Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mai ne­įvy­ko, bet ge­riau­siems sta­tu­lė­lės vis­gi bus įteik­tos

Kaip ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, taip ir Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo or­ga­ni­zuo­tas nuo­to­li­niu bū­du. Ge­gu­žės 12 die­ną šios Ta­ry­bos na­riai, be ki­tų klau­si­mų, kal­bė­jo ir apie ne­įvy­ku­sį Plun­gės ra­jo­no jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nį. Nu­ga­lė­to­jai bu­vo iš­rink­ti in­ter­ne­tu ge­gu­žės pra­džio­je, bet nei sta­tu­lė­lės, nei di­plo­mai dėl te­be­si­tę­sian­čio ka­ran­ti­no ge­riau­sių­jų dar ne­pa­sie­kė. Nu­tar­ta, kad šią si­tu­a­ci­ją rei­kės iš­tai­sy­ti.

Ge­riau­sius iš­rin­ko, bet ne­ap­do­va­no­jo

Kas­met vyks­tan­tis Plun­gės ra­jo­no jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nys, kaip ir daug ki­tų ren­gi­nių, „nu­plau­kė“ už­ėjus ko­ro­na­vi­ru­sui. Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­riams dvi ak­ty­vis­tės – Mo­ni­ka Ar­laus­kai­tė ir Auk­sė Rū­sy­tė pa­sa­ko­jo, jog bal­sa­vi­mas įvy­ko vir­tu­a­lio­je erd­vė­je. Bu­vo de­šimt no­mi­na­ci­jų, į jas pa­siū­ly­ti kan­di­da­tai. Po bal­sa­vi­mo pa­aiš­kė­jo, kas lai­mė­jo. Iš­rink­tas me­tų jau­ni­mo ly­de­ris, spor­ti­nin­kas, ge­riau­sias moks­lei­vis, sa­va­no­ris, me­tų pro­ver­žis, kū­ry­biš­kiau­sias jau­nuo­lis, ge­riau­sias jau­ni­mo pro­jek­tas ir kt. Kol kas vis­kas taip ir li­ko, tad mer­gi­nos tei­ra­vo­si, ar ge­riau­sie­ji, la­biau­siai nu­si­pel­nę Plun­gės mies­tui ir ra­jo­nui bus kaip nors įver­tin­ti? Gal pa­dė­ko­mis ar sta­tu­lė­lė­mis?
Me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, Ta­ry­bos na­rys Jo­nas Moc­kū­nas pri­ta­rė, jog, jei įvy­ko bal­sa­vi­mas, rei­kia ge­riau­siuo­sius ap­do­va­no­ti. Su tuo su­ti­ko ir ki­ti po­sė­džiau­to­jai. Nu­tar­ta, kad teks pa­lauk­ti, kol la­biau at­lais­vės ka­ran­ti­no są­ly­gos, ir ta­da pir­mų vie­tų nu­ga­lė­to­jams bus įteik­tos sta­tu­lė­lės, o ant­ras ir tre­čias vie­tas už­ėmu­sie­ji gaus di­plo­mus.

Sa­va­no­rių mo­ky­mui pri­dės,sto­vyk­lai – ne

Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je bu­vo svars­to­ma VšĮ Vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro „Džiaugs­mo slė­nis“ pa­raiš­ka. Mi­nė­ta vie­šo­ji įstai­ga (re­gist­ruo­ta Plun­gės ra­jo­ne, Ei­vy­dų kai­me), dar ži­no­ma kaip sto­vyk­la „Drau­gai“, bū­tent tuo ir už­si­i­ma – vai­kų ir jau­ni­mo spor­to bei kū­ry­bi­nio už­im­tu­mo sto­vyk­lų or­ga­ni­za­vi­mu, pro­jek­tų vyk­dy­mu.
Di­rek­to­rė Jū­ra­tė Gi­nei­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog pa­tei­kė pa­raiš­ką sa­va­no­rių mo­ky­mui fi­nan­suo­ti. Jau­ni­mui bus or­ga­ni­zuo­ja­mi dvie­jų die­nų sa­va­no­rys­tės te­ori­niai mo­ky­mai, per­ei­nan­tys į prak­ti­nius už­si­ė­mi­mus. Rei­kia pi­ni­gų lek­to­riams, ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. Lė­šų pra­šo­ma mo­ky­mams ir, jei liks, – sto­vyk­los vei­kai. Iš Plun­gės ra­jo­no mo­ky­tis bus pa­kvies­ta 20 sa­va­no­rių (nuo 17-ikos me­tų). Jau yra už­si­re­gist­ra­vę de­vy­ni. Pas­kui jie ga­lės dirb­ti va­sa­ros sto­vyk­lo­se su vai­kais.
Ta­ry­bos na­rė Vi­da Bon­daus­kie­nė do­mė­jo­si apie sa­va­no­rių iš­si­la­vi­ni­mą ir at­sa­ko­my­bę dir­bant su jau­nai­siais sto­vyk­lau­to­jais. J. Gi­nei­tie­nė sa­kė, jog at­sa­ko­my­bę pri­si­i­ma ji pa­ti, o sa­va­no­riai bū­na moks­lei­viai ir stu­den­tai, ga­lin­tys bū­ti sto­vyk­lo­je 24 va­lan­das per pa­rą, 7–10 die­nų. Ne vie­nas ir pats yra bu­vęs sto­vyk­lau­to­jas. Dar pa­sa­ko­jo, jog šie­met mo­ky­mai pla­nuo­ja­mi Plun­gės ra­jo­ne, prie Pla­te­lių, o sto­vyk­los pra­si­dės nuo bir­že­lio pa­bai­gos Ma­žei­kių ra­jo­ne, Re­na­ve. Be­je, ir sto­vyk­lau­ja „Drau­gų“ sto­vyk­lo­je ne tik „iš­ga­lin­čių“ tė­vų vai­kai, bet ir so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų at­ža­los, nes ke­lia­la­pius nu­per­ka rė­mė­jai, įmo­nės, ar net pa­ti sto­vyk­la pa­den­gia iš­lai­das.
M. Čes­naus­kas sa­kė pri­ta­rian­tis lė­šų sky­ri­mui iš Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos tik sa­va­no­rių ap­mo­ky­mams. To­kios pat nuo­mo­nės bu­vo ir Ž. Pu­raus­kis, pa­svars­ty­da­mas, ar dvie­jų die­nų mo­ky­mams rei­kia 400 eu­rų. Pri­dū­rė, jog sto­vyk­lų fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­ma yra at­ski­ra.
Dar kiek pa­dis­ku­ta­vus, J. Gi­nei­tie­nei pa­tar­ta pa­keis­ti pa­raiš­ką – nu­ro­dy­ti, kad pra­šo­ma pi­ni­gų kon­kre­čiai tik sa­va­no­rių mo­ky­mams. Apie spren­di­mą jai pa­ža­dė­ta pra­neš­ti vė­liau.

Jau­ni­mo veik­la per ka­ran­ti­ną

Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­riai taip pat per­žiū­rė­jo ir pa­ko­re­ga­vo 2020 me­tų veik­los pla­ną, iš­klau­sė jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų pa­si­sa­ky­mus, ką jie vei­kia per ka­ran­ti­ną.
Vie­šo­sios įstai­gos Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras (įstai­ga yra įsi­kū­ru­si Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos ket­vir­ta­me aukš­te) di­rek­to­rius Egi­di­jus Vaš­ke­le­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad vi­sa jų veik­la per­si­kė­lė į in­ter­ne­tą, be to, ben­dra­vi­mas vyks­ta te­le­fo­nu, ži­nu­tė­mis.
Da­bar sten­gia­ma­si jau­ni­mą įtrauk­ti į įdo­mias veik­las vir­tu­a­lio­je erd­vė­je: jau vy­ko elek­tro­ni­nės spor­to var­žy­bos, nuo­to­li­nės pro­tų ko­vos, nuo­trau­kų kon­kur­sas ka­ran­ti­no te­ma. Ku­ria­mi ir pla­ti­na­mi vi­deo fil­mu­kai (pa­vyz­džiui, kaip pa­si­ga­min­ti ap­sau­gi­nę kau­kę). Bet vi­si la­bai pa­si­il­go gy­vo ben­dra­vi­mo, ir, kaip svars­tė E. Vaš­ke­le­vi­čius, ge­gu­žės 18-ąją pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti dar­bą nor­ma­liau. Tie­sa, iš pra­džių lau­ke, lai­kan­tis at­stu­mo ir ki­tų rei­ka­la­vi­mų, o pas­kui jau ir pa­tal­pų vi­du­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai