Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Teks at­sa­ky­ti už slap­ta su­do­ro­tą šer­ną

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (AAD) pra­ne­šė, jog ge­gu­žės 4–10 d. ga­vo net 705 pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus pa­žei­di­mus. Tarp di­des­nių pa­žei­di­mų pa­mi­nė­tas nu­slėp­tas šer­no su­me­džio­ji­mo at­ve­jis Plun­gės ra­jo­ne.

Šiau­lių gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta, kad Lie­pi­jos miš­ke (Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­ja) vy­ko me­džiok­lė, per ku­rią bu­vo su­me­džio­tas šer­nas ir me­džio­to­jas jo ne­įra­šė į me­džiok­lės la­pą.
Ge­gu­žės 7 d. pa­rei­gū­nai, at­li­kę ty­ri­mą, iš­si­aiš­ki­no, kad me­džio­to­jas šer­ną par­si­ve­žė į sa­vo so­dy­bą ir iš­do­ro­jo. Už šį pa­žei­di­mą as­me­niui gre­sia bau­da nuo 800 iki 1800 eu­rų ir tei­sės me­džio­ti at­ėmi­mas nuo 1 iki 5 me­tų, kon­fis­kuo­ti nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mo įran­kiai. Taip pat pa­žei­dė­jui teks at­ly­gin­ti 1744 eu­rų gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą.
AAD pa­rei­gū­nai pra­šo gy­ven­to­jus bū­ti są­mo­nin­guss ir apie pa­ste­bė­tus gam­to­sau­gos pa­žei­di­mus pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar­ba tie­sio­giai AAD te­le­fo­nu 8 (5) 273 2995.

Komentarai
Kiti straipsniai