša­li­ni­mo-lie­taus nuo­te­kų tin­klų – 3047 eu­rai.
2015 m., kai bu­vo svars­to­mas Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo klau­si­mas, Plun­giš­kių drau­gi­ja bu­vo nu­ma­čiu­si pri­si­dė­ti 40 proc., Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 30 proc. pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui rei­ka­lin­gų lė­šų, dar 30 pro­cen­tų pa­ra­mos ti­kė­ta­si gau­ti iš Vy­riau­sy­bės Is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mo ini­cia­ty­vas įgy­ven­di­nan­čių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai skir­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų.
Sa­vo da­lį – 30 proc. (25 tūkst. eu­rų) – Sa­vi­val­dy­bė da­vė, Vy­riau­sy­bės sky­rė 5 tūkst. eu­rų.
Iš vi­so, be rė­mė­jų ir Plun­giš­kių drau­gi­jos in­dė­lio, skir­ta 30 tūkst. eu­rų.

Da­bar pra­šo pa­deng­ti be­veik 77 tūkst. eu­rų sko­lą!

Šią sa­vai­tę ko­mi­te­tuo­se tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas nau­jas Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­to pra­šy­mas – ne tik „do­va­nų“ pri­im­ti pa­min­klą, bet ir ap­mo­kė­ti su­si­da­riu­sią sko­lą – be­veik 77 tūkst. eu­rų (įdo­mu, kaip sko­la per me­tus pa­di­dė­jo nuo 50 iki 77 tūkst. eu­rų?). Nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui pa­di­din­ti Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lį iki 75 proc., t. y. 97 000 eu­rų!
Jei šis spren­di­mas bus įgy­ven­din­tas (tuo ne­ver­ta abe­jo­ti, nes val­džio­je yra tas pats L. Skie­rus ir jo sta­ty­ti­niai), Sa­vi­val­dy­bės ir Vy­riau­sy­bės lė­šo­mis pro­jek­tui bus skir­ta 102 000 eu­rų, kai ben­dra jo ver­tė… 130 782 eu­rai.
Be­lie­ka spė­lio­ti, ko­kią da­lį au­kų tuo­met su­ne­šė rė­mė­jai bei gy­ven­to­jai, ir ko­kią da­lį, jei iš­vis pri­si­dė­jo, pa­au­ko­jo Plun­giš­kių drau­gi­ja, ku­ri prieš dve­jus me­tus gy­rė­si pa­min­klo pa­sta­ty­mu?
Pa­teik­ti ata­skai­tas apie su­au­ko­tas pa­min­klui lė­šas dar pra­ėju­siais me­tais ra­gi­no tiek mū­sų laik­raš­tis, tiek kai ku­rie po­li­ti­kai Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, ta­čiau drau­gi­jos pre­zi­den­tas to ne tik ne­pa­da­rė, bet dar ir už­si­puo­lė „Plun­gės ži­nias“, jog ra­šo „ne­są­mo­nes“.
Ta­čiau pa­neig­ti tas „ne­są­mo­nes“ nei L. Skie­rus, nei val­džio­je esan­tys jo po­li­ti­nio da­ri­nio na­riai ir ko­a­li­ci­jos part­ne­riai kol kas ne­su­ge­bė­jo, o da­bar­ti­nis pra­šy­mas dėl lė­šų sky­ri­mo tik pa­tvir­ti­na, kad su au­ko­mis šiam pro­jek­tui – kaž­kas ne taip. Gal yra ką slėp­ti?

Ne pir­mas kar­tas, kai at­si­kra­to­ma…

Vi­sa ši is­to­ri­ja pri­me­na 2013 m. gar­siai to pa­ties „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­sa­vi­nin­kio L. Skie­raus iš­rek­la­muo­tą 6 mln. ver­tės tur­to – ši­lu­mos tra­sų – „do­va­no­ji­mą“ Sa­vi­val­dy­bei ir gy­ven­to­jams, kad pas­ta­rie­ji šil­dy­tų­si pi­giau. Tie­sa, grei­tai L. Skie­rus per­si­gal­vo­jo ir „do­va­ną“ at­šau­kė…
Už­tat po to pra­si­dė­jo po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“, ku­riam pri­klau­so ir L. Skie­rus, puo­li­mas prieš UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ir „Plun­gės bio­e­ner­gi­ją“. Pas­ta­ro­ji kal­tin­ta, kad bran­giai par­duo­da ši­lu­mą…
Ša­šu ge­ro­je vie­to­je ga­li­ma lai­ky­ti ir prieš ke­le­tą me­tų pa­gal pa­nau­dą Plun­giš­kių drau­gi­jai skir­tą Ad­vo­ka­to na­me­lį prie Vai­kų bib­lio­te­kos, ku­rio drau­gi­ja at­si­kra­tė pra­ėju­siais me­tais. Nors prieš gau­nant šį na­me­lį vie­šai gir­ta­si, kad drau­gi­ja iš sa­vo lė­šų jį su­re­mon­tuos, ir ten bus drau­gi­jos pa­tal­pos bei mu­zie­jus, pa­ža­dai li­ko pa­ža­dais: 2019 m. pa­bai­go­je ty­liai, be pom­pas­ti­kų spau­do­je, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pra­neš­ta, kad pa­tal­pos ne­be­rei­ka­lin­gos…
Kaip ir da­bar su pa­min­klu. Skir­tu­mas tik tas, kad už jį mo­kes­čių mo­kė­to­jai, t. y. mes vi­si, tu­rės su­mo­kė­ti pa­pil­do­mai 77 tūkst. eu­rų už tai, kad Plun­giš­kių drau­gi­ja su pre­zi­den­tu L. Skie­ru­mi prieš ke­le­tą me­tų tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­mė­gau­ti šlo­vės spin­du­liuo­se.
Iš ki­tos pu­sės, gal vi­sai ne­blo­gai su­gal­vo­ta, kaip „sa­va­no­riš­kai“ vi­si plun­giš­kiai sa­vo au­ko­mis tu­ri pri­si­dė­ti prie pa­min­klo at­si­ra­di­mo…

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Prieš porą metų mielai prie pastatyto M. K. Čiurliono paminklo pozavusiam L. Skierui (centre) šis kūrinys dėl skolų, kurios stebuklingai per metus išaugo 27 tūkst. eurų, po metų apkarto: tad sugalvota jį „padovanoti“ Savivaldybei. Smulkmena – reikia tik apmokėti skolą…

Komentarai
Kiti straipsniai