Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

Ka­ran­ti­nas te­be­ga­lio­ja, o tur­gu­je – žmo­nių jū­ra

Rie­ta­vas be­ne la­biau­siai ži­no­mas dėl kiek­vie­ną sek­ma­die­nį dau­gy­bės žmo­nių su­lau­kian­čio tur­gaus. Dau­giau kaip mė­ne­sį veik­los ne­vyk­dęs tur­gus pra­ėju­sį sek­ma­die­nį su­lau­kė to­kio žmo­nių srau­to, ko­kio jau se­no­kai ne­bu­vo. Pa­žvel­gus į au­to­mo­bi­lių ko­lo­ną, nu­si­drie­ku­sią nuo pat Rie­ta­vo, ne­pa­na­šu, kad kas nors dar at­si­me­na, jog Lie­tu­vo­je te­be­ga­lio­ja ka­ran­ti­nas. Ką be­kal­bė­ti apie sau­gius at­stu­mus pa­čia­me tur­gu­je…

Nuo ko­vo 16 dienos Lie­tu­vo­je įve­dus ka­ran­ti­ną, sa­vo veik­lą su­stab­dė ir Rie­ta­vo tur­gus. Pra­dė­jus švel­nin­ti ka­ran­ti­no są­ly­gas, ba­lan­džio 26 d. tur­gaus in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja, kad at­nau­ji­na­ma pre­ky­ba mais­to pro­duk­tais, au­ga­lais, sėk­lo­mis ir trą­šo­mis. Nuo ge­gu­žės 3 d. at­nau­jin­ta vi­sa pre­ky­ba tur­gaus pri­ei­go­se. Ak­cen­tuo­ta, kad pre­ky­bi­nin­kų ir pir­kė­jų pra­šo­ma dė­vė­ti as­mens ap­sau­gos prie­mo­nes bei lai­ky­tis re­ko­men­duo­ja­mo sau­gaus at­stu­mo.
Sek­ma­die­nį, apie pu­sę 9 ry­to, ke­liau­jan­čius į tur­gų pa­si­ti­ko au­to­mo­bi­lių ei­lė, nu­si­tie­su­si nuo pat Bud­ri­kių kai­mo. Tie­sa, ji ju­dė­jo pa­ly­gi­nus spar­čiai. Apie pu­sę 11-os ei­lės ga­lo ne­be­si­ma­tė, ji bai­gė­si Rie­ta­vo mies­te. To­kio kie­kio žmo­nių tur­gu­je jau se­no­kai ne­bu­vo. Tie­sa, kiek te­ko ma­ty­ti, vi­si tvar­kin­gai dė­vė­jo kau­kes ar den­gė vei­dą ša­li­kais, dau­gu­ma bu­vo ir su pirš­ti­nė­mis. Ten, kur pre­kiau­ja­ma rū­bais, daug kur bu­vo pa­dė­ta dez­in­fek­ci­nio skys­čio ran­koms bei pa­ka­bin­ta in­for­ma­ci­ja su ra­gi­ni­mu prieš už­ei­nant dez­in­fe­kuo­ti ran­kas. Kur pre­kiau­ja­ma že­mės ūkio tech­ni­ka, sen­daik­čiais ir ki­tais ra­kan­dais, dez­in­fek­ci­nio skys­čio ma­tė­si tik vie­nur ki­tur. Be­vaikš­tant tur­gaus pri­ei­go­se, gir­di­mos tran­sliuo­ja­mos re­kla­mos. Šį kar­tą tarp re­kla­mų bu­vo pri­me­na­mos re­ko­men­da­ci­jos ir duo­da­mi pa­ta­ri­mai, kaip sau­giai ap­si­pirk­ti. Tarp žmo­nių vaikš­ti­nė­jo ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
UAB „Rie­ta­vo tur­gus“ di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Jo­nu­šas sa­kė, kad veik­lą vyk­dy­ti po ka­ran­ti­no su­švel­ni­ni­mų se­ka­si sun­kiai. Anot jo, di­džiu­lių žmo­nių srau­tų su­lau­kė ne tik tur­gus, bet ir Pa­lan­ga, ki­tos po­il­sio vie­tos, nes žmo­nės yra pa­var­gę nuo ka­ran­ti­no ap­ri­bo­ji­mų, no­ri grįž­ti į įpras­tą gy­ve­ni­mą. Mi­nė­jo, kad apie bū­ti­nas ap­sau­gos prie­mo­nes ir re­ko­men­duo­ja­mus at­stu­mus tarp pir­kė­jų pre­ky­bi­nin­kai yra in­for­muo­ti.
Įvai­ria tech­ni­ka pre­kiau­jan­tis Aud­rius sa­kė, kad pre­ky­ba ei­na­si ge­rai. Anot jo, nors kal­ba­ma, kad at­ėjo kri­zė, žmo­nės pi­ni­gų tu­ri. „Tur­gu­je – ma­sė žmo­nių, ma­to­si, kad vi­si pa­si­il­gę tur­gaus“, – sa­kė jis. Pir­kė­jų kie­kiu sa­kė ne­si­skun­džian­tis nei da­bar, nei iki ka­ran­ti­no, nes pre­kiau­ja „pro­tin­go­mis“ kai­no­mis, tad po­ky­čių ne­pa­ste­bė­jęs. Kai­nų sa­kė ne­di­di­nęs, nors te­ko gir­dė­ti, kad ki­ti pre­kei­viai jas pa­kė­lė. Anot Aud­riaus, kai­nos pa­ki­lo, nes pre­kei­viai ne­ga­li pre­kių par­si­vež­ti iš sve­tur dėl už­da­ry­tų sie­nų, to­dėl li­ku­čius no­ri par­duo­ti bran­giau, kol vėl ga­lės lais­vai ke­liau­ti ir par­si­vež­ti nau­jų. Jo ma­ny­mu, ta­da vėl vis­kas stos į vė­žes. Kaip sa­kė par­da­vė­jas, ge­gu­žės 3-iąją tur­gu­je žmo­nių bu­vo ma­žiau nei 10 die­ną, ta­čiau to­kių žmo­nių srau­tų pa­si­tai­ko at­ėjus pa­va­sa­riui. Jam ten­ka lan­ky­tis ir Ga­riū­nų tur­gu­je, ten to­kie srau­tai bū­na kiek­vie­ną die­ną, o čia – tik sek­ma­die­nį. At­stu­mą tarp žmo­nių par­da­vė­jas sten­gė­si pri­žiū­rė­ti, kiek bu­vo įma­no­ma, bet kai toks žmo­nių srau­tas, sun­ku juos su­val­dy­ti.
Ūki­nė­mis pre­kė­mis pre­kiau­jan­tis Sau­lius pasakojo, kad pa­va­sa­rį pre­ky­ba vi­sa­da su­ak­ty­vė­ja, ge­gu­žės mė­ne­sį to­kių žmo­nių ant­plū­džių pa­si­tai­ko ke­lis kar­tus, o nuo bir­že­lio vi­du­rio ap­rims­ta. Sa­vo pre­kių sa­kė ne­bran­gi­nęs, kai­nos ky­la tik tuo­met, kai jas pa­ke­lia ga­min­to­jai. Kal­bant apie re­ko­men­duo­ja­mus at­stu­mus, par­da­vė­jas sa­kė, kad žmo­nės sten­gė­si jų lai­ky­tis, kiek tai įma­no­ma.
Se­kė­si pre­ky­ba ir au­ga­lų, so­di­nu­kų, me­de­lių, gė­lių par­da­vė­jams. Gė­lė­mis pre­kiau­jan­ti Ilo­na sa­kė, kad pre­ky­ba se­kė­si pui­kiai, žmo­nės no­riai pir­ko gė­les, vi­si no­ri puoš­ti na­mų ap­lin­kas, pa­va­sa­rį toks pir­kė­jų bu­mas vi­sa­da bū­da­vo. „Tur­gus dar tik įpu­sė­jo, o di­dži­ą­ją da­lį gė­lių jau par­da­viau“, – sa­kė ji.
Ko ge­ro, ma­žiau­sio pir­kė­jų dė­me­sio su­lau­kė rū­bų par­da­vė­jai. Vaikš­čio­ti tur­gaus ta­kais, kur pre­kiau­ja­ma rū­bais ir ava­ly­ne, bu­vo ga­li­ma lais­vai, o ir be­si­ma­tuo­jan­čių rū­bus ma­tė­si vos vie­nas ki­tas. Par­da­vė­ja Li­na sa­kė, kad ti­ki­si žmo­nių srau­to vė­liau, kai vi­si ap­si­rū­pins gė­lė­mis ir ūkiui rei­ka­lin­gais daik­tais. „Gal­būt da­bar žmo­nės ir tau­po, o rū­bai nė­ra pir­mo bū­ti­nu­mo pre­kė, ypač kai ne­la­bai ga­li kur nors iš­ei­ti. Ti­kiuo­si, po tru­pu­tį pre­ky­ba sta­bi­li­zuo­sis ir grį­ši­me į se­nas vė­žes“, – sa­kė ji.
Pa­klau­sus, kaip se­ka­si pre­kiau­jan­tiems vai­siais ir dar­žo­vė­mis, par­da­vė­jai sa­kė di­de­lių po­ky­čių ne­pa­ste­bin­tys. Su­pran­ta­ma, kai tur­gu­je to­kie kie­kiai žmo­nių, ir nu­per­ka vis­ko dau­giau. „Val­gy­ti vi­sa­da rei­kia, ar ka­ran­ti­nas pa­skelb­tas ar ne. Dau­gu­ma žmo­nių mie­liau dar­žo­ves per­ka tur­gu­je, o ne pre­ky­bos cen­truo­se, tad pir­kė­jų trū­ku­mu ne­si­skun­džia­me. Na­tū­ra­lu, kad at­vy­kęs įsi­gy­ti ko­kių nors ra­kan­dų ūkiui, žmo­gus tuo pa­čiu nu­si­per­ka ir dar­žo­vių ar vai­sių. Šian­dien vos spė­ja­me suk­tis“, – sa­kė par­da­vė­jas An­ta­nas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Kai kurie prekybininkai apie rekomenduojamus atstumus apsiperkant žmonėms bandė priminti prekybos vietose pakabindami tai nurodančią informaciją.

Komentarai
Kiti straipsniai