Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Ape­ti­tas ky­la… be­va­do­vau­jant?

Jei ge­gu­žės 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą nu­spręs (kuo ne­abe­jo­ja­ma), „Vie­nin­gos Plun­gės“ sta­ty­ti­nis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ga­lės džiaug­tis 25 proc. di­des­niu pa­rei­gi­nės al­gos at­ly­gi­ni­mu! Įdo­mu, už ką?

Šį prie­dą val­dan­čio­ji „Vie­nin­gos Plun­gės“ ir kon­ser­va­to­rių dau­gu­ma sa­vo žmo­gui siū­lo už tai, kad Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius 2020 m. bir­že­lio–­lap­kri­čio mė­ne­siais dirbs „pa­pil­do­mai“ – bus pro­jek­to „Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so Plun­gė­je, Men­de­no g. 1C, sta­ty­ba“ va­do­vas. Įdomu, ar Administracijos direktorius papildomai dirbs po darbo ar darbo valandomis? Jei pastarosiomis, tai už ką bus mokamas pagrindinis atlyginimas?
Beje, me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio at­ly­gi­ni­mas šiuo metu yra 3575 Eur, pa­va­duo­to­jos As­tos Bei­er­le Ei­gir­die­nės – 2881 Eur, me­ro pa­ta­rė­jo Žyd­rū­no Pu­raus­kio – 2450 Eur, o po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų: Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus M. Kau­no – 3501 Eur, jo pa­va­duo­to­jo Man­to Čes­naus­ko – 2746 Eur.
Ar bus sa­viš­kiui mo­ka­mas prie­das ir už ki­tus į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir kom­pe­ten­ci­ją įei­nan­čius dar­bus at­ei­ty­je – be­lie­ka spė­lio­ti…

Nuotraukoje: Už „papildomą“ birželio–lapkričio mėnesiais darbą – vadovavimą Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so Plun­gė­je sta­ty­bai – M. Kaunui turėtų būti mokamas 25 proc. priedas.

Komentarai
Kiti straipsniai