Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Rie­ta­vo mies­te su­stab­dy­tas be­veik 1,5 prom. įpū­tęs dvi­ra­ti­nin­kas

Per pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė 323 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, dau­giau­sia – ne­kon­tak­ti­niu bū­du. Daž­niau­siai fik­suo­ti vai­ruo­to­jai, ne­leis­ti­nai be­si­nau­do­jan­tys mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais – 116, švie­so­fo­rų sig­na­lus pa­žei­dė 57, sau­gos dir­žų ne­se­gė­jo 47 vai­ruo­to­jai. Pro pa­rei­gū­nų akis ne­pra­sprū­do ir 21 ne­leis­ti­nai gat­vę kir­tęs pės­čia­sis.

Įkliu­vo ir trys ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Tarp jų – vie­nas dvi­ra­ti­nin­kas. Ge­gu­žės 7 die­nos po­pie­tę Rie­ta­ve 1955 m. gi­mu­siam dvi­ra­čio pe­da­lus my­nu­siam vy­rui nu­sta­ty­tas 1,42 prom. ne­blai­vu­mas.
Tos pa­čios die­nos va­ka­rą Klai­pė­do­je, Rim­kų g., pa­rei­gū­nų stab­do­mo au­to­mo­bi­lio „Ford“ vai­ruo­to­jas ban­dė ne­sto­ti. Pa­rei­gū­nams jį vis tiek su­stab­džius, pa­aiš­kė­jo, kad 1983 m. gi­męs vy­ras yra ne­blai­vus – jam nu­sta­ty­tas 1,87 prom. ne­blai­vu­mas.
Ge­gu­žės 10 d. ke­ly­je Klaipėda–Kretinga su­stab­dy­to au­to­mo­bi­lio „Kia“ vai­ruo­to­jui, taip pat gi­mu­siam 1983 m., nu­sta­ty­tas 0,78 prom. ne­blai­vu­mas.
Mo­bi­liuo­ju grei­čio ma­tuok­liu per sa­vai­tę už­fik­suo­ta 1414 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų.

Klai­pė­dos AVPK inf.

Komentarai
Kiti straipsniai