Antradienis, 2024 m. vasario 27 d.

BMW vai­ruo­to­jų „links­my­bės“ Rie­ta­ve

Penk­ta­die­nio ry­tą, apie 7 val., po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai in­for­muo­ti apie prie Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to pa­ki­bu­sį „BMW“ mar­kės au­to­mo­bi­lį. Nors au­to­mo­bi­lis bu­vo be nu­me­rių, il­gai ne­tru­ko at­sek­ti, kam pri­klau­so po eis­mo įvy­kio pa­lik­ta ma­ši­na.

Pa­aiš­kė­jo, kad apie 1 val. nak­ties si­dab­ri­nės spal­vos „BMW 330“ mar­kės au­to­mo­bi­lis prie­šais Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tą „nu­sky­nė“ ver­tin­gą ko­lo­ni­nį ažuo­lą ir pa­ki­bo ant iš­vir­tu­sio me­džio šak­nų. Au­to­mo­bi­liu va­žia­vęs jau­nuo­lis, iš­šo­kęs iš ma­ši­nos, nu­si­su­ko au­to­mo­bi­lio nu­me­rius ir pa­si­ša­li­no.
Įvy­kių se­ka nu­sta­ty­ta re­mian­tis ša­lia sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to esan­čių ste­bė­ji­mo ka­me­rų įra­šais. Iš­si­aiš­kin­ta, kad au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 2000 m. gi­męs Va­tu­šių kai­mo gy­ven­to­jas, ku­ris po eis­mo įvy­kio su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė, mat au­to­mo­bi­ly­je iš­si­sklei­dė oro pa­gal­vės. Vai­ruo­to­jas tu­ri tik 1,5 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą.
Ry­te jau­nuo­lis pa­rei­gū­nams sa­kė, kad įvy­kio me­tu bu­vo blai­vas, o po eis­mo įvy­kio, iš­tik­tas šo­ko, iš­gė­rė al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Jam nu­sta­ty­tas 1,22 prom. ne­blai­vu­mas. Apie 10 val. au­to­mo­bi­lis iš­ga­ben­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę, o iš­vers­tą me­dį su­skub­ta su­pjaus­ty­ti.
Pa­si­ro­do, Rie­ta­ve pri­da­ry­ta ir dau­giau nuos­to­lių. Kaip sa­kė Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas, vy­rai links­mi­no­si. Vi­sai ne­se­niai už­baig­ta­me pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ke Auš­ros alė­jo­je ket­vir­ta­die­nį, apie 18.00 val., nu­lauž­ti 4 ap­sau­gi­nių ati­tva­rų stul­pe­liai. Pa­aiš­kė­jo, kad šio įvy­kio kal­ti­nin­kas yra taip pat 2000 m. gi­męs jau­nuo­lis, taip pat vai­ra­vęs „BMW 330“, tik šį­kart – juo­dos spal­vos. Ir šis jau­nuo­lis pa­rei­gū­nams tvir­ti­no, kad į ati­tva­rus at­si­tren­kė ne­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio 18 val., bū­da­mas blai­vus, o al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus var­to­jo tik pa­si­ša­li­nęs iš įvy­kio vie­tos. Vai­ki­nui nu­sta­ty­tas 0,56 prom. ne­blai­vu­mas. Apie šiuos įvy­kius pa­rei­gū­nams pra­ne­šė Rie­ta­vo mies­to se­niū­nas.
Pa­sak pa­rei­gū­nų, jau­nuo­lių veiks­mai bus ver­ti­na­mi griež­tai – jiems teks at­sa­ky­ti ne tik už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, bet ir at­ly­gin­ti ža­lą už nu­lauž­tą ver­tin­gą ąžuo­liu­ką bei su­ga­din­tus ap­sau­gi­nius stul­pe­lius.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Šalia savivaldybės administracijos pastato pakibęs automobilis paliktas be valstybinių numerių, tačiau greitai išsiaiškinta, kam jis priklauso.

Komentarai
Kiti straipsniai